budzą się oczy moje przed świtaniem

( wersja CIEMNA )

WYSTAWIENIELITANIA - AKT POŚWIĘCENIASUPLIKACJEZAKOŃCZENIE

 

 

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

 

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-         Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

-         Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

-         Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,    

-         Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,      

-         Serce Jezusa, świątynio Boga,    

-         Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

-         Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,    

-         Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

-         Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,   

-         Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,   

-         Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,      

-         Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,         

-         Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

-         Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

-         Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,        

-         Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,      

-         Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,       

-         Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

-         Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,      

-         Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  

-         Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

-         Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,         

-         Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

-         Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

-         Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

-         Serce Jezusa, włócznią przebite, 

-         Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,       

-         Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,       

-         Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,       

-         Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,     

-         Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,      

-         Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

-         Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.    Jezu cichy i pokornego serca.

W.   Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Akt poświęcenia

całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

 O Jezu Najsłodszy.

Odkupicielu rodzaju ludzkiego,

wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie

Najświętszemu Sercu Twemu,

aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.

Wielu nie zna Ciebie wcale,

wielu odwróciło się od Ciebie,

wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi.

Zlituj się nad jednymi i drugimi,

o Jezu najłaskawszy,

i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego.

Królem bądź nam, o Panie,

nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,

ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej

i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły,

albo niezgoda oddziela;

przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary,

aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.

Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.

Spraw, aby ze wszystkiej ziemi,

od końca do końca jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie,

jemu cześć i chwała na wieki.

Amen

 

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

Od nagłej a niespodziewanej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

 

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

 

 

 

 

 

MODLITEWNIK

„Człowiek z Traktatu”

 

(ANIOŁ PAŃSKI)