BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

ODNOWIENIE
Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
JASNY MOTYW >>>

 


 

 

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Panie nasz Jezu Chryste,

Dziś, tak jak przed stu laty,

zbieramy się w świątyni

poświęconej czci

Najświętszego Serca Twego

w Krakowie.

W osobach swoich pasterzy,

osób życia konsekrowanego i wiernych

- staje  przed Tobą

naród i Kościół w Polsce,

aby uroczyście ponowić

akt oddania się

Twojemu Najświętszemu Sercu.

Podobnie jak nasi przodkowie

u progu niepodległości,

tak i my polecamy Ci dzisiaj

Kościół i Ojczyznę,

dziękując za dar wolności.

Oddając się Twojemu

Najświętszemu Sercu,

prosimy:

Przyjdź królestwo Twoje!

A w ślad za św. Janem Pawłem II

wołamy:

„Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi oblicze ziemi.

Tej ziemi!”.

W obliczu Twego miłosierdzia,

wyznajemy ze skruchą

nasze grzechy indywidualne

i społeczne.

Przepraszamy

za brak szacunku dla życia,

także tego najsłabszego,

ukrytego pod sercem matki.

Przepraszamy

za grzechy

wykorzystania seksualnego

małoletnich,

popełnione zwłaszcza

przez niektórych duchownych

i związane z tym

grzechy zaniedbania

ich przełożonych.

Przepraszamy

za nałogi i uzależnienia,

za prywatę, partyjnictwo,

agresję i niezdolność do dialogu.

Przepraszamy

za brak czci

dla tego co święte,

w tym próby instrumentalnego

traktowania religii.

Świadomi naszych wad i słabości

- stojąc wobec nowych i trudnych

wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny

- z ufnością wołamy:

Otwórz nasze oczy,

ulecz chore serca,

obmyj to, co brudne,

daj łaskę nawrócenia i pokuty!

Uwolnij nas

od wzajemnej nienawiści i pogardy,

od ducha niezgody

i raniących podziałów.

Daj nam światłe oczy serca,

abyśmy przestali

dostrzegać w sobie wzajemnie

przeciwników

a zobaczyli współdomowników

- w Twoim Domu,

a także w tym domu,

który ma na imię Polska.

Daj nam łaskę

szczerej miłości do Ciebie,

do Kościoła, Ojczyzny

i do siebie nawzajem.

Zaszczep w nas

ducha powszechnego braterstwa.

Jezu, uczyń nasze serca

na wzór Serca Twego,

abyśmy umieli tracić życie

w służbie najbardziej potrzebującym,

najsłabszym i bezbronnym.

W trudnym czasie pandemii

poprowadź nas ku chorym i starszym

oraz tym, którzy opłakują

swoich zmarłych.

Otwórz nasze serca

na tych, którzy zostali

boleśnie zranieni we wspólnocie Kościoła,

aby dzięki Twojej łasce

ich rany się zagoiły i aby ponownie

zaznali pokoju.

Spraw, aby polskie rodziny

w Twoim miłującym sercu

znajdowały źródło jedności i odnowy.

Aby były

ogniskami miłości i pokoju,

wolnymi od zdrady,

agresji i przemocy,

otwartymi na przyjęcie nowego życia

oraz zdolnymi do przekazu wiary

nowym pokoleniom.

Otwórz serca młodych,

by ich entuzjazm,

siła wiary i świadectwo nadziei

odnawiało wspólnotę Kościoła.

Naucz nas kontemplować

to, co sam stworzyłeś.

Naucz nas dbać

o piękną i niezniszczoną ziemię,

abyśmy - w darze od Ciebie

- mogli przekazać ją tym,

którzy przyjdą po nas.

Powierzamy Ci całe nasze życie

osobiste, rodzinne i społeczne,

które pragniemy oprzeć

na trwałych zasadach Ewangelii.

Podobnie jak przed stu laty,

w pokorze poświęcamy się

Twojemu Najświętszemu Sercu,

oddając naszą Ojczyznę

w Twoje władanie. 

Z ufnością wołamy:

Chwała niech będzie

Najświętszemu Sercu Twemu,

którym tak bardzo nas umiłowałeś

i przez które prowadzi droga

do naszego zbawienia.

Amen.

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

>>> NABOŻEŃSTWO I PIĄTKU