BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

POŚWIĘCENIA
i BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
(sakramentalia) 
CIEMNY MOTYW >>>

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

POŚWIĘCENIA

RYTUALE ROMANUM z 1957

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

 

 

NOWY DOM/MIESZKANIE

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWEGO MIESZKANIA (DOMU)

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

 

K.  Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom.

W. I z duchem twoim.

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata. Twój Syn stał się dla nas człowiekiem, żył i pracował w nazaretańskim domu u boku swej Matki i Opiekuna, ucząc nas pełnić Two­ją wolę. Ty nam dajesz mieszkanie na ziemi, abyśmy mogli wzrastać we wzajemnej miłości i dążyć do doskonałości w domowym Kościele, którym jest rodzina. Spojrzyj z miłością na to mieszkanie i obdarz błogosławień­stwem. Udziel jego mieszkańcom pokoju i radości w Du­chu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich trudach, broń ich przed niebezpieczeństwem. Udzielaj im, czego potrzeba do życia, i otwieraj ich serca na potrzeby bliźnich. Niech zawsze pamiętają, że nasze mieszkanie na ziemi jest tylko przejściowe, bo jesteśmy powołani do wiekuistego przeby­wania z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

K.  Niech Bóg was błogosławi i strzeże.

W.  Amen.

K.  Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaska.

W.  Amen.

K.  Niech zwróci ku wam swoje oblicze i obdarzy was pokojem.

W.  Amen.

K.  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

POŚWIĘCENIA

 

 

KRZYŻA

OBRAZU/FIGURY JEZUSA

OBRAZU/FIGURY MARYI

RÓŻAŃCA,OBRAZU/FIGURY ŚWIĘTEGO

MEDALIKÓW

MODLITEWNIKA

WODY

POJAZDÓW

PRZEDMIOTY RELIGIJNE

 

 

 

 

 

POŚWIĘCENIE KRZYŻA

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczy­ną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy wznosimy ten krzyż, na znak naszej wiary, i spraw, abyśmy przez zjed­noczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki, dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE OBRAZU LUB FIGURY CHRYSTUSA PANA

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże, który mieszkasz w niedostępnej światłości, Ty nas tak umiłowałeś, że będąc niewidzialny, stałeś się dla nas widzialny w Chrystusie. Wejrzyj łaskawie na swoich wier­nych, którzy wykonali ten wizerunek Twojego Syna. Spraw, aby, otaczając czcią Jego obraz, sami nieustannie przemie­niali się na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE OBRAZU LUB FIGURY MATKI BOŻEJ

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże, Ty w osobie Naj świętszej Maryi Panny dałeś swojemu Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby Twoi wierni, którzy przygotowali do błogosławieństwa ten obraz Najświętszej Maryi Panny, z ufnością wznosili oczy ku Matce, jaśniejącej jako wzór świętości dla całej wspólnoty Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE OBRAZU LUB FIGURY ŚWIĘTEGO

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten obraz (figurę) świętego N. (świętej N.). Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego (jej) wstawiennictwa, ale także na­śladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednic­twem świętego N. (świętej) pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCA

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław ten różaniec i każdego, który na cześć Twojej Matki weźmie go do ręki. Spraw, aby wszy­scy, którzy z Maryją rozważać będą tajemnice życia, męki i chwały Twojej coraz bardziej wnikali w głębię bogactw, mądrości i miłości Ojca, z którym Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW I INNYCH ODZNAK RELIGIJNYCH

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Pobłogosław , Panie Boże, ten medalik (te medaliki) i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go (je) nosił, był(y) przypomnieniem godności chrześcijańskiej i tarczą wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE MODLITEWNIKA

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże, źródło pobożności, z którego wypływa cała nasza zdolność do modlitwy, prosimy Cię, pobłogosław tę książeczkę (te książeczki), aby każdego, kto będzie się nią (nimi) posługiwał, Duch Święty wspomagał w modlitwach. Oczyść nasze serce, oświeć i rozpal uczucia, abyśmy godnie i pobożnie zanosili modlitwy do Ciebie i zasłużyli na ich wysłuchanie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE WODY

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko, co istnieje, pochodzi od Ciebie. Pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni jako znak nowego życia i oczyszcze­nia z grzechów. Ufni w Twoje miłosierdzie błagamy Cię: odpuść nam nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mo­gli ci służyć. A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa i zakusy będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem, i moc doskonale­nia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu bło­gosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.

Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztrop­nością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojaz­dami. Niech ostrożnie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Po pokropieniu wodą święconą kapłan udziela błogosławieństwa:

K.  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.  Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 


POŚWIĘCENIE WSZELKICH RELIGIJNYCH PRZEDMIOTÓW

 

K.  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.  Który stworzył niebo i ziemię.

 

K.  Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, pobłogosław tym wszystkim, którzy tę poświęconą rzecz (te rzeczy) będą przechowywać albo (ich używać). Niech ona pobudza (one pobudzają) ich do tego, aby w modlitwie do Ciebie się uciekali i Twojej pomocy szukali, i aby Tobie oraz bliźnim coraz lepiej służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.  Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Poświęcenie soli i wody wg Rituale Romanum z 1957 r.

 

(tego tekstu może używać każdy kapłan)

 

ŁACINA

J. POLSKI

 

 

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

R. Qui fecit cælum et terram.

 

DEINDE ABSOLUTE INCIPIT EXORCISMUM SALIS:

Exorcizo te, creatura salis, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquæ: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium; et sis omnibus sumentibus te sanitas animæ et corporis; et effigiat, atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia, et nequitia, vel versutia diabolicæ fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen.

 

Oremus.

Immensam clementiam tuam, omnipoten æterne Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, benedicere et sanctificare tua pietate digneris: ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis; et quidquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni immunditia, omnique impugnatione spiritalis nequitiæ. Per Dominum. R. Amen.

 

EXORCISMUS AQUÆ: ET DICITUR ABSOLUTE:

Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem ajusdem Domini nostri Jesu Christi: qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. R. Amen.

 

Oremus.

Deus, qui ad salutem humani generis, maxima quæque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic multìmodis purificationibus præparato, virtutem tuæ bene dictionis infunde: ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos dæmones, morbosque pellendos, divinæ gratiæ sumat effectum; ut quidquid in domibus, vel in locis fidelium, hæc unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens: discedant omnes insidiæ latentis inimici; et si quid est, quod aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti, aspersione hujus aquæ effugiat: ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

 

Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:

Commixtio salis et aquæ pariter fiat, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. R. Amen.

 

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

 

Oremus.

Deus, invictæ virtutis auctor, et insuperabilis imperii Rex, ac semper magnificus triumphator: qui adversæ dominationis vires reprimis: qui inimici rugientis sævitiam superas: qui hostiles nequitias potenter expugnas: te, Domine, trementes et supplices deprecamur, ac petimus: ut hanc creaturam salis et aquæ dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuæ rore sanctifices; ut, ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti nominis tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur: terrorque venenosi serpentis procul pellatur: et præsentia Santi Spiritus nobis, misericordiam tuam poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. R. Amen.

 

 

 

Polskie tłumaczenie poświęcenia soli i wody

 

EGZORCYZM SOLI

Egzorcyzmuję cię, stworzenie soli, przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga Świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić cię do wody, aby uzdrowić niepłodność wody: abyś stała się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, którzy cię spożywają, zdrowie duszy i ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz rozrzucona, wszelka zjawa i nieprawość czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, wyklęty przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość: w ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogosławić tę sól, i którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

EGZORCYZM WODY

Egzorcyzmuję cię, stworzenie wody, w Imię Boga Ojca Wszechmogącego i Imię Jezusa Chrystusa, Syna Jego Pana Naszego i w mocy Ducha Świętego: abyś stała się wodą egzorcyzmowaną do odpędzenia wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.

 

Módlmy się:

Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogosławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

/kilka ziaren soli wrzuca się do wody/

 

Kapłan:  Pan z wami.

Wierni:  I z duchem twoim.

 

Módlmy się:

Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy. Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone, opromienił je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

POWRÓT  >>> STRONA GŁÓWNA