BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

NOWENNA PRZED
ZESŁANIEM
DUCHA ŚWIĘTEGO
JASNY MOTYW >>>

 

 

KOLEJNE DNI NOWENNY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O siedem darów Ducha Świętego

Pieśni na zakończenie

O duchową odnowę świata

 

 

 

 

Pierwszy, czwarty i siódmy dzień nowenny.

Panie Jezu Chryste!

W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś

Swym Apostołom

„nie odchodzić z Jerozolimy,

ale oczekiwać obietnicy Ojca”.

Mówiłeś do nich:

„Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Zostaniecie ochrzczeni

Duchem Świętym.

Gdy Duch Święty zstąpi na was,

otrzymacie Jego moc i będziecie

moimi świadkami ...  aż po krańce ziemi”.

Za przykładem Apostołów,

którzy razem z Maryją,

Matką Twoją

i innymi uczniami Twoimi

trwali dziewięć dni

jednomyślnie na modlitwie,

także i my

pragniemy się przygotować

przez wspólną modlitwę

na przyjęcie darów  Ducha Świętego.

Dlatego wołamy:

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, który jesteś

Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca,

ześlij Twoją światłość i prawdę,

abyśmy zawsze słowem i czynem

byli Twoimi świadkami

wobec wszystkich ludzi.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca,

ześlij na nas Tego,

którego obiecałeś,

abyśmy otrzymali moc z nieba.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, spraw,

niech prowadzi nas Duch Boży,

abyśmy postępowali zawsze

jak dzieci Boga.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Ześlij na nas Ducha Świętego,

abyśmy wobec ludzi wyznawali,

że jesteś Królem i Panem.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

K.   Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.   Amen.

 POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

Drugi, piąty i ósmy dzień nowenny.

Panie Jezu Chryste!

Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom,

zasmuconym zapowiedzią

Twego bliskiego odejścia ze świata,

Pocieszyciela, Ducha Świętego.

Powiedziałeś wtedy:

„Ja będę prosił Ojca,

a innego Pocieszyciela da wam,

aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy”.

Twoja obietnica się spełniła.

Duch Święty

napełnia Kościół i rządzi nim,

zespala go i jednoczy,

zstępując nieustannie przez Sakramenty,

uświęcając chleb i wino

aby się stały Ciałem i Krwią Twoją

i uświęcając tych, którzy je przyjmują.

Wierzymy, że Duch Święty,

który mieszkał w Twoim świętym

człowieczeństwie,

mieszka i w nas i jednoczy nas

z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem.

Niechaj Jego łaska

nieustannie uświęca Twój Kościół

i prowadzi do pełnej jedności  z Ojcem.

Dlatego wołamy:

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Ześlij, Panie, Ducha Twego,

aby Kościół Twój

nieustannie odnawiał się i odmładzał.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich,

którzy noszą imię chrześcijan,

aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu,

obdarz mądrością i rozwaga naszych pasterzy,

aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Udziel nam mocy Ducha Świętego,

aby nas oczyszczał i umacniał.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Daj nam szczerą miłość,

abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

K.   Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.   Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

Trzeci, szósty i dziewiąty dzień nowenny.

Panie Jezu Chryste!

Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego

wierzącym w Ciebie.

W każdym z nas obmytym wodą chrztu

powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś:

Wytryska z głębi naszych dusz

strumień życia nadprzyrodzonego,

którego źródłem jest Duch Święty.

On oświeca nas światłem wiary,

budzi nadzieję zmartwychwstania

i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:

„Gdy bowiem nie umiemy się modlić

tak jak trzeba,

sam Duch przyczynia się

za nami w błaganiach,

których nie można wyrazić słowami”.

Cała nasza świętość,

nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste,

ma źródło w Duchu Świętym,

który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy:  

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Niech Twoje słowo, Chryste,

zamieszka w nas w obfitości,

abyśmy składali Tobie dziękczynienie

w psalmach, hymnach i pieśniach

pełnych Ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Ty nas uczyniłeś

przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi,

daj nam, abyśmy w tym samym Duchu

razem z Tobą nieustannie

wielbili Boga Ojca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Udziel nam mądrości w działaniu,

byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim,

aby nas nigdy od Twej miłości

nie odłączyło utrapienie, ucisk

ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Panie, który przenikasz

i znasz serca ludzkie,

prowadź nas zawsze drogą

szczerości i prawdy.

„Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie”!

K.   Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.   Amen.

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Św.

 Duchu Święty, Ty nas umacniasz,

wspomagając w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając,

gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Prosimy Cię o Twoje dary:

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar mądrości,

abyśmy poznali i umiłowali

Prawdę wiekuistą,

którą jesteś Ty, nasz Boże.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar rozumu,

abyśmy, na ile nasz umysł pojąć może,

zrozumieli prawdy wiary.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar umiejętności,

abyśmy patrząc na świat

dostrzegali w nim dzieło

Twojej dobroci i mądrości,

i abyśmy pamiętali,

że rzeczy stworzone

nie mogą zaspokoić

wszystkich naszych pragnień.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar rady

na chwile trudne,

gdy nie będziemy wiedzieli

jak postąpić.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar męstwa

na czas szczególnych

trudności i pokus.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar pobożności,

byśmy chętnie przebywali

z Tobą w modlitwie,

abyśmy patrzyli na ludzi jako na braci

i na Kościół

jako dar Twojej ojcowskiej opieki.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej,

abyśmy lękali się grzechu,

który nas od Ciebie, o Boże, oddala.

W. Wysłuchaj nas Duchu Święty

Ojcze nasz

Duchu Święty, uwielbiamy Cię. Oświecaj nas, prowadź, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mamy czynić. Poddajemy się chętnie wszystkiemu, czego od nas zażądasz, pragniemy wszystko przyjąć, co nam ześlesz. Pozwól nam tylko poznać Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed pieśnią na zakończenie

można odmówić modlitwę:

POCZĄTEK

PIEŚŃ

 

 

„O DUCHOWĄ ODNOWĘ ŚWIATA”

PRZEZ SAKRAMENTY

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu chrztu świętego.

Niech wszyscy ochrzczeni, rozważając słowo Boże, na nowo odkryją prawdę, że są dziećmi Ojca niebieskiego w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i niech nigdy nie zatracą godności dziecka Bożego.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu bierzmowania.

Niech wszyscy bierzmowani, w świetle słowa Bożego, na nowo odkryją prawdę, że otrzymali dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego pójściu do świata i niech odważnie niosą światu Ewangelię.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu pokuty.

Niech wszyscy wierzący w Chrystusa znajdują w nim moc do zwyciężania zła i radykalnego wyboru Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Broń nas przed zagubieniem poczucia grzechu i zaniedbaniem wysiłku nawrócenia.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu namaszczenia chorych.

Pomóż wszystkim, dotkniętym chorobą, a także ich opiekunom, odkryć duchową moc, którą posiadają przez sakramentalne zjednoczenie z cierpieniem Zbawiciela i naucz ich służyć tą mocą innym ludziom.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu święceń.

Niech wszyscy diakoni, prezbiterzy i biskupi, z nowym zapałem głoszą światu słowo Boże, z wielką wiarą sprawują sakramenty i z pasterską miłością prowadzą powierzonych im wiernych drogami świętości.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu małżeństwa.

Niech wszyscy małżonkowie każdego dnia czerpią siły z niewyczerpanego źródła prawdziwej miłości, która łączy Chrystusa Oblubieńca z Jego Kościołem i niech tworzą szczęśliwe rodziny.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu Eucharystii.

Odsłoń przed nami wielkość misterium zbawienia, które Chrystus sprawuje pod osłoną znaków. Pomóż nam jednoczyć się z Nim w poznawaniu prawdy i głoszeniu jej światu, w składaniu życia w ofierze dla Ojca i dla braci, a także w sakramentalnym zjednoczeniu z Nim w Komunii świętej, która sprawia, że jesteśmy jedno.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

 

 

pieśń na zakończenie

 

1.    Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?

     Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref.  Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.

Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.

2.    W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,

     pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

Ref.  Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.

Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.

3.    Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe

     byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

Ref.  Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.

Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.

 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

 (Repositio )

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

 

POWRÓT  >>> nabożeństwa