BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

 

I  PIĄTEK
NABOŻEŃSTWO 
 wynagradzające
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
JASNY MOTYW >>>

Niechaj będzie pochwalony

od nas wszystkich uwielbiony

Przenajświętszy Sakrament

Ten niebieski testament

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

 

 

 

LITANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

-   Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

-   Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,    

-   Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,      

-   Serce Jezusa, świątynio Boga,    

-   Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

-   Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,    

-   Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

-   Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,   

-   Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,   

-   Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,      

-   Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,         

-   Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

-   Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

-   Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,        

-   Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,      

-   Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,       

-   Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

-   Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,      

-   Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  

-   Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

-   Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,         

-   Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

-   Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

-   Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

-   Serce Jezusa, włócznią przebite, 

-   Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,       

-   Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,       

-   Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,       

-   Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,     

-   Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,      

-   Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

-   Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Jezu cichy i pokornego serca.

W.   Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

POCZĄTEK

ODNOWIENIE AKTU POŚWIECENIA

 

 

 

 

AKTY POŚWIĘCENIA

 

AKT POŚWIĘCENIA

CAŁEGO RODZAJU LUDZKIEGO

SERCU JEZUSOWEMU

 O Jezu Najsłodszy.

Odkupicielu rodzaju ludzkiego,

wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością

i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie

Najświętszemu Sercu Twemu,

aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.

Wielu nie zna Ciebie wcale,

wielu odwróciło się od Ciebie,

wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi.

Zlituj się nad jednymi i drugimi,

o Jezu najłaskawszy,

i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego.

Królem bądź nam, o Panie,

nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,

ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego

wrócili co prędzej i nie zginęli

z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły,

albo niezgoda oddziela;

przywiedź ich do przystani

prawdy i jedności wiary,

aby rychło nastała

jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu

bezpiecznej wolności.

Udziel wszystkim narodom

spokoju i ładu.

Spraw, aby ze wszystkiej ziemi,

od końca do końca jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu,

przez które stało się nam zbawienie,

jemu cześć i chwała na wieki.

Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

NOWENNA  do  DUCHA ŚWIĘTEGO
przed   NIEDZIELĄ  ZESŁANIA

POCZĄTEK

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

 

 

 

AKTY DODATKOWE

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

Ja, ... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu

Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje,

uczynki, przykrości i cierpienia,

żeby żadnej cząstki swego jestestwa

więcej nie używać, jak tylko

dla Jego czci, miłości i chwały.

Taka jest nieodwołalna wola moja,

żeby całkowicie do Niego należeć,

i wszystko czynić z miłości ku Niemu,

wyrzekając się całym sercem

wszystkiego,

co by się Jemu nie podobało.

Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce,

obieram sobie

za jedyny przedmiot mej miłości,

za opiekuna mego życia,

za rękojmię mego zbawienia,

za lekarstwo za moją ułomność i niestałość,

za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia

i za pewne schronienie w chwili mej śmierci.

Bądź przeto, Serce pełne dobroci,

moim usprawiedliwieniem

wobec Boga, Twojego Ojca,

i odwróć ode mnie strzały

słusznego gniewu Jego.

O Serce pełne miłości,

w Tobie pokładam całą ufność moją,

albowiem wszystkiego się obawiam

ze strony mojej skłonności

do czynienia zła,

natomiast wszystkiego się spodziewam

od Twojej dobroci.

Dlatego zniszcz we mnie wszystko,

co Tobie może się

nie podobać lub sprzeciwiać.

Niech czysta miłość Twoja,

tak głęboko wniknie w moje serce,

bym nie mógł zapomnieć o Tobie,

ani też oddalić się od Ciebie.

Błagam Cię

przez wszystką dobroć Twoją,

by imię moje zapisane było w Tobie,

gdyż to tylko pragnę uważać

za szczęście swoje i swoją chwałą,

żeby żyć i umierać

jako Twój wierny sługa.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

POCZĄTEK

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie

składam hołd wdzięczności za wszystko,

co z miłującego serca uczyniłeś.

Polecam się Twemu Sercu,

oddając się całkowicie

do Twojej dyspozycji.

Ofiaruję więc wszystkie swoje

cierpienia, niewygody, upokorzenia,

oraz wszystkie swoje dobre

uczynki i modlitwy.

Proszę, aby wszelkie moje ofiary,

były przyjęte jako wynagrodzenie

za grzechy tych, którzy

ducha prawości i pokuty zatracili.

To, co ofiaruję,

niech będzie przeciwwagą dla zniewag,

które ranią Twoje Serce.

Ty Boże wiesz,

co jest ukryte

w głębiach mojego serca,

znasz moje pragnienia.

Proszę Cię o łaskę wytrwania

w tym co dobre.

Dopomóż mi,

aby moje codzienne życie

było świadectwem

ofiarowania się Tobie.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

POCZĄTEK

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

CODZIENNE OFIAROWANIE

Boskie Serce Jezusa,

ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy,

prace i krzyże dnia dzisiejszego

jako wynagrodzenie za nasze grzechy.

Łączę je z tymi intencjami,

w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu

i nieustannie ofiarujesz się

na ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je

za Kościół święty katolicki,

za Ojca świętego N.

i na wszystkie intencje

na ten miesiąc i dzień wyznaczone.

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,

jakich dostąpić mogę i ofiaruję je

za dusze w czyśćcu.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

POCZĄTEK

ZAKOŃCZENIE

 

 

 

 

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

Od nagłej a niespodziewanej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

O zbawcza Hostio godna czci,

Co lud do niebios wiedziesz bram,

Bój srogi nęka wiernych Ci,

Daj siłę pomoc ześlij nam.

Jednemu w Trójcy Władcy ziem

Niech będzie chwała w każdy czas;

Niech On wieczystym życiem swym,

W ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem

upadajmy wszyscy wraz;

Niech przed Nowym Testamentem

starych praw ustąpi czas;

Co dla zmysłów niepojęte,

niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi

hołd po wszystkie nieśmy dni;

Niech podaje wiek wiekowi

hymn tryumfu, dzięki, czci;

A równemu Im Duchowi

niechaj wieczna chwała brzmi.

Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

(Repositio )

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

 

 

POWRÓT  >>> nabożeństwa