BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus – modlitewnik prywatny)

MSZA ŚW.
( modlitwy przed i po Mszy Świętej )
JASNY MOTYW >>>

przygotowanie

modlitwy dodatkowe

dziękczynienie

( Przygotowanie do Mszy świętej i dziękczynienie po niej nie są obowiązkowe, lecz wynikają z pobożności osobistej )

 

MODLITWY przed MSZĄ ŚWIĘTĄ

 

Modlitwa św. Ambrożego

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Do Najświętszej Maryi Panny

WZBUDZENIE INTENCJI

 

PSALMY PRZED MSZĄ ŚW.

Psalm 84

Psalm 85

Psalm 129

 

 

Modlitwa św. Ambrożego

 

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia, i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione. Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

 

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

 

Najświętsza Dziewico Maryjo,

Matko dobroci i miłosierdzia,

oto ja, pełen win i nędzy,

całym uczuciem i sercem

uciekam się do Ciebie i proszę,

abyś zechciała być ze mną

i wszystkimi kapłanami,

którzy tutaj i w całym Kościele

składają Najświętszą Ofiarę,

tak jak byłaś

z Twoim najmilszym Synem

w czasie Jego męki na krzyżu.

Pomóż nam,

abyśmy wsparci Twoją łaską,

mogli złożyć ofiarę

godną i miłą

Bogu w Trójcy Jedynemu.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Wzbudzenie intencji

 

Chcę sprawować Najświętszą Ofiarę

i dokonać przeistoczenia

chleba i wina,

aby się stały Ciałem i Krwią

naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pragnę to uczynić

według obrządku

świętego Kościoła rzymskiego,

na chwałę Boga wszechmogącego

i całego Kościoła triumfującego,

na pożytek mój

i całego Kościoła pielgrzymującego

i za wszystkich,

którzy się polecali

moim modlitwom.

Niech Bóg wszechmogący i miłosierny

udzieli nam wesela i pokoju,

poprawy życia

i czasu na szczerą pokutę,

łaski i pociechy Ducha Świętego

oraz wytrwałości

w czynieniu dobra.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Psalmy przed Mszą św.

 

Psalm 84 - Szczęście mieszkańca świątyni

Jak miłe są Twoje przybytki, *

Panie Zastępów!

     Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *

     serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

     Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

     nieustannie wielbiąc Ciebie.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *

którzy zachowują ufność w swym sercu.

     Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *

     a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

Mocy im będzie przybywać, *

ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.

     Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *

     nakłoń ucho, Boże Jakuba.

Spójrz, Boże, tarczo nasza, *

wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

     Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *

     lepszy jest niż innych tysiące.

Wolę stać w progu domu mojego Boga *

niż mieszkać w namiotach grzeszników.

     Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †

     On hojnie darzy łaską i chwałą, *

     nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.

Panie Zastępów, *

szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 Psalm 85 - Bliskie jest nasze zbawienie

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *

odmieniłeś los Jakuba.

     Odpuściłeś winę swojemu ludowi *

     i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *

powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.

     Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *

     Twego oburzenia na nas poniechaj.

Czyż będziesz się gniewał na wieki, *

czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

     Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *

     a Twój lud w Tobie będzie się weselił?

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *

i daj nam swoje zbawienie.

     Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †

     oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *

     którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

     Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *

     ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

     Pan sam szczęściem obdarzy, *

     a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Psalm 129 - Izrael wzywa pomocy Bożej

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *

niech mówi Izrael.

     Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *

     lecz nie zdołali mnie pokonać.

Poorali mój grzbiet oracze, *

wyżłobili na nim długie bruzdy.

     Ale Pan sprawiedliwy *

     rozerwał więzy występnych.

Niech się zawstydzą i cofną *

wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.

     Niech się staną jak trawa na dachu, *

     która usycha, nim ją wyrwą.

Nie napełni nią kosiarz swej ręki *

ani zanadrza ten, który zbiera snopy.

     A przechodnie też nie powiedzą: †

     "Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *

     błogosławimy wam w imię Pana".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

MODLITWY po MSZY ŚWIĘTEJ

 

Modlitwa Dwunastu Apostołów

Św. Tomasza z Akwinu

Do Zbawiciela

OFIAROWANIE SIEBIE

Do Chrystusa Ukrzyżowanego

Modlitwa pap. Klemensa XI

Do Najświętszej Maryi Panny

 

PSALMY DZIĘKCZYNNE:

Psalm 22.23-31

Psalm 23

Psalm 66

Psalm 96

Psalm 98

Psalm 103

Psalm 131

Psalm 150

 

 

 

Modlitwa Eucharystyczna

z Nauki Dwunastu Apostołów

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

Za święty, winny szczep Dawida,

sługi Twego,

który nam poznać dałeś

przez Jezusa, sługę swego.

Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,

za życie i wiedzę,

Którą nam poznać dałeś

przez Jezusa, sługę swego.

Tobie chwała na wieki!

Jak ten łamany Chleb

rozsiany był po górach,

A zebrany stał się jedno,

Tak niech się zbierze Kościół Twój

z krańców ziemi do królestwa Twego,

Gdyż Twoją jest chwała i moc

przez Jezusa Chrystusa,

na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze święty,

Za święte imię Twoje,

Któremu zgotowałeś

mieszkanie w sercach naszych,

I za wiedzę, i za wiarę,

i za nieśmiertelność,

Którą nam poznać dałeś

przez Jezusa, sługę swego.

Tobie chwała na wieki!

Ty, Panie Wszechmocny,

Stworzyłeś wszystko

dla imienia swego.

pokarm i napój

dałeś ludziom na pożywienie,

aby do Ciebie

dziękczynne zanosili modły,

nam zaś darowałeś

pokarm duchowy i napój,

i żywot wieczny

przez Sługę swego.

Przede wszystkim dziękczynne

do Ciebie zanosimy modły,

Bo jesteś Wielmożny,

Tobie chwała na wieki!

Pomnij, Panie, na Kościół swój

i wybaw go od wszelkiego złego,

i doprowadź go

do doskonałości w miłości swojej,

i zgromadź go od czterech wiatrów,

pełen świętości,

do królestwa swego,

któreś mu zgotował.

Albowiem Twoja jest

moc i chwała na wieki!

Niech przyjdzie łaska

i niech przeminie ten świat!

Hosanna Bogu Dawidowemu!

Kto święty, niech przystąpi,

Kto zaś nim nie jest,

niech czyni pokutę.

Przyjdź, Panie Jezu.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

Dzięki Ci składam,

Panie Ojcze święty,

wszechmogący, wieczny Boże,

za to, żeś mnie grzesznika,

niegodnego sługę swojego,

bez żadnej mojej zasługi,

a jedynie z Twego miłosierdzia

posilić raczył

najdroższym Ciałem i Krwią

Twojego Syna, naszego Pana

Jezusa Chrystusa.

Proszę Cię,

niech ta Komunia święta

nie stanie się dla mnie

wyrokiem potępienia,

ale niech będzie dla mnie

zbawiennym zadatkiem

Twojego przebaczenia,

zbroją mojej wiary

i puklerzem dobrej woli.

Niech mnie ona uwolni

od mych występków,

wyniszczy we mnie

pożądliwość i zmysłowość,

a wzmocni miłość i cierpliwość,

pokorę, posłuszeństwo

i wszystkie cnoty.

Niech mi będzie mocną obroną

 przeciw zasadzkom nieprzyjaciół

tak widzialnych, jak niewidzialnych.

Niech całkowicie uspokoi we mnie

poruszenia cielesne i duchowe.

Niech przez nią

mocno przylgnę do Ciebie,

jedynego, prawdziwego Boga.

Niech wreszcie będzie szczęśliwym

zakończeniem mojego życia.

Proszę Cię także,

abyś mnie grzesznika

raczył doprowadzić

do tej niewymownej uczty, na której

z Twoim Synem i Duchem Świętym

jesteś dla swoich wybranych

prawdziwą światłością,

całkowitym nasyceniem,

wiekuistym weselem,

pełnią szczęścia

i radością doskonałą.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Zbawiciela

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego,

obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie,

i każ mi przyjść do siebie,

abym ze świętymi Twymi

chwalił Cię na wieki wieków.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

OFIAROWANIE SIEBIE

Przyjmij, Panie,

całą moją wolność;

przyjmij pamięć, rozum i całą wolę.

Cokolwiek mam i posiadam,

Tyś mi to dał.

Wszystko to zwracam Tobie

i całkowicie poddaję

panowaniu Twojej woli.

Daj mi tylko miłość ku Tobie

i Twoją łaskę,

a będę dość bogaty;

niczego więcej nie pragnę.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,

upadam na kolana

przed Twoim obliczem

i z największą gorliwością ducha

proszę Cię i błagam,

abyś wszczepił w moje serce

najżywsze uczucia

wiary, nadziei i miłości

oraz prawdziwą skruchę

za moje grzechy

i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym

wielkim uczuciem i z boleścią

oglądam w duchu Twoje pięć ran

i myślą się w nich zatapiam,

pamiętając o tym, dobry Jezu,

co już prorok Dawid

włożył w Twoje usta:

"Przebodli ręce moje i nogi,

policzyli wszystkie kości moje"

(Ps 22, 17).

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa Powszechna

ogłoszona przez papieża Klemensa XI

 

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą; żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako celu ostatecznego; wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam jako miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz.

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało i uświęcił duszę.

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy, opanować złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem.

Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeństwach, cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu.

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy posiłku, dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.

Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zachowywaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne.

Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, przejął się lękiem Twojego sądu, uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

Maryjo,

Dziewico i Matko pełna świętości,

oto przyjąłem

Twego umiłowanego Syna,

którego poczęłaś

w swym przeczystym łonie,

którego zrodziłaś, karmiłaś

i tuliłaś do siebie.

Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego,

którego obecność napełniała Cię

największym szczęściem i radością,

abyś otworzyła Mu swoje ramiona

i miłowała swoim sercem.

Ofiaruję Go przez Ciebie

Trójcy Najświętszej

jako wyraz najwyższej czci Bożej,

a także ku Twojej chwale

oraz za potrzeby

moje i całego świata.

Proszę Cię, o dobra Matko,

uproś mi odpuszczenie

moich grzechów,

obfitą łaskę, abym odtąd

gorliwiej służył Chrystusowi,

i łaskę wytrwania aż do końca,

abym mógł razem z Tobą

wielbić Go przez całą wieczność.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 Psalmy dziękczynne

 

Psalm 22. 23-31  - Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby

Będę głosił swym braciom Twoje imię *

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.

     "Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie, †

     niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *

     niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.

Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego, †

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza *

i wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał".

     Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. *

     Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, †

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *

"Serca wasze niech żyją na wieki!"

     Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *

     oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,

Bo władza królewska należy do Pana *

i On panuje nad narodami.

     Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *

     przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

A moja dusza będzie żyła dla Niego, †

potomstwo moje Jemu będzie służyć, *

przyszłym pokoleniom o Panu opowie.

     I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: *

     "Pan to uczynił".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 23 - Dobry Pasterz

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

     Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *

     orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *

przez wzgląd na swoją chwałę.

     Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *

     zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska *

są moją pociechą.

     Stół dla mnie zastawiasz *

     na oczach moich wrogów,

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

kielich mój pełny po brzegi.

     Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

     przez wszystkie dni życia.

I zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 66 - Przy ofierze dziękczynnej

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, †

opiewajcie chwałę Jego imienia, *

cześć Mu wspaniałą oddajcie.

     Powiedzcie Bogu: "Jak zadziwiające są Twe dzieła! †

     Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *

     ze względu na wielką moc Twoją.

Niechaj Cię wielbi cała ziemia †

i niechaj śpiewa Tobie, *

niech Twoje imię opiewa".

     Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *

     zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił, †

pieszo przeszli przez rzekę, *

Nim się przeto radujmy.

     Jego potęga włada na wieki, †

     oczy Jego śledzą narody: *

     niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *

i rozgłaszajcie Jego chwałę,

     Bo On życiem obdarzył naszą duszę *

     i nie dał się potknąć naszej nodze.

Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *

poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.

     Wprowadziłeś nas w pułapkę, *

     włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.

Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, †

przeszliśmy przez ogień i wodę, *

ale wyprowadziłeś nas na wolność.

     Wejdę w Twój dom z całopaleniem *

     i wypełnię, co ślubowałem Tobie,

Co wymówiły moje wargi, *

co usta moje przyrzekły w ucisku.

     Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze †

     i dym ofiarny z baranów, *

     ofiaruję Ci krowy i kozły.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †

którzy czcicie Boga, *

opowiem, co uczynił mej duszy.

     Do Niego wołałem moimi ustami, *

     chwaliłem Go moim językiem.

Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *

Pan by mnie nie wysłuchał.

     Ale Bóg mnie wysłuchał, *

     przyjął głos mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *

i nie oddalił ode mnie swej łaski.

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 96 - Śpiewajcie Panu pieśń nową

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cała.

     Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *

     każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.

     Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *

     budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

Pan zaś stworzył niebiosa.

     Przed Nim kroczą majestat i piękno, *

     a potęga i blask w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

     Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

     przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *

zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

     Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †

     On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *

     będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

     Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *

     niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *

który już się zbliża, by osądzić ziemię.

     On będzie świat sądził sprawiedliwie, *

     a ludy według swej prawdy.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 98 - Chwała Bogu, Zbawcy świata

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda.

     Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

     i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *

na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

     Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

     dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

zbawienie Boga naszego.

     Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

     cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

     Przy trąbach i przy głosie rogu *

     na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *

krąg ziemi i jego mieszkańcy.

     Rzeki niech klaszczą w dłonie, *

     góry niech razem wołają z radości

W obliczu Pana, który nadchodzi, *

aby osądzić ziemię.

     On będzie sądził świat sprawiedliwie *

     i ludy według słuszności.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 103 - Uwielbienie miłosiernego Boga

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

     Błogosław, duszo moja, Pana *

     i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *

i leczy wszystkie choroby.

     On twoje życie ratuje od zguby, *

     obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

On twoje życie dobrem nasyca, *

jak pióra orła młodość twa się odradza.

     Dzieła Pana są sprawiedliwe, *

     wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *

swoje dzieła synom Izraela.

     Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

     nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Nie zapamiętuje się w sporze, *

nie płonie gniewem na wieki.

     Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

     ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

     Jak odległy jest wschód od zachodu, *

     tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

     Wie On, z czegośmy powstali, *

     pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa, *

kwitnie on jak kwiat na łące.

     Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *

     i wszelki ślad po nim ginie.

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

     Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *

     i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *

a Jego panowanie wszechświat obejmuje.

     Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, †

     potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *

     aby słuchano słów Jego.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *

i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

     Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, †

     na każdym miejscu Jego panowania. *

     Błogosław, duszo moja, Pana!

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 131 - Dziecięca ufność w Bogu

 

Panie, moje serce się nie pyszni *

i nie patrzą wyniośle moje oczy.

     Nie dbam o rzeczy wielkie *

     ani o to, co przerasta me siły.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †

jak dziecko na łonie swej matki, *

jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.

     Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

     teraz i na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

     Jak była na początku, teraz i zawsze, *

     i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

Psalm 150 - Chwalcie Pana

 

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *

chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.

     Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *

     chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *

chwalcie na harfie i cytrze.

     Chwalcie Go bębnem i tańcem, *

     chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †

chwalcie na cymbałach brzęczących. *

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

     Chwała Ojcu i Synowi, *

     i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITANIE

 

Do Najświętszego Imienia Jezus

Do Najśw. Serca Pana Jezusa

Do Najdroższej Krwi Chr. Pana

Loretańska do N. M. P.

Do świętego Józefa

Do Wszystkich Świętych

 

 

28

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

-       Jezu, odblasku Ojca,

-       Jezu, jasności światła wiecznego,

-       Jezu, królu chwały,

-       Jezu, słońce sprawiedliwości,

-       Jezu, Synu Maryi Panny,

-       Jezu najmilszy,

-       Jezu przedziwny,

-       Jezu, Boże mocny,

-       Jezu, Ojcze na wieki,

-       Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

-       Jezu najmożniejszy,

-       Jezu najcierpliwszy,

-       Jezu najposłuszniejszy,

-       Jezu cichy i pokornego serca,

-       Jezu, miłośniku czystości,

-       Jezu, miłujący nas,

-       Jezu, Boże pokoju,

-       Jezu, dawco żywota,

-       Jezu, cnót przykładzie,

-       Jezu, pragnący dusz naszych,

-       Jezu, Boże nasz,

-       Jezu, ucieczko nasza,

-       Jezu, Ojcze ubogich,

-       Jezu, skarbie wiernych,

-       Jezu, dobry pasterzu,    

-       Jezu, światłości prawdziwa,

-       Jezu, mądrości przedwieczna,

-       Jezu, dobroci nieskończona,

-       Jezu, drogo i życie nasze,

-       Jezu, wesele Aniołów,

-       Jezu, królu Patriarchów,

-       Jezu, mistrzu Apostołów,

-       Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

-       Jezu, męstwo Męczenników,

-       Jezu, światłości Wyznawców,

-       Jezu, czystości Dziewic,

-       Jezu, korono Wszystkich Świętych,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

-       Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.

-       Od grzechu każdego,

-       Od gniewu Twego,

-       Od sideł szatańskich,

-       Od ducha nieczystości,

-       Od śmierci wiecznej,

-       Od zaniedbania natchnień Twoich,

-       Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

-       Przez Narodzenie Twoje,

-       Przez Dziecięctwo Twoje,

-       Przez najświętsze życie Twoje,

-       Przez trudy Twoje,

-       Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

-       Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

-       Przez omdlenie Twoje,

-       Przez śmierć i pogrzeb Twój,

-       Przez Zmartwychwstanie Twoje,

-       Przez Wniebowstąpienie Twoje,

-       Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

-       Przez radości Twoje,

-       Przez chwałę twoją,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

 

Jezu, usłysz nas.      Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo:

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

-       Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

-       Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 

-       Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,   

-       Serce Jezusa, świątynio Boga,

-       Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,        

-       Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 

-       Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,       

-       Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,          

-       Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,          

-       Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,   

-       Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,      

-       Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,        

-       Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,           

-       Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,       

-       Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,   

-       Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,     

-       Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,        

-       Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,  

-       Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,           

-       Serce Jezusa, źródło życia i świętości,         

-       Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,         

-       Serce Jezusa, zelżywością napełnione,        

-       Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,       

-       Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,         

-       Serce Jezusa, włócznią przebite,       

-       Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,     

-       Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,     

-       Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,    

-       Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 

-       Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,    

-       Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,       

-       Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,        

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Jezu cichy i pokornego serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

-       Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,           

-       Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,          

-       Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,         

-       Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,       

-       Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,         

-       Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,           

-       Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,         

-       Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, 

-       Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,          

-       Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,          

-       Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,   

-       Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,     

-       Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,           

-       Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,  

-       Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,          

-       Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,        

-       Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,        

-       Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,     

-       Krwi Chrystusa, otucho umierających,        

-       Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, 

-       Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, 

-       Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,         

-       Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Święta Maryjo,    módl się za nami.

-       Święta Boża Rodzicielko,

-       Święta Panno nad pannami,

-       Matko Chrystusowa,

-       Matko Kościoła, 

-       Matko miłosierdzia,     

-       Matko łaski Bożej,

-       Matko nadziei,

-       Matko nieskalana,        

-       Matko najczystsza,       

-       Matko dziewicza,          

-       Matko nienaruszona,   

-       Matko najmilsza,          

-       Matko przedziwna,       

-       Matko dobrej rady,       

-       Matko Stworzyciela,    

-       Matko Zbawiciela,        

-       Panno roztropna,         

-       Panno czcigodna,         

-       Panno wsławiona,        

-       Panno można,    

-       Panno łaskawa, 

-       Panno wierna,   

-       Zwierciadło sprawiedliwości,

-       Stolico mądrości,          

-       Przyczyno naszej radości,      

-       Przybytku Ducha Świętego,    

-       Przybytku chwalebny, 

-       Przybytku sławny pobożności,         

-       Różo duchowna,

-       Wieżo Dawidowa,         

-       Wieżo z kości słoniowej,        

-       Domie złoty,       

-       Arko przymierza,          

-       Bramo niebieska,          

-       Gwiazdo zaranna,         

-       Uzdrowienie chorych, 

-       Ucieczko grzesznych,  

-       Pociecho migrantów,

-       Pocieszycielko strapionych,  

-       Wspomożenie wiernych,        

-       Królowo Aniołów,        

-       Królowo Patriarchów, 

-       Królowo Proroków,     

-       Królowo Apostołów,    

-       Królowo Męczenników,          

-       Królowo Wyznawców,

-       Królowo Dziewic,         

-       Królowo wszystkich Świętych,

-       Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

-       Królowo wniebowzięta,

-       Królowo różańca świętego,

-       Królowo rodzin,

-       Królowo pokoju,

-       Królowo Zakonu serafickiego,

-       Królowo Polski,

-       Królowo świata,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ANTYFONA MARYJNA

Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

Litania do Św. Józefa

(z nowymi wezwaniami)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Święta Maryjo, - módl się za nami.

-       Święty Józefie,

-       Przesławny potomku Dawida,

-       Światło Patriarchów,

-       Oblubieńcze Bogarodzicy,

-       Opiekunie Odkupiciela,

-       Przeczysty stróżu Dziewicy,

-       Żywicielu Syna Bożego,

-       Troskliwy obrońco Chrystusa,

-       Sługo Chrystusa,

-       Sługo zbawienia,

-       Głowo Najświętszej Rodziny,

-       Józefie najsprawiedliwszy,

-       Józefie najczystszy,

-       Józefie najroztropniejszy,

-       Józefie najmężniejszy,

-       Józefie najposłuszniejszy,

-       Józefie najwierniejszy,

-       Zwierciadło cierpliwości,

-       Miłośniku ubóstwa,

-       Wzorze pracujących,

-       Ozdobo życia rodzinnego,

-       Opiekunie dziewic,

-       Podporo rodzin,

-       Podporo w trudnościach,

-       Pociecho nieszczęśliwych,

-       Nadziejo chorych,

-       Patronie wygnańców,

-       Patronie cierpiących,

-       Patronie ubogich,

-       Patronie umierających,

-       Postrachu duchów piekielnych,

-       Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.  Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

 

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A:     

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B:     

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

-       Święta Maryjo, módl się za nami.

-       Święta Boża Rodzicielko,

-       Święta Panno nad pannami,   

-       Święci Michale, Gabrielu i Rafale,     

-       Wszyscy święci Aniołowie,    

Patriarchowie i Prorocy

-       Święty Abrahamie, módl się za nami.

-       Święty Mojżeszu,

-       Święty Eliaszu,  

-       Święty Janie Chrzcicielu,

-       Święty Józefie,   

-       Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Apostołowie i Uczniowie

-       Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

-       Święty Andrzeju,

-       Święty Janie i Jakubie,

-       Święty Tomaszu,

-       Święty Mateuszu,

-       Wszyscy święci Apostołowie,

-       Święty Łukaszu,

-       Święty Marku,

-       Święty Barnabo,

-       Święta Mario Magdaleno,

-       Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Męczennicy

-       Święty Szczepanie, módl się za nami.

-       Święty Ignacy Antiocheński,

-       Święty Polikarpie,

-       Święty Justynie,

-       Święty Wawrzyńcze,

-       Święty Cyprianie,

-       Święty Bonifacy,

-       Święty Wojciechu,

-       Święty Stanisławie,

-       Święty Tomaszu Becket,

-       Święci Janie i Tomaszu z Anglii,

-       Święty Pawle z Japonii,

-       Święci Izaaku i Janie z Ameryki,

-       Święty Piotrze z Polinezji,

-       Święty Karolu z Ugandy,

-       Święte Perpetuo i Felicyto,

-       Święta Agnieszko,

-       Święta Mario Goretti,

-       Wszyscy święci Męczennicy,

Biskupi i Doktorzy Kościoła

-       Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.

-       Święty Ambroży,

-       Święty Hieronimie,

-       Święty Augustynie,

-       Święty Atanazy,

-       Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,

-       Święty Janie Chryzostomie,    

-       Święty Marcinie,

-       Święty Patryku,

-       Święci Cyrylu i Metody,

-       Święty Karolu Boromeuszu,   

-       Święty Franciszku Salezy,

-       Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

-       Święty Antoni, módl się za nami.

-       Święty Benedykcie,

-       Święty Bernardzie,

-       Święci Franciszku i Dominiku,

-       Święty Tomaszu z Akwinu,

-       Święty Ignacy z Loyoli,

-       Święty Franciszku Ksawery,

-       Święty Stanisławie Kostko,

-       Święty Wincenty a Paulo,

-       Święty Janie Mario Vianneyu,

-       Święty Janie Bosko,

-       Święta Katarzyno Sieneńska,

-       Święta Tereso od Jezusa,

-       Święta Różo z Limy,

Świeccy

-       Święty Ludwiku, módl się za nami.

-       Święty Kazimierzu,

-       Święta Moniko,  

-       Święta Jadwigo,

-       Święta Elżbieto Węgierska,

-       Wszyscy Święci i Święte Boże,

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A:     

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.

Od każdego grzechu, 

Od zasadzek szatana,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale.

Albo B:     

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś,           

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,

Chryste, który zostałeś pogrzebany,

Chryste, który zmartwychwstałeś,          

Chryste, który wstąpiłeś do nieba,          

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A:     

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

Albo B:     

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Zawsze odmawia się C:        

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, 

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

V. ZAKOŃCZENIE

Albo A:     

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Albo B:     

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

ADORACJA                >>>

POWRÓT  >>> kult eucharystii