BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(O. Adalbertus – modlitewnik prywatny)

MODLITWA
O  ODNOWĘ
KOŚCIOŁA
JASNY MOTYW >>>

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa św. Augustyna

Duchu Święty

serce moje jest nieczyste

- lecz Ty możesz je oczyścić;

jest pełne złości

- lecz Ty możesz je uczynić dobrym;

jest twarde

- lecz Ty możesz je zmiękczyć;

jest ubogie

- lecz Ty możesz je wzbogacić;

jest słabe

- lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć;

jest suche

- Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski

i użyźnić. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz,

Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczenie naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu co pociesza nas,

Niech hołd wieczysty płynie chwał.

Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

aby wszyscy byli jedno

Duchu miłości,

Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy

na Apostołów zebranych w Wieczerniku

i utworzyłeś z nich jeden Kościół,

w którym zamieszkałeś.

Zstąp w naszych czasach

w wyjątkowy sposób

na Twój święty Kościół i udziel mu

najdoskonalszych darów.

Oświecaj i błogosław Ojca świętego,

wspieraj go radą, pomocą i pociechą.

Broń go od wszystkich nieprzyjaciół

widzialnych i niewidzialnych.

Oświecaj i błogosław katolickie

duchowieństwo

i wszystkich rządzących Twoją owczarnią:

kardynałów, biskupów i kapłanów.

Błogosław także młodzieży

przygotowującej się do służby

przy Twym ołtarzu.

O, Duchu Przenajświętszy

 zlej wszystkie Twe dary na te dusze,

aby umiały godnie wypełniać

swoje tak wzniosłe powołanie

i strzeż je od zasadzek

ciała, czarta i świata.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

O, Duchu miłości,

przez gorącą modlitwę Jezusa

wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki:

"Ojcze święty spraw,

aby wszyscy byli jedno,

jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie",

przez Twą przedziwną jedność

z Ojcem i Synem

daj, aby w całym Kościele

zapanowała jedność.

Strzeż go po wszystkie wieki

Twą przemożną opieką

i złącz wszystkich jego członków

węzłem serdecznej miłości.

O Duchu miłości,

spraw, niechaj zapanuje wśród nas

wzajemna miłość.

Złącz poróżnione małżeństwa,

pogódź zwaśnione rodziny

zbliż mających urazę do siebie.

Niechaj pokój, miłość i jedność

panuje w państwach,

rodzinach i zgromadzeniach,

abyśmy się okazali godnymi

uczniami Chrystusa

i aby Ten, który powiedział:

"Po tym wszyscy poznają,

żeście uczniami moimi,

jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali",

poznał nas, jako uczniów i dzieci swoje.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

o duchową odnowę świata

PRZEZ SAKRAMENTY

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu chrztu świętego.

Niech wszyscy ochrzczeni, rozważając słowo Boże, na nowo odkryją prawdę, że są dziećmi Ojca niebieskiego w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i niech nigdy nie zatracą godności dziecka Bożego.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu bierzmowania.

Niech wszyscy bierzmowani, w świetle słowa Bożego, na nowo odkryją prawdę, że otrzymali dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego pójściu do świata i niech odważnie niosą światu Ewangelię.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu pokuty.

Niech wszyscy wierzący w Chrystusa znajdują w nim moc do zwyciężania zła i radykalnego wyboru Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Broń nas przed zagubieniem poczucia grzechu i zaniedbaniem wysiłku nawrócenia.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu namaszczenia chorych.

Pomóż wszystkim, dotkniętym chorobą, a także ich opiekunom, odkryć duchową moc, którą posiadają przez sakramentalne zjednoczenie z cierpieniem Zbawiciela i naucz ich służyć tą mocą innym ludziom.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu święceń.

Niech wszyscy diakoni, prezbiterzy i biskupi, z nowym zapałem głoszą światu słowo Boże, z wielką wiarą sprawują sakramenty i z pasterską miłością prowadzą powierzonych im wiernych drogami świętości.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu małżeństwa.

Niech wszyscy małżonkowie każdego dnia czerpią siły z niewyczerpanego źródła prawdziwej miłości, która łączy Chrystusa Oblubieńca z Jego Kościołem i niech tworzą szczęśliwe rodziny.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu Eucharystii.

Odsłoń przed nami wielkość misterium zbawienia, które Chrystus sprawuje pod osłoną znaków. Pomóż nam jednoczyć się z Nim w poznawaniu prawdy i głoszeniu jej światu, w składaniu życia w ofierze dla Ojca i dla braci, a także w sakramentalnym zjednoczeniu z Nim w Komunii świętej, która sprawia, że jesteśmy jedno.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

 

Litania do Ducha Świętego

(Litania o. Adalbertusa - wyłącznie do użytku prywatnego)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Duchu Święty, który jesteś Trzecią Osobą Trójcy Świętej, uświęcaj nas nieustannie,

-   Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

-   Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,

-   Duchu Święty, który jakby gołębica pojawiłeś się nad Chrystusem w Jordanie,

-   Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,

-   Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,

-   Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,

-   Duchu Święty, który sprawiasz, że Bóg Ojciec czyni nas dziećmi Swoimi,

-   Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,

-   Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,

-   Duchu Święty, który jesteś źródłem Bożej radości,

-   Duchu Święty, który jesteś strażnikiem sumień naszych,

-   Duchu Święty, który jesteś natchnieniem skruchy i żalu wybranych,

-   Duchu Święty, który uobecniasz się w nas przez łaskę swoją,

-   Duchu Święty, który umacniasz nas w Sakramencie Bierzmowania,

-   Duchu Święty, który obdarowujesz nas mądrością i rozumem,

-   Duchu Święty, który obdarowujesz nas radą i męstwem,

-   Duchu Święty, który obdarowujesz nas umiejętnością i pobożnością,

-   Duchu Święty, który obdarowujesz nas bojaźnią Bożą,

-   Duchu Święty, który obdarowujesz nas wiarą, nadzieją i miłością,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

 

-   Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.

-   Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,

-   Od braku serca wobec bliźnich naszych,

-   Od zatwardziałości w grzechach,

-   Od zaniedbania pokuty,

-   Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

-   Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

-   Od potępienia wiekuistego,

 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

-   Abyś Twoim Kościołem rządzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

-   Abyś Twój Kościół święty zachować raczył,

-   Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,

-   Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,

-   Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,

-   Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył,

-   Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,

-   Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,

-   Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Obdarz mnie Boże sercem czystym.

W.   I odnów mnie mocą Ducha Świętego.

 

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, * zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

POCZĄTEK

 

WOJOWNIK ŚW. MICHAŁA

POWRÓT  > modlitwa codzienna