(Opr. Ks. Wojciech na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)

(18) - Zesłanie Ducha Świętego  7

CAŁOŚĆ

WSTĘP

Tajemnice Radosne

1

2

3

4

5

Tajemnice Światła

6

7

8

9

10

Tajemnice Bolesne

11

12

13

14

15

Tajemnice Chwalebne

16

17

18

19

20

 

RÓŻANIEC. 2

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM.. 2

Pieśń na rozpoczęcie. 2

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński 2

Królowo Różańca Świętego!. 3

INTENCJE modlitwy różańcowej 4

Tajemnice Chwalebne. 4

Modlitwa przed medytacją. 6

Pieśń uwielbienia. 6

Modlitwa do Matki Bożej 6

MEDYTACJA 18 - Zesłanie Ducha Świętego. 7

LITANIE. 10

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. 10

Maryjo, Pełna Łaski 14

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi 16

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P. 18

ZAKOŃCZENIE. 20

Modlitwa Wiernych. 20

Modlitwa Pańska. 21

Błogosławieństwo. 22

Pieśń na zakończenie. 22

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem... 23

DODATKI 23

Rozważania - Tajemnice Chwalebne. 23

1.Jezus pokonuje śmierć. 24

2.Powrót do domu Ojca. 24

3.Zesłanie Ducha Świętego. 25

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 25

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. 25

PIEŚNI (do wyboru) 26

Pójdź do Jezusa, do niebios bram. 26

Wielbić Pana chcę. 27

Królowej Anielskiej 28

Cześć Maryi, cześć i chwała. 29

 

 

RÓŻANIEC

 

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM

 

Pieśń na rozpoczęcie

O Maryjo, witam Cię,

O Maryjo, kocham Cię,

O Maryjo, pobłogosław  wszystkie dzieci twe.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości,

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

(Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

 

Królowo Różańca Świętego!

Oto klękamy do modlitwy,

by w pierwszą sobotę odmówić różaniec,

o który prosiłaś.

Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje,

naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

Pragniemy modlić się szczególnie za tych,

którzy najdalej odeszli od Boga

i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.

Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji

wyznaczonej przez Ciebie.

Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia

Twego Niepokalanego Serca

i Najświętszego Serca Jezusowego.

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

INTENCJE modlitwy różańcowej

 

Tajemnice Chwalebne

Wierzę w Boga … Ojcze nasz … 3x Zdrowaś Maryjo … (o umocnienie wiary, nadziei i miłości), Chwała Ojcu …
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia”

1.Jezus pokonuje śmierć

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy lekceważą sakramenty święte i nie korzystają z łask, jakimi Chrystus obdarzył ludzkość w zmartwychwstaniu.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

2.Powrót do domu Ojca

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy żyją tylko dniem dzisiejszym i nie myśląc o wieczności, próbują stworzyć sobie szczęście i raj tu, na ziemi, czyniąc to zawsze kosztem innych ludzi i raniąc Serce kochającego Zbawiciela.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

3.Zesłanie Ducha Świętego

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż odrzucają Jego istnienie i działanie. Niech nasze naśladowanie Maryi, proszącej o dary Ducha Świętego i oddanej Jego kierownictwu, będzie naszym zadośćuczynieniem za grzechy tych, którzy kierują się duchem tego świata.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają dogmat o wniebowzięciu Maryi.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy nie uznają królewskiej godności Matki Najświętszej, odrzucają Jej macierzyńskie panowanie, nie oddają należnej Jej czci i nie proszą Ją o pomoc i potrzebne łaski.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

 

Modlitwa przed medytacją

 

Pieśń uwielbienia

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

 

Modlitwa do Matki Bożej

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu.

W pierwsze soboty otwierasz swe Niepokalane Serce

dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki,

jakie Bóg ukazał nam w Fatimie.

Proszę, otwórz przede mną swoje Serce.

Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością,

ponieważ chcę Cię naśladować,

ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna,

ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec,

wreszcie - ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać

w duchu zadośćuczynienia za grzeszników.

Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu,

a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo,

które wiejesz do mego małego serca, by stawało się

coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,

podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca.

A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje

- jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi.

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

MEDYTACJA 18 - Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy więc pozostał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami ?"- mówili pełni zdumienia i podziwu. „Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?" (Dz 2,6-8;).

Duch Święty i Maryja

Pięćdziesiątnica była trzecim wielkim działaniem Ducha Świętego w życiu Maryi. Pierwszym było jedyne w swoim rodzaju działanie łaski, objęte tajemnicą Niepokalanego Poczęcia. Już od pierwszej chwili Jej istnienia Duch Święty, zachowując Maryję wolną od wszelkiej zmazy winy pierworodnej, przygotowywał Jej ciało i duszę do stania się godnym mieszkaniem Syna Bożego, Zbawiciela i Mesjasza. Drugie działanie Ducha Świętego objawiło się w momencie zwiastowania, kiedy to - jak zapowiedział anioł Gabriel - zstąpił na Nią Duch Święty i zacieniła Ją moc Najwyższego. Wtedy to w łonie Maryi począł się Jezus i zaczęło kształtować się Jego ciało.

W dniu Pięćdziesiątnicy miało się uformować mistyczne, pełne tajemnic ciało Chrystusa, Kościół, którego członkami mieli stać się ludzie wierzący wszystkich czasów i epok, kultur i narodów. W tym dniu działania Ducha Świętego, który ze swą mocą zstąpił na rozmodlonych apostołów, uczestniczyła również Maryja. Po raz trzeci doświadczyła działania Ducha Świętego, otrzymując od Boga misję macierzyńską. W dniu zesłania Ducha Świętego Maryja została ubogacona nową łaską, dzięki której może do dziś pełnić swoją macierzyńską posługę wobec Mistycznego Ciała Chrystusa i być duchową Matką każdego z nas.

Nic więc dziwnego, że tak jak dzień wcielenia Syna Bożego, tak i dzień zesłania Ducha Świętego jest jednym z najdonioślejszych w życiu Bożej Rodzicielki. W święto Pięćdziesiątnicy podejmuje Ona zadanie, do którego została przez Boga przewidziana i powołana już w chwili zwiastowania: być Matką i Pośredniczką łaski dla Kościoła świętego i wszystkich ludzi szukających prawdy. A czyż to nie Jej modlitwa przywołała z nieba Ducha Świętego? Czyż nie jest to lekcja dla nas, że jeśli chcemy prosić o dary Ducha, musimy klęknąć do modlitwy razem z Maryją i prosić Ją o wstawiennictwo w naszych potrzebach?

Duch Święty i Kościół pierwotny przyznaje, że łaski i dary Ducha Świętego, które stały się jego udziałem, zawdzięcza modlitwie wstawienniczej, jaką zanosi do Boga Maryja. Ona, modląc się z macierzyńskim zatroskaniem o każde dziecko Boże, przygotowała Duchowi Świętemu drogę do serc: apostołów i uczniów, kolejnych pokoleń wyznawców Chrystusa. Prości ludzie, którzy jeszcze w dniu wniebowstąpienia zadają Jezusowi naiwne pytania, wskazujące jak mało zrozumieli z przepowiadania swego Mistrza, nagle, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, występują jako nauczyciele narodów - pełni umiejętności, mocy, mądrości, odwagi i gorliwości, która nie cofnie się nawet przed śmiercią męczeńską. Ci ludzie, w których zamieszkał Duch Święty, stali się filarami Kościoła, niezachwianą podwaliną dla całego chrześcijaństwa. Kościół pamięta, komu zawdzięcza swą moc. Nie przestaje też uczyć się od Maryi wielkiej sztuki modlitwy: pokornej, cichej, modlitwy Serca, które jest czyste i Niepokalane, w którym wola Boża spotyka się w serdecznym uścisku z wolą ludzką. Niepokalane Serce Maryi to dla każdego chrześcijanina wielka szkoła modlitwy, która nie może nie być wysłuchana przez Boga. Ten wysłuchuje bowiem każdej modlitwy zgodnej z Jego wolą.

 

Duch Święty i my

Duch Święty zstąpił także na nas. Dzieje się to w każdym sakramencie, szczególnie zaś w sakramencie chrztu i bierzmowania. On w nas mieszka i pragnie w nas działać. Jeśli otworzymy się na Jego prowadzenie, objawi On w nas swoją moc i uczyni nas świadkami Jezusa. Nigdy nie zabraknie nam niczego, co nam potrzebne do pełnienia woli Bożej i przynoszenia chwały naszemu Stwórcy i Odkupicielowi. Uczyni nas świętymi, obcymi wszelkiemu grzechowi. Prośmy Ducha Świętego, aby kierował nami we wszystkim i serca nasze uczynił swoją świątynią. Wówczas będziemy jeszcze bliżej naszej Matki, podobni w naszych sercach do Niej, której Serce jest Niepokalane. Wówczas razem z Nią będziemy przybliżać czas triumfu Jej Niepokalanego Serca, które będzie także naszym zwycięstwem. Wynagradzajmy Maryi naszą miłością, naszym klękaniem wspólnie z Nią do modlitwy. Niech nie cierpi Jej Niepokalane Serce z powodu obojętności i wzgardy, z jaką spotyka się w tak wielu ludzkich sercach Duch Święty.

Dziękujemy Ci, Jezu, za Ducha Pocieszyciela, którego nam dałeś, abyśmy nie ustawali w drodze do niebieskiej ojczyzny. Dziękujemy Ci za Ducha Ożywiciela, który podtrzymuje Kościół i prowadzi go pewną drogą do zbawienia.

Twój Duch, którego nam udzielasz, jest Duchem Prawdy, który daje nam pewność w wierze; jest Duchem Świętym, który daje nam wolność od grzechu i śmierci. Za sprawą Ducha Świętego poczęcie Maryi, przyszłej Bożej Rodzicielki, było Święte i Niepokalane. Za Jego sprawą Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego. To Ona, zjednoczona ze Zbawicielem, swoją modlitwą wyjednywała dla rodzącego się Kościoła Ducha – Dawcę siedmiorakich darów. Dlatego chcemy trwać na modlitwie z Maryją i prosić Ją o wstawiennictwo za nami u Boga.

Maryjo, Matko nasza, niech za Twą przyczyną Duch Święty zstąpi w nasze serca, abyśmy mogli wieść życie czyste i nieskalane na chwałę Boga i ku radości Twego Niepokalanego Serca.

Boże, Ty przez misterium zesłania Ducha Świętego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

LITANIE

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

lub --->>>  Litania do Maryi Pełnej Łaski

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo,  módl się za nami.

-         Święta Boża Rodzicielko,  

-         Święta Panno nad pannami,  

-         Matko Chrystusowa,  

-         Matko Kościoła,  

-         Matko łaski Bożej,  

-         Matko Miłosierdzia, 

-         Matko nieskalana,  

-         Matko najczystsza,  

-         Matko Dziewicza,  

-         Matko nienaruszona,  

-         Matko najmilsza,  

-         Matko przedziwna,  

-         Matko dobrej rady,  

-         Matko Stworzyciela,  

-         Matko Zbawiciela,  

-         Panno roztropna,  

-         Panno czcigodna,  

-         Panno wsławiona,  

-         Panno można,  

-         Panno łaskawa,  

-         Panno wierna,  

-         Zwierciadło sprawiedliwości,  

-         Stolico mądrości,  

-         Przyczyno naszej radości,  

-         Przybytku Ducha Świętego,  

-         Przybytku chwalebny,  

-         Przybytku sławny pobożności,  

-         Różo duchowna,  

-         Wieżo Dawidowa,  

-         Wieżo z kości słoniowej,  

-         Domie złoty,  

-         Arko przymierza,  

-         Bramo niebieska,  

-         Gwiazdo zaranna,  

-         Uzdrowienie chorych,  

-         Ucieczko grzesznych,  

-         Pocieszycielko strapionych,  

-         Wspomożenie wiernych,  

-         Królowo Aniołów,  

-         Królowo Patriarchów,  

-         Królowo Proroków,  

-         Królowo Apostołów,  

-         Królowo Męczenników,  

-         Królowo Wyznawców,  

-         Królowo Dziewic,  

-         Królowo Wszystkich Świętych,  

-         Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

-         Królowo Wniebowzięta,  

-         Królowo Różańca Świętego,  

-         Królowo rodzin,  

-         Królowo pokoju,  

-         Królowo Polski,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK


 

Maryjo, Pełna Łaski

( modlitwa o. Adalberta - do prywatnego odmawiania )

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-         Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-         Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-         Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-         Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-         Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-         Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-         Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-         Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-         Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-         Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-         Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-         Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-         Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-         Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-         Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i nasza Matko,

-         Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi

"Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja!

Jednocząc się z Twoim Synem

pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi

przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko,

by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa.

Pragnę, Najświętsza Matko,

Ciebie czcić i całym sercem kochać.

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje.

I właśnie dlatego, że Cię kocham,

uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy,

abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych,

racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam.

Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia

za tych, którzy nie wiedząc, co mówią,

w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie,

aby przez udzieloną im łaskę

jeszcze bardziej uwydatniła się

Twoja macierzyńska

dobroć, potęga i miłosierdzie.

Niech i oni przyłączą się do tego hołdu

i rozsławiają Twoją świętość i dobroć,

głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami,

Matką Boga, której Niepokalane Serce

nie ustaje w czułej miłości

do każdego człowieka.

Amen."

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P.

 Najchwalebniejsza Dziewico,

Matko Boża i Matko nasza, Maryjo.

Wejrzyj na nas biednych grzeszników,

którzy udręczeni tyloma nieszczęściami,

jakie przytłaczają nas w tym życiu

czujemy, jak rozdzierają się serca,

gdy do uszu naszych dochodzą krzywdy i bluźnierstwa

miotane przeciwko Tobie,

Dziewico Niepokalana,

a my zmuszeni jesteśmy ich słuchać.

O jak te niegodziwe głosy obrażają Majestat Boga

i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jakież oburzenie one wywołują

i jak każą obawiać się strasznych skutków jego kary.

Gdyby ofiara naszego życia

zdołała przeszkodzić takim zniewagom i bluźnierstwom

chętnie byśmy ją ponieśli,

gdyż Matko nasza Najświętsza,

pragniemy Cię kochać i czcić z całego serca,

taka jest bowiem wola Boża.

I właśnie dlatego, że Cię kochamy,

czynić będziemy wszystko, co możemy,

by Cię wszyscy czcili i kochali.

A Ty, Matko nasza Łaskawa,

Dostojna Pocieszycielko utrapionych,

przyjmij ten akt naszego zadośćuczynienia,

jaki Ci ofiarujemy w imieniu naszym

i wszystkich naszych rodzin,

także za tych, którzy nie wiedząc, co czynią, bluźnią Ci niegodnie,

abyś wyjednawszy u Boga ich nawrócenie,

tym bardziej i wspanialej okazała Twą łaskawość,

moc i wielkie twe miłosierdzie,

aby i oni przyłączyli się z nami

w ogłaszaniu Ciebie

błogosławioną miedzy wszystkimi niewiastami.

Dziewico Niepokalana, najłaskawsza Matko Boża.

Zdrowaś Maryjo (3x)

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

Modlitwa Wiernych

 

K. Módlmy się za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, aby przyszło na świat królestwo Boże i aby wszyscy ludzie, ożywiani miłością do Matki Najświętszej, za Jej wzorem zawsze pełnili wolę Bożą i odważnie kroczyli drogą świętości.

 

L. Panie, Ty chcesz, aby Twój Kościół naśladował Najświętszą Maryję Pannę i jak Ona był Matką rodzącą ludzi do życia Bożego; prosimy Cię, wspieraj go swoją łaską, by na wzór Maryi obdarzał cały świat Bogiem, a wszystkich ludzi darzył troskliwą miłością. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, który wzywasz robotników do swojej winnicy! Błagamy Cię o licznych apostołów, którzy oddani całym sercem Najświętszej Maryi Pannie niestrudzenie głosiliby ludziom Jej cześć i nabożeństwo, i ukazywali Ją jako doskonały wzór do naśladowania na drodze do osobistej świętości każdego człowieka.  Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Zbawicielu świata, Twoja Matka prosiła w Fatimie: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony"; błagamy Cię, obdarz grzeszników swoją łaską, by zrozumieli, jaką radością jest pełnić Twoją wolę, i by umieli w Twej miłości odnaleźć siłę zdolną wyzwolić ich z niewoli zła. Prowadź ich do swego królestwa. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Synu Maryi, który powierzyłeś swe święte tajemnice Niepokalanemu Sercu swej Matki; wzbudź w jak największej liczbie Twoich wyznawców gorącą cześć do tego najczystszego Serca i obdarz wszystkich pragnieniem zadośćuczynienia za wszelkie zniewagi i obelgi skierowane przeciwko godności Twojej Rodzicielki. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Panie, Ty chciałeś przyjść na świat za pośrednictwem Maryi, którą wybrałeś na swoją Przeczystą Matkę; prosimy Cię, daj swoim wiernym głębsze zrozumienie tajemnicy Jej Bożego macierzyństwa, abyśmy mogli oddawać Ci cześć i uwielbienie za wielkie rzeczy, które dokonałeś w Jej życiu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Twoja Matka w Fatimie żaliła się, że ludzie nie chcą usłuchać Jej próśb. Obudź w nas gorliwość, byśmy nie pozostawali nieczuli na skargi Niepokalanego Serca Maryi i nie tylko oddawali Jej cześć, ale i naśladowali Ją w codziennym pełnieniu woli Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

K. Módlmy się.

Boże, Ty swoją łaską sprawiłeś, że Niepokalane Serce Maryi jaśnieje blaskiem nieskazitelności. Ty uczyniłeś Je najpiękniejszym kwiatem ogrodu Bożego, cudownym rajem, którego nigdy nie zbezcześcił żaden grzech. Za przyczyną tego Niepokalanego Serca udziel nam łaski, abyśmy tak jak Maryja unikali ze wszystkich sił wszelkiej, nawet najdrobniejszej obrazy Ciebie i służyli Ci czystym i niewinnym sercem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Błogosławieństwo

 

K.    Pan z wami.

W.   I z duchem twoim.

K.    Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.   Amen.

 

K.    Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.   Bogu niech będą dzięki.

 

Pieśń na zakończenie


Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam..

Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

 

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

DODATKI

 

Rozważania - Tajemnice Chwalebne

 

1.Jezus pokonuje śmierć

 

Zmartwychwstanie Jezusa w poranek wielkanocny jest wielkim znakiem zwycięstwa naszego Zbawiciela nad grzechem i śmiercią, a tym samym uwolnieniem całej ludzkości z niewoli Szatana. Dla samego Jezusa oznacza przeobrażenie Jego śmiertelnego ciała w ciało uwielbione. Dla apostołów oznacza zjednoczenie z Mistrzem, którego opuścili, i wspólne z Nim przebywanie na uczcie pojednania. Dla nas zmartwychwstanie Chrystusa oznacza duchowe odrodzenie w wodach chrztu i powrót do nowego życia w sprawiedliwości i prawdzie. Jest też znakiem godności naszego ciała, które uwielbione będzie miało udział w naszej radości nieba. Przyjmijmy dar zmartwychwstania, który daje nam Bóg. Korzystajmy z łaski pojednania dostępnej dla nas w sakramencie pokuty i z łaski zjednoczenia ze zwycięskim Jezusem we Mszy Świętej. Przystępujmy jak najczęściej do Komunii Świętej. Ona jest dla nas rękojmią naszego własnego zmartwychwstania i uwielbienia.

 

2.Powrót do domu Ojca

 

„Kto się uniży, będzie wywyższony". Syn Boży zstąpił z nieba, obierając sobie za mieszkanie dziewicze łono Maryi. Stał się człowiekiem. Położono Go w żłobie. Umarł na krzyżu i został pogrzebany. Dusza Jego zstąpiła do otchłani. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus zwyciężył śmierć, po czterdziestu dniach wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Ojca i przygotować mieszkanie dla tych, którzy uwierzyli w Niego. Jako Najwyższy Kapłan i Król Wszechświata ma moc wprowadzenia nas do królestwa Bożego dzięki swoim zasługom i przez sakramenty święte, których szafarzem uczynił Kościół. Prośmy nieustannie o łaskę tęsknoty za niebem. Uczmy się kroczyć przez życie drogą wskazaną nam przez Zbawiciela. Nie uciekajmy od codziennych trudów i cierpień, nie bójmy się uniżenia. Po życiu wiernym Bogu czeka nas niebo.

 

3.Zesłanie Ducha Świętego

 

Po wniebowstąpieniu Chrystusa przez dziewięć dni Maryja modliła się z apostołami i uczniami Pana o dary Ducha Świętego. Na rozmodloną wspólnotę w szumie gwałtownego wiatru i pod postacią ognistych języków zstąpił obiecany przez Jezusa Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty jest wykonawcą wszelkiego działania Bożego w świecie. To On ukształtował świat swoim tchnieniem. To On swoim cieniem ogarnął najczystszą Dziewicę Maryję i Słowo Boże stało się człowiekiem. To w mocy Ducha Świętego Jezus szedł przez świat, nauczając i czyniąc cuda. Przez swego Ducha Bóg wskrzesił też Jezusa z martwych. Działanie Ducha Świętego ukazuje się w sposób szczególny w dziele uświęcenia ludzi, gdy na apostołach spoczęły ogniste języki i gdy Duch Święty zstąpił na rodzący się Kościół. Módlmy się o łaskę posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego i nauczaniu Kościoła.

 

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Całe Jej życie przebiegało w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem. Nic więc dziwnego, że Jezus chciał, aby Jego Matka była do Niego podobna aż do końca: nie tylko w życiu na ziemi, ale i w zmartwychwstaniu. Przez swoje wniebowzięcie Matka Boża stała się w szczególny sposób podobna do swego Syna. Ta wielka prawda wiary wskazuje nam wszystkim ostateczny cel dążeń człowieka. Umacnia nas w wierze w nasze własne zmartwychwstanie i przemienienie w innym świecie.  Stańmy przy Maryi Wniebowziętej, by radować się chwałą naszej Matki. Błogosławmy Boga za wszystkie wielkie rzeczy, które Jej uczynił i prośmy Ją o łaskę takiego życia, abyśmy mogli spotkać się z Nią w Niebie.

 

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Pismo Święte uczy nas, że każdy sługa Boży otrzyma koronę niebieską, „koronę życia i chwały". Maryja, Matka Chrystusa i Matka nasza jest z woli Boga Królową nieba i ziemi. Prawdę tę głosi z radością Kościół ustami swoich papieży. Ojciec Święty Pius XII w wydarzeniach fatimskich widział „orędzie o królewskiej godności Maryi" i ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej, obchodzone 22 sierpnia. Szczególnie cennym aktem czci składanym Królowej nieba i ziemi jest naśladowanie Jej cnót i poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Uczyńmy Maryję Królową naszego całego życia, Panią naszych serc. Niech znajdzie w nas oddane sobie sługi i gorliwych czcicieli.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

PIEŚNI (do wyboru)

 

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

W Nim tylko szukać pociechy nam,

On Cię napoi Krwią swoich ran,

On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,

Przemień, o Jezu, smutny ten czas,

O Jezu pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;

Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.

O Jezu, pociesz nas!

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,

Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień

Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.

W Tobie, o Jezu mój.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Wielbić Pana chcę

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

3. Głosić Jego cześć , potrzebą serca jest.

Wszak On złożył mi w ofierze życie Swe.

4. Panu memu chcę dziękczynną śpiewać pieśń .

Życiu memu On wyraźny nadał sens.

5. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Królowej Anielskiej

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona

Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,

Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała

Pannie świętej cześć

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Jej to ręce piastowały

Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

 

POWRÓT NA POCZĄTEK