(Opr. Ks. Wojciech na podstawie „Pierwsze Soboty Miesiąca”, wyd. APOSTOLICUM, Ząbki 2018)

(17) - Wniebowstąpienie Jezusa  10

CAŁOŚĆ

WSTĘP

Tajemnice Radosne

1

2

3

4

5

Tajemnice Światła

6

7

8

9

10

Tajemnice Bolesne

11

12

13

14

15

Tajemnice Chwalebne

16

17

18

19

20

 

RÓŻANIEC. 2

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM.. 2

Pieśń na rozpoczęcie. 2

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński 2

Królowo Różańca Świętego!. 3

INTENCJE modlitwy różańcowej 4

Tajemnice Chwalebne. 4

Modlitwa przed medytacją. 6

Pieśń uwielbienia. 6

Modlitwa do Matki Bożej 6

MEDYTACJA 17 - Wniebowstąpienie Jezusa. 7

LITANIE. 10

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. 10

Maryjo, Pełna Łaski 14

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi 16

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P. 18

ZAKOŃCZENIE. 20

Modlitwa Wiernych. 20

Modlitwa Pańska. 22

Błogosławieństwo. 22

Pieśń na zakończenie. 23

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem... 24

DODATKI 24

Rozważania - Tajemnice Chwalebne. 24

1.Jezus pokonuje śmierć. 25

2.Powrót do domu Ojca. 25

3.Zesłanie Ducha Świętego. 26

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 26

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. 26

PIEŚNI (do wyboru) 27

Pójdź do Jezusa, do niebios bram. 27

Wielbić Pana chcę. 28

Królowej Anielskiej 29

Cześć Maryi, cześć i chwała. 30

 

 

RÓŻANIEC

 

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM

 

Pieśń na rozpoczęcie

O Maryjo, witam Cię,

O Maryjo, kocham Cię,

O Maryjo, pobłogosław  wszystkie dzieci twe.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości,

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

(Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

 

Królowo Różańca Świętego!

Oto klękamy do modlitwy,

by w pierwszą sobotę odmówić różaniec,

o który prosiłaś.

Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje,

naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata.

Pragniemy modlić się szczególnie za tych,

którzy najdalej odeszli od Boga

i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia.

Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji

wyznaczonej przez Ciebie.

Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia

Twego Niepokalanego Serca

i Najświętszego Serca Jezusowego.

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

INTENCJE modlitwy różańcowej

 

Tajemnice Chwalebne

Wierzę w Boga … Ojcze nasz … 3x Zdrowaś Maryjo … (o umocnienie wiary, nadziei i miłości), Chwała Ojcu …
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia”

1.Jezus pokonuje śmierć

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy lekceważą sakramenty święte i nie korzystają z łask, jakimi Chrystus obdarzył ludzkość w zmartwychwstaniu.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

2.Powrót do domu Ojca

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy żyją tylko dniem dzisiejszym i nie myśląc o wieczności, próbują stworzyć sobie szczęście i raj tu, na ziemi, czyniąc to zawsze kosztem innych ludzi i raniąc Serce kochającego Zbawiciela.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

3.Zesłanie Ducha Świętego

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż odrzucają Jego istnienie i działanie. Niech nasze naśladowanie Maryi, proszącej o dary Ducha Świętego i oddanej Jego kierownictwu, będzie naszym zadośćuczynieniem za grzechy tych, którzy kierują się duchem tego świata.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają dogmat o wniebowzięciu Maryi.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy nie uznają królewskiej godności Matki Najświętszej, odrzucają Jej macierzyńskie panowanie, nie oddają należnej Jej czci i nie proszą Ją o pomoc i potrzebne łaski.

1 x Ojcze nasz … 10 x Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu … O mój Jezu ...

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

 

Modlitwa przed medytacją

 

Pieśń uwielbienia

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

 

Modlitwa do Matki Bożej

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu.

W pierwsze soboty otwierasz swe Niepokalane Serce

dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki,

jakie Bóg ukazał nam w Fatimie.

Proszę, otwórz przede mną swoje Serce.

Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością,

ponieważ chcę Cię naśladować,

ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna,

ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec,

wreszcie - ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać

w duchu zadośćuczynienia za grzeszników.

Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu,

a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo,

które wiejesz do mego małego serca, by stawało się

coraz milsze Tobie, bliższe Tobie,

podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca.

A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi swoje

- jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi.

Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

MEDYTACJA 17 - Wniebowstąpienie Jezusa

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga (Łk 24,50-52;).

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,19;).

Nowe zadanie apostołów

Rozpoczyna się nowa „księga" dziejów zbawienia. Przez czterdzieści dni od dnia zmartwychwstania Jezus ukazuje się swoim uczniom, poucza ich, umacnia i przygotowuje do czekających ich zadań. W dniu wniebowstąpienia ukazuje się im po raz ostatni - w Wieczerniku. Jezus zabiera do nieba swoją uwielbioną naturę ludzką i zasiada na tronie jako nasz Pośrednik i Orędownik, a zarazem jako Król i Władca nieba i całego wszechświata. Apostołowie stają się na ziemi Jego świadkami - poprzez głoszone słowo i sakramenty będą kontynuować Jego zbawczą misję. Tymczasem mają wypełnić pierwsze polecenie wniebowstępującego Pana: nie opuszczać Jerozolimy i trwać na modlitwie, w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego.

Jezus odszedł do nieba, zamknął swą zbawczą misję na ziemi. Po raz ostatni udzielił uczniom swego błogosławieństwa, spożył z nimi ostatni posiłek, dał się oglądać i dotykać. Teraz opuszcza apostołów. Ci jednak, pomimo widocznej rozłąki, nie popadają w smutek. Chrystus obiecał przecież powrócić! Obiecał też zabrać ich ze sobą, bo tam, gdzie przebywa Pan, tam będzie i Jego sługa. A dzięki sakramentowi Eucharystii pozostaje zawsze z tymi, którzy w Niego wierzą. W Eucharystii jest obecny jako chwalebny Zbawca, Ten, który powstał z martwych i wstąpił do nieba.

Zapowiedź naszego pójścia do nieba

Rozumiemy, że apostołowie stali zapatrzeni, nie mogąc oderwać oczu od wstępującego do nieba Chrystusa. Potrzebowali Go na wszystkich drogach swego życia, w radości i cierpieniu, w apostolskiej pracy i w chwilach wytchnienia.

Potrzebowali Go tak samo jak my. Jezus Chrystus jest bowiem Drogą, Prawdą i Życiem dla każdego chrześcijanina. Tylko On może nas pocieszyć i pokrzepić w każdym utrapieniu, utrudzeniu, cierpieniu. On jest naszą radością, nadzieją, pokojem. On jest Wcieloną Miłością Bożą. Teraz, obecny w Najświętszym Sakramencie, daje nam Siebie wraz z łaską wyjednaną dla nas na krzyżu. Kiedyś zaś przyjdzie powtórnie, przygarnie nas do swego Najświętszego Serca i wprowadzi do domu swego Ojca. Tam oczekiwać nas będzie wieczne szczęście, bo odtąd zawsze już będziemy z Panem.

Chrystus wstąpił do nieba, by przygotować nam miejsce. Jest ono przygotowane dla każdego z nas. W niebie nie brak mieszkań. Jezus chce, aby wszyscy zamieszkali w swoim wiecznym domu, by nie było takich, którzy nigdy nie trafią do swego domu i przez wieczność pozostawać będą w ciemnościach otchłani. Dlatego Matka Boża prosi nas o modlitwę i zadośćuczynienie za tych, którzy nie potrafią odnaleźć drogi do swego wiecznego szczęścia.

 

Grzech oddala od Boga

Największym pragnieniem Chrystusa jest to, aby Jego wniebowstąpienie stało się udziałem każdego z nas. Początek naszego przebywania w niebie rozpoczyna się od zamieszkania łaski uświęcającej w naszych sercach. Serce nieskalane grzechem, obmyte w sakramencie pokuty, pojednane z Bogiem, staje się miejscem przebywania Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a więc naszym małym niebem!

Nic dziwnego, że Jezus daje nam za wzór Niepokalane Serce Maryi, ucząc nas dróg świętości i unikania najmniejszego nawet grzechu. Każdy grzech usuwa panowanie Boga w naszych sercach, oddala nas więc od nieba, w którym mamy zamieszkać na wieki. Niech wzorem będzie nam Matka Najświętsza, która nosiła w swoim Niepokalanym Sercu niebo. Ona wie, że Jej Syn zstąpił z nieba, by zamieszkać między nami i pociągnąć nas za sobą do wiecznej ojczyzny. Nasze zbawienie to jedyne pragnienie Matki Bożej. Uczmy się Jej wiary i życia w świętości i przez Jej wstawiennictwo prośmy Boga o łaskę gorącego pragnienia osiągnięcia nieba. Wynagradzajmy też Chrystusowi i Jego Matce za grzechy ludzkości, która odsuwa od siebie dary nieba i nie chce przyjąć daru zbawienia.

Jeszcze przed swoją męką zapowiedziałeś, Panie Jezu, swój powrót do domu Ojca. Uczyłeś nas prawdy o życiu wiecznym w zjednoczeniu z Tobą i Ojcem, i Duchem Świętym. Wiemy, że tam, gdzie wstąpiłeś, jest przygotowane miejsce także dla nas. Twoje pierwsze słowa po chwalebnym zmartwychwstaniu zapowiadały Twój rychły powrót do nieba, gdzie miałeś zasiąść na tronie chwały jako Król całego wszechświata. Wtedy też powiedziałeś, że Twój Ojciec jest naszym Ojcem, a Twój dom naszym domem. Dziękujemy Ci za to, że w nadziei czynisz nas uczestnikami Twego wniebowstąpienia. Choć odszedłeś od nas w sposób widzialny, to jednak pozostajesz zawsze wśród nas ukryty w Sakramencie swojego Ciała i Krwi. Tam biegniemy, by adorować Ciebie i przyjmować do naszych serc.

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Ci dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

LITANIE

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

lub --->>>  Litania do Maryi Pełnej Łaski

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo,  módl się za nami.

-         Święta Boża Rodzicielko,  

-         Święta Panno nad pannami,  

-         Matko Chrystusowa,  

-         Matko Kościoła,  

-         Matko łaski Bożej,  

-         Matko Miłosierdzia, 

-         Matko nieskalana,  

-         Matko najczystsza,  

-         Matko Dziewicza,  

-         Matko nienaruszona,  

-         Matko najmilsza,  

-         Matko przedziwna,  

-         Matko dobrej rady,  

-         Matko Stworzyciela,  

-         Matko Zbawiciela,  

-         Panno roztropna,  

-         Panno czcigodna,  

-         Panno wsławiona,  

-         Panno można,  

-         Panno łaskawa,  

-         Panno wierna,  

-         Zwierciadło sprawiedliwości,  

-         Stolico mądrości,  

-         Przyczyno naszej radości,  

-         Przybytku Ducha Świętego,  

-         Przybytku chwalebny,  

-         Przybytku sławny pobożności,  

-         Różo duchowna,  

-         Wieżo Dawidowa,  

-         Wieżo z kości słoniowej,  

-         Domie złoty,  

-         Arko przymierza,  

-         Bramo niebieska,  

-         Gwiazdo zaranna,  

-         Uzdrowienie chorych,  

-         Ucieczko grzesznych,  

-         Pocieszycielko strapionych,  

-         Wspomożenie wiernych,  

-         Królowo Aniołów,  

-         Królowo Patriarchów,  

-         Królowo Proroków,  

-         Królowo Apostołów,  

-         Królowo Męczenników,  

-         Królowo Wyznawców,  

-         Królowo Dziewic,  

-         Królowo Wszystkich Świętych,  

-         Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  

-         Królowo Wniebowzięta,  

-         Królowo Różańca Świętego,  

-         Królowo rodzin,  

-         Królowo pokoju,  

-         Królowo Polski,  

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK


 

Maryjo, Pełna Łaski

( modlitwa o. Adalberta - do prywatnego odmawiania )

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-         Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-         Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-         Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-         Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-         Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-         Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-         Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-         Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-         Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-         Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-         Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-         Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-         Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-         Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-         Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i nasza Matko,

-         Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Akt wynagrodzenia za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi

"Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja!

Jednocząc się z Twoim Synem

pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi

przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko,

by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa.

Pragnę, Najświętsza Matko,

Ciebie czcić i całym sercem kochać.

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje.

I właśnie dlatego, że Cię kocham,

uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy,

abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych,

racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam.

Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia

za tych, którzy nie wiedząc, co mówią,

w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie,

aby przez udzieloną im łaskę

jeszcze bardziej uwydatniła się

Twoja macierzyńska

dobroć, potęga i miłosierdzie.

Niech i oni przyłączą się do tego hołdu

i rozsławiają Twoją świętość i dobroć,

głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami,

Matką Boga, której Niepokalane Serce

nie ustaje w czułej miłości

do każdego człowieka.

Amen."

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Zadośćuczynienie za bluźnierstwa znieważające N.M.P.

 Najchwalebniejsza Dziewico,

Matko Boża i Matko nasza, Maryjo.

Wejrzyj na nas biednych grzeszników,

którzy udręczeni tyloma nieszczęściami,

jakie przytłaczają nas w tym życiu

czujemy, jak rozdzierają się serca,

gdy do uszu naszych dochodzą krzywdy i bluźnierstwa

miotane przeciwko Tobie,

Dziewico Niepokalana,

a my zmuszeni jesteśmy ich słuchać.

O jak te niegodziwe głosy obrażają Majestat Boga

i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jakież oburzenie one wywołują

i jak każą obawiać się strasznych skutków jego kary.

Gdyby ofiara naszego życia

zdołała przeszkodzić takim zniewagom i bluźnierstwom

chętnie byśmy ją ponieśli,

gdyż Matko nasza Najświętsza,

pragniemy Cię kochać i czcić z całego serca,

taka jest bowiem wola Boża.

I właśnie dlatego, że Cię kochamy,

czynić będziemy wszystko, co możemy,

by Cię wszyscy czcili i kochali.

A Ty, Matko nasza Łaskawa,

Dostojna Pocieszycielko utrapionych,

przyjmij ten akt naszego zadośćuczynienia,

jaki Ci ofiarujemy w imieniu naszym

i wszystkich naszych rodzin,

także za tych, którzy nie wiedząc, co czynią, bluźnią Ci niegodnie,

abyś wyjednawszy u Boga ich nawrócenie,

tym bardziej i wspanialej okazała Twą łaskawość,

moc i wielkie twe miłosierdzie,

aby i oni przyłączyli się z nami

w ogłaszaniu Ciebie

błogosławioną miedzy wszystkimi niewiastami.

Dziewico Niepokalana, najłaskawsza Matko Boża.

Zdrowaś Maryjo (3x)

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

Modlitwa Wiernych

 

K. Módlmy się za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, aby przyszło na świat królestwo Boże i aby wszyscy ludzie, ożywiani miłością do Matki Najświętszej, za Jej wzorem zawsze pełnili wolę Bożą i odważnie kroczyli drogą świętości.

 

L. Synu Boży, Ty uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką swego Kościoła; błagamy, wspieraj wszystkie stany Kościoła w dążeniu do świętości, która jest poddaniem Bogu całego człowieka: z jego duszą i ciałem. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Panie Jezu Chryste, Ty tak umiłowałeś świat, że przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, a w swoim zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu ukazałeś nam jego godność; prosimy, obdarz wszystkich ludzi tą łaską, by mogli zrozumieć, jak wielka jest godność ludzkiego ciała i nauczyli się darzyć go należytym szacunkiem. Ciebie prosimy.

 

W. Wysłuchaj nas, Panie.

L. Zbawicielu świata, Ty z wysokości krzyża dałeś nam Maryję zawsze Dziewicę za Matkę; naucz nas naśladować Ją w Jej dziewiczym życiu i jak Ona całkowicie oddać się Bogu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Zbawicielu świata, Twoja Matka prosiła w Fatimie: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony"; błagamy Cię, obdarz grzeszników swoją łaską, by zrozumieli, jaką radością jest pełnić Twoją wolę, i by umieli w Twej miłości odnaleźć siłę zdolną wyzwolić ich z niewoli zła. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Boże, który chciałeś, aby Twoja Matka mogła cieszyć się niezwykłą chwałą wiecznego dziewictwa, daj swoim wiernym głębsze zrozumienie tajemnicy Jej doskonałej czystości duszy i ciała, abyśmy mogli oddawać Ci cześć i uwielbienie za wielkie rzeczy, które dokonałeś w Jej życiu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Synu Maryi, który powierzyłeś swe święte tajemnice Niepokalanemu Sercu swej Matki, wzbudź w jak największej liczbie Twoich wyznawców gorącą cześć do tego Najczystszego Serca i obdarz wszystkich pragnieniem zadośćuczynienia za wszelkie zniewagi i obelgi skierowane przeciwko godności  Twojej Rodzicielki. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

L. Jezu, Twoja Matka w Fatimie żaliła się, że ludzie nie chcą usłuchać Jej próśb. Obudź w nas gorliwość, byśmy nie pozostawali nieczuli na skargi Niepokalanego Serca Maryi i nie tylko oddawali Jej cześć, ale i naśladowali Ją w codziennym pełnieniu woli Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

K. Módlmy się.

Boże, Ty swoją łaską sprawiłeś, że Niepokalane Serce Maryi jaśnieje blaskiem nieskazitelności. Ty uczyniłeś Je najpiękniejszym kwiatem ogrodu Bożego, cudownym rajem, którego nigdy nie zbezcześcił żaden grzech. Za przyczyną tego Niepokalanego Serca udziel nam łaski, abyśmy tak jak Maryja unikali ze wszystkich sił wszelkiej, nawet najdrobniejszej obrazy Ciebie i służyli Ci czystym i niewinnym sercem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Błogosławieństwo

 

K.    Pan z wami.

W.   I z duchem twoim.

K.    Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W.   Amen.

 

K.    Idźcie w pokoju Chrystusa.

W.   Bogu niech będą dzięki.

 

Pieśń na zakończenie


Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam..

Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

 

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

DODATKI

 

Rozważania - Tajemnice Chwalebne

 

1.Jezus pokonuje śmierć

 

Zmartwychwstanie Jezusa w poranek wielkanocny jest wielkim znakiem zwycięstwa naszego Zbawiciela nad grzechem i śmiercią, a tym samym uwolnieniem całej ludzkości z niewoli Szatana. Dla samego Jezusa oznacza przeobrażenie Jego śmiertelnego ciała w ciało uwielbione. Dla apostołów oznacza zjednoczenie z Mistrzem, którego opuścili, i wspólne z Nim przebywanie na uczcie pojednania. Dla nas zmartwychwstanie Chrystusa oznacza duchowe odrodzenie w wodach chrztu i powrót do nowego życia w sprawiedliwości i prawdzie. Jest też znakiem godności naszego ciała, które uwielbione będzie miało udział w naszej radości nieba. Przyjmijmy dar zmartwychwstania, który daje nam Bóg. Korzystajmy z łaski pojednania dostępnej dla nas w sakramencie pokuty i z łaski zjednoczenia ze zwycięskim Jezusem we Mszy Świętej. Przystępujmy jak najczęściej do Komunii Świętej. Ona jest dla nas rękojmią naszego własnego zmartwychwstania i uwielbienia.

 

2.Powrót do domu Ojca

 

„Kto się uniży, będzie wywyższony". Syn Boży zstąpił z nieba, obierając sobie za mieszkanie dziewicze łono Maryi. Stał się człowiekiem. Położono Go w żłobie. Umarł na krzyżu i został pogrzebany. Dusza Jego zstąpiła do otchłani. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus zwyciężył śmierć, po czterdziestu dniach wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Ojca i przygotować mieszkanie dla tych, którzy uwierzyli w Niego. Jako Najwyższy Kapłan i Król Wszechświata ma moc wprowadzenia nas do królestwa Bożego dzięki swoim zasługom i przez sakramenty święte, których szafarzem uczynił Kościół. Prośmy nieustannie o łaskę tęsknoty za niebem. Uczmy się kroczyć przez życie drogą wskazaną nam przez Zbawiciela. Nie uciekajmy od codziennych trudów i cierpień, nie bójmy się uniżenia. Po życiu wiernym Bogu czeka nas niebo.

 

3.Zesłanie Ducha Świętego

 

Po wniebowstąpieniu Chrystusa przez dziewięć dni Maryja modliła się z apostołami i uczniami Pana o dary Ducha Świętego. Na rozmodloną wspólnotę w szumie gwałtownego wiatru i pod postacią ognistych języków zstąpił obiecany przez Jezusa Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty jest wykonawcą wszelkiego działania Bożego w świecie. To On ukształtował świat swoim tchnieniem. To On swoim cieniem ogarnął najczystszą Dziewicę Maryję i Słowo Boże stało się człowiekiem. To w mocy Ducha Świętego Jezus szedł przez świat, nauczając i czyniąc cuda. Przez swego Ducha Bóg wskrzesił też Jezusa z martwych. Działanie Ducha Świętego ukazuje się w sposób szczególny w dziele uświęcenia ludzi, gdy na apostołach spoczęły ogniste języki i gdy Duch Święty zstąpił na rodzący się Kościół. Módlmy się o łaskę posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego i nauczaniu Kościoła.

 

4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Całe Jej życie przebiegało w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem. Nic więc dziwnego, że Jezus chciał, aby Jego Matka była do Niego podobna aż do końca: nie tylko w życiu na ziemi, ale i w zmartwychwstaniu. Przez swoje wniebowzięcie Matka Boża stała się w szczególny sposób podobna do swego Syna. Ta wielka prawda wiary wskazuje nam wszystkim ostateczny cel dążeń człowieka. Umacnia nas w wierze w nasze własne zmartwychwstanie i przemienienie w innym świecie.  Stańmy przy Maryi Wniebowziętej, by radować się chwałą naszej Matki. Błogosławmy Boga za wszystkie wielkie rzeczy, które Jej uczynił i prośmy Ją o łaskę takiego życia, abyśmy mogli spotkać się z Nią w Niebie.

 

5.Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Pismo Święte uczy nas, że każdy sługa Boży otrzyma koronę niebieską, „koronę życia i chwały". Maryja, Matka Chrystusa i Matka nasza jest z woli Boga Królową nieba i ziemi. Prawdę tę głosi z radością Kościół ustami swoich papieży. Ojciec Święty Pius XII w wydarzeniach fatimskich widział „orędzie o królewskiej godności Maryi" i ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej, obchodzone 22 sierpnia. Szczególnie cennym aktem czci składanym Królowej nieba i ziemi jest naśladowanie Jej cnót i poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu. Uczyńmy Maryję Królową naszego całego życia, Panią naszych serc. Niech znajdzie w nas oddane sobie sługi i gorliwych czcicieli.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

PIEŚNI (do wyboru)

 

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram.

W Nim tylko szukać pociechy nam,

On Cię napoi Krwią swoich ran,

On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,

Przemień, o Jezu, smutny ten czas,

O Jezu pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć,

Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;

Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.

O Jezu, pociesz nas!

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień,

Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień

Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.

W Tobie, o Jezu mój.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Wielbić Pana chcę

1. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

2. Moim życiem jest Pan, co na ziemię zszedł.

Chlebem karmi mnie, co Ciałem Jego jest.

3. Głosić Jego cześć , potrzebą serca jest.

Wszak On złożył mi w ofierze życie Swe.

4. Panu memu chcę dziękczynną śpiewać pieśń .

Życiu memu On wyraźny nadał sens.

5. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Królowej Anielskiej

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,

Różami uwieńczmy Jej skroń;

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołając doń:

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona

Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg;

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich nóg.

O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,

Wszelkich cnót rozlewasz woń!

 

POWRÓT NA POCZĄTEK

 

 

Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała

Pannie świętej cześć

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała

Hołd Jej śpiesz się nieść

Jej to ręce piastowały

Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

Stworzył wielki i wspaniały

Syn Jej, a nasz brat

 

POWRÓT NA POCZĄTEK