budzą się oczy moje przed świtaniem

 

ANIOŁ PAŃSKI - TOTUS - KORONKA - WOJOWNIK - EGZORCYZM - ZA KOŚCIÓŁ - MSZA - SPIS 

>>> JASNY MOTYW >>>
(modlitewnik prywatny)

 

Anioł Stróż

pierwszy dar od Boga dla mnie

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy i ciała mego,

i zaprowadź mnie

do żywota wiecznego.

(a gdy nie dajesz rady przyjdź ze swoimi Kolegami)

Amen. 

Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”

Jestem cały Twój i wszystko moje Twoim jest.

Jestem cały Twój, Jezu,

i wszystko, co mam

do Ciebie należy, przez Maryję,

Twoją Najświętszą Matkę.

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

Kocham Cię, o mój Boże

i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię

aż do ostatniego tchnienia mego życia.

Kocham Cię, o mój Boże,

nieskończenie dobry

i wolę umrzeć kochając Cię,

niż żyć bez kochania Ciebie.

Kocham Cię, Panie

i jedyna łaska, o jaką Cię proszę

to kochać Cię wiecznie…

Boże mój,

jeśli mój język nie jest zdolny

mówić w każdej chwili, iż Cię kocham,

chcę, aby moje serce powtarzało Ci to

za każdym moim tchnieniem.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Amen.

Akt zawierzenia się Maryi

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico,

z wdzięcznością wspominając dzień,

w którym oddałem się całkowicie

do Twojej dyspozycji,

proszę Cię dzisiaj na nowo,

posługuj się mną

wedle Twojej woli.

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie

w Twoich dłoniach,

dla ratowania dusz ludzkich

w ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza,

spraw, bym codziennie,

ponawiając całkowite oddanie się Tobie,

stawał się coraz bardziej Twoją pomocą

dla sprawy Chrystusa na ziemi.

Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

lub

    LITANIA do św. Ludwika      albo     MODLITWA do św. Ludwika

 

 

Anioł Pański

(modlitwa na czas epidemii koronawirusa)

 „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku

w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu,

ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

„Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei,

módl się za nami!"

(ANIOŁ PAŃSKI)

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

i poczęła z Ducha Świętego.

                   Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska,

niech mi się stanie według słowa Twego.

                   Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

                   Zdrowaś Maryjo...

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 

Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna,  prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 POWRÓT

 

Do św. Józefa

(modlitwa pap. Leona XIII)

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus

z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie

i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT lub Modlitwa do św. Józefa za KAPŁANÓW

 

 

 

TOTUS TUUS

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Witaj, Gwiazdo Morza

1. Witaj, Gwiazdo morza,

Wielka Matko Boga,

Panno zawsze czysta,

Bramo niebios błoga.

                        2. Ty, coś Gabriela

                        Słowem przywitana,

                        Utwierdź nas w pokoju,

                        Odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,

Ślepym powróć blaski.

Oddal nasze nędze,

Uproś wszelkie łaski.

                        4. Okaż, żeś jest Matką,

                        Wzrusz modłami swymi

                        Tego, co Twym Synem

                        Zechciał być na ziemi. 

5. O Dziewico sławna

I pokory wzorze,

Wyzwolonym z winy

Daj nam żyć w pokorze. 

                        6. Daj wieść życie czyste,

                        Drogę ściel bezpieczną,

                        Widzieć daj Jezusa,

                        Mieć w Nim radość wieczną. 

7. Bogu Ojcu chwała,

Chrystusowi pienie,

Obu z Duchem Świętym

Jedno uwielbienie. Amen.

 

K.    Dozwól mi chwalić Cię, Panno święta!

W.   Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

 

 POWRÓT

 

 

Modlitwa Trzech Zdrowaś

Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza,

za POTĘGĘ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo... O Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dzisiaj (tej nocy) od grzechu śmiertelnego. Chwała  Ojcu …

Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza,

za MĄDROŚĆ udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo... O Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dzisiaj (tej nocy) od grzechu śmiertelnego. Chwała  Ojcu …

Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza,

za SŁODYCZ i MIŁOSIERDZIE udzielone Najświętszej Maryi Pannie.

W. Zdrowaś Maryjo... O Maryjo, moja dobra Matko, zachowaj mnie dzisiaj (tej nocy) od grzechu śmiertelnego. Chwała  Ojcu …
 

 POWRÓT

 

akt wynagrodzenia

za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi

Najchwalebniejsza Dziewico

Matko Boga i Matko moja!

Jednocząc się z Twoim Synem

pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi

przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. 

Mimo własnej nędzy i nieudolności

chcę uczynić wszystko,

by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa.

Pragnę, Najświętsza Matko,

Ciebie czcić i całym sercem kochać.

Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje.

I właśnie dlatego, że Cię kocham,

uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy,

abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych,

racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam.

Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia

za tych, którzy nie wiedząc, co mówią,

w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie,

aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się

Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie.

Niech i oni przyłączą się do tego hołdu

i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc,

że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga,

której Niepokalane Serce

 nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka.

Amen.

 

 POWRÓT

 

modlitwa o uwolnienie

(krótka)

   Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem.

Ciebie prosimy

przez wstawiennictwo i pomoc Archaniołów

Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,

który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą:

Od niepokoju, smutku, obsesji,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś:

pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa

 i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 POWRÓT

 

o ochronę przed złym duchem

O, czcigodna Królowo Nieba i Pani Aniołów,

Ciebie, która otrzymałaś od Boga

moc i misję zmiażdżenia głowy szatana,

prosimy pokornie,

abyś zesłała nam niebiańskie zastępy,

aby na Twój rozkaz przepędziły złe duchy,

walczyły z nimi wszędzie,

stłumiły ich śmiałość

i zepchnęły je do otchłani.

Amen.

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

 

 

akt oddania sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko, czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić

z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym królestwem

Twego Syna i Twoim. Amen.

 

 (Akt oddania obdarzony przez Ojca Świętego bł. Pawła VI odpustami).

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 

dalej >>>    LITANIA LORETAŃSKA do Najświętszej Maryi Panny

  (albo od razu „Koronka 12 Gwiazd”)

 POWRÓT

 

 

 

Koronka 12 Gwiazd św. Józefa Kalasancjusza

 

Uwielbiajmy Trójcę Przenajświętszą i Jej dziękujmy, że ukazała nam Dziewicę Maryję odzianą słońcem, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd nad Jej głową.

W. Na wieki wieków. Amen.

 

Uwielbiajmy Boga Ojca Wszechmogącego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Córkę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przeznaczył Ją na Matkę swojego Bożego Syna.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który zachował Ją od wszelkiej zmazy w Jej poczęciu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który przyozdobił Ją wszelkimi cnotami w Jej narodzeniu.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec, który dał Jej za męża i oblubieńca najczystszego św. Józefa.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

Uwielbiajmy Syna Bożego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Matkę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który wcielił się w Jej dziewicze łono i wzrastał w nim dziewięć miesięcy.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który z Niej się narodził i sprawił, że Go swą piersią karmiła.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który chciał być przez Nią wychowywanym.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...


 

Niech będzie uwielbiony Syn Boży, który objawił Jej tajemnicę odkupienia świata.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

Uwielbiajmy Ducha Świętego i Jemu dziękujmy, że wybrał Maryję na swoją Oblubienicę.

W. Amen. Ojcze nasz...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który objawił Jej jako pierwszej swoje imię.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który sprawił, że Maryja była jednocześnie Dziewicą i Matką.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który uczynił Ją żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo...

 

Niech będzie uwielbiony Duch Święty, który wyniósł Ją ponad wszystkie stworzenia.

W. Amen. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu …

 

Módlmy się za Kościół święty, o jedność chrześcijan, pokój i sprawiedliwość na świecie oraz nawrócenie grzeszników:

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka

Panno Maryjo!

 

 POWRÓT

  

 O Jezu żyjący w Maryi !

św. Ludwik Maria

O Jezu żyjący w Maryi,

przyjdź i żyj w Twoich sługach,

w duchu Twojej świętości,

w wypełnieniu Twojej mocy,

w prawdzie Twoich cnót,

w doskonałości Twoich dróg,

w jedności Twoich tajemnic.

Uśmierz wszelką nieprzyjacielską siłę

w Twoim duchu, ku chwale Ojca.

Amen.

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

idź do >>> Maryjo, Pełna Łaski

lub

POWRÓT

 

 

 

WOJOWNIK św. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

 Odrzuć wpływy złych duchów za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej i Archaniołów Michał, Rafała, Gabriela. Uwolnij się od lęków, czy zniewoleń. Odmawiaj tę modlitwę i odzyskuj radość dziecka Bożego.

 

modlitwa papieża Leona XIII

Modlitwy Leona XIII do odmawiania na klęczkach we wszystkich Kościołach na świecie (po Mszy św. cichej [rodzaj Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, przyp. red.] kapłan wraz z wiernymi odmawia 3 x Zdrowaś Maryjo, a następnie:

SALVE REGINA...

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

K.    Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: 

Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Bogarodzicy Maryi, z błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi Świętymi - racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 POWRÓT

  

 

 

KTÓŻ JAK BÓG!

Święty Michale Archaniele,

wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich

po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

QUIS UT DEUS!

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae Caelestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen.

 

 POWRÓT

   

modlitwa o pokorę

Święty Michale Archaniele,

pogromco szatana, ducha pychy,

pomóż mi zwalczyć mój egoizm,

który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.

Wstawiaj się za mną do Pana,

abym zachwycony Bogiem

wołał do Niego w każdej chwili mego życia:

Któż jak Bóg! Amen.

 

 POWRÓT

 

akt oddania się św. Michałowi

O wielki Książę niebieski,

najwierniejszy Stróżu Kościoła,

święty Michale Archaniele,

oto ja, [tu wypowiadamy swoje imię],

chociaż bardzo niegodny Twego oblicza,

jednak ufny w Twą dobroć,

powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw

i licznymi Twymi dobrodziejstwami,

staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża

i w obecności wszystkich aniołów niebieskich,

których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego

szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze

i usilnie szerzyć Twoją cześć.

Bądź moją mocą przez całe życie,

abym nigdy nie obraził Pana Boga

myślą, słowem lub uczynkiem.

Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim,

głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,

a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy

i zaprowadź do ojczyzny wiecznej.

Amen.

 

 POWRÓT

  

modlitwa o uwolnienie

(długa)

Panie Jezu Chryste!

Wyznajemy, ze jesteśmy grzesznikami.

W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz,

odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze

Twoją najdroższą Krwią.

Wyznajemy, Panie, ze bez Ciebie

nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić.

Przyzywamy na pomoc

Twoją Niepokalaną Matkę Maryję,

świętego Michała Archanioła,

wszystkich aniołów i świętych.

Przez ich wstawiennictwo

uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz,

aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

nakazujemy wam, złe duchy,

abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa:

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, urazy i niechęci

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się materialnego i zaborczości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy przemocy, gwałtu i wojny

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia

- oddalcie się ode mnie, od moich braci i sióstr!

Mocą Jezusa Chrystusa nakazuję wam, złe duchy

- Oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

- Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

- Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi odkupionych Krwią Jezusa

- Oddalcie się od naszych braci i sióstr,

których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego

w chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus,

nasz Pan i Zbawiciel.

Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego.

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę.

Raczej ześlij na nas śmierć,

aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza,

otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!

Święty Michale Archaniele,

bron nas przeciwko atakom szatana.

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie,

przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże,

do Ciebie chcemy należeć za życia i po śmierci.

Amen.

   Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

 

lub >>>  LITANIA do św. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

 

 

 

EGZORCYZM PROSTY

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 do prywatnego odmawiania   

 

(przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)

(w miejscu   „”   żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico,

która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia,

zwyciężyłaś pychę szatana.

Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo,

że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna

i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa,

aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”

(J 3,16).

Twój Boski Syn,

umierając na krzyżu za nasze grzechy,

uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask,

abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego,

w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu.

Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość,

byśmy wypełniając przykazania Boga,

we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę.

Tak bardzo tego pragnęłaś,

zwracając się do sług w Kanie ze słowami:

Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!

A ty, Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam,

abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca,

z całej naszej duszy i z całej naszej mocy,

 i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś.

Matko nasza i Królowo!

Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat,

wstawiaj się za nami do Jezusa,

 aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego,

Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów,

których również jesteś Panią i Królową.

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego,

przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana.

Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom,

strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły,

więc i teraz wspieraj nas,

gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać

od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała.

Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona,

tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego.

Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia.

Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa,

prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie,

których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła,

wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.

I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa,

daliście najwyższe świadectwo swego życia wstawiajcie się za nami,

byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy,

wypraszajcie nam łaskę Bożą,

byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów,

wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!

Przybądźcie nam ku pomocy święci

Aniołowie Stróżowie,

którzy jesteście ciągle przy nas,

oświecajcie nasz umysł,

umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga!

Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!

Panie Jezu Chryste!

Ty powiedziałeś:

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18),

a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu

mówiłeś, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą:

w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 16,17)

oraz dałeś im władzę i moc

do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19)

ufając w Twoje zapewnienie:

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata (Mt 28,20),

nakazujemy w Twoje imię wszystkim złym duchom:

Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej!

Rozkazujemy wam

mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa idźcie precz duchy pychy,

nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa!

W imię Jezusa Chrystusa odpędzamy was

duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni,

nierządu, podstępu, zdrady,

kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii,

zabijania nienarodzonych, eutanazji

oraz wszelkiego zamieszania:

Odejdźcie precz od Ludu Bożego.

Mocą Jezusowej Krwi odrzucamy was i nakazujemy:

Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy

zabobonów, magii, czarów, astrologii,

fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa,

zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny!

Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga!

Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco,

który chcesz nas doprowadzić

do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa!

Pełni zaufania

w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy:

Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie,

który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania

ku chwale Ojca Niebieskiego!

W imię Boga w  Trójcy Jedynego,

odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr,

od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

Rozkazujemy wam

w imię męki Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnych Ran:

odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych

i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu!

W imię Jezusa oddalcie się

od Kościoła świętego,

od narodu polskiego i wszystkich ludów świata!

Mocą świętego znaku Krzyża odpędzamy was, złe duchy,

od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!

Złączeni z Chrystusem, naszym Panem  nakazujemy wam,

byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu

naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga,

nie napastowali nas w czasie modlitwy,

świętych czynności liturgicznych,

a zwłaszcza podczas

sprawowania i uczestniczenia

w Najświętszej Eucharystii!

W imię Boga Stworzyciela w imię Boga Odkupiciela w imię Boga Uświęciciela

rozkazujemy wam

duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu,

bezbożności i fałszywego mistycyzmu

oddalcie się od nas

i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi,

która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała.

Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana!

O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela!

Jak niegdyś zapowiedziana

przez Krew Baranka Paschalnego,

obroniłaś lud izraelski od śmierci,

tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia,

bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana!

Ty Jesteś godna wszelkiej czci i Chwały!

Ojcze niebieski!

My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego,

wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego!

Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Aniołów i ludzi!

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,

który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela!

Wierzymy w jeden, święty, powszechny, Maryjny i apostolski Kościół!

Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę,

Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa,

za naszą duchową Matkę,

Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa

oraz Królową nieba i ziemi!

Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże,

trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu,

żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami,

uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie Uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny

w Maryi Niepokalanej,

w świętym Michale Archaniele,

 w Aniołach i wszystkich Świętych!

Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

 

 

 

Przed LITANIĄ można odmówić PSALM POKUTNY:

 

NIEDZIELA - PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA - CZWARTEK - PIĄTEK - SOBOTA

 

 

NIEDZIELA - Psalm 130(129) - z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

Panie, wysłuchaj głosu mego.

            Nachyl swe ucho *

            na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

Panie, któż się ostoi?

            Ale Ty udzielasz przebaczenia, *

            aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

dusza moja oczekuje Pana.

            Bardziej niż strażnicy poranka *

            niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *

u Niego obfite odkupienie.

            On odkupi Izraela *

            ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen. 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

PONIEDZIAŁEK - Psalm 143,1-11 - Modlitwa w ucisku

Usłysz, Panie, modlitwę moją, †

w swojej wierności przyjm moje błaganie, *

wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.

            Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *

            bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, †

moje życie na ziemię powalił, *

pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.

            A we mnie duch mój omdlewa, *

            zamiera we mnie serce.

Wspominam dni dawno minione, †

rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *

rozważam dzieło rąk Twoich.

            Wyciągam do Ciebie ręce, *

            jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.

Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *

albowiem duch mój omdlewa.

            Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *

            bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.

Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *

bo w Tobie pokładam nadzieję.

            Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *

            bo wznoszę ku Tobie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *

uciekam się do Ciebie.

            Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *

            bo Ty jesteś moim Bogiem.

Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *

po bezpiecznej równinie.

            Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *

            w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen.


Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

WTOREK - Psalm 6 - Błaganie o litość

Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie *

i nie karz w zapalczywości swojej.

            Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, †

            ulecz mnie, bo znękane są moje kości *

            i wielka trwoga ogarnia moją duszę.

Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie? †

Powróć, o Panie, ocal moją duszę, *

wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.

            Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, *

            któż Cię wychwala w Otchłani?

Zmęczyłem się moim jękiem, †

płaczem obmywam co noc moje łoże *

i łzami skrapiam posłanie.

            Od smutku moje oko mgłą zachodzi, *

            postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, *

bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.

            Pan usłyszał me błaganie, *

            Pan przyjął moją modlitwę.

Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, *

niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.

            Chwała Ojcu i Synowi, *

            i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen. 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

ŚRODA - Psalm 32(31) - Szczęście uwolnionego od winy

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *

a jego grzech zapomniany.

            Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *

            a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Gdy milczałem, wysychały me kości *

wśród codziennych moich jęków.

            Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *

            z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. †

Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", *

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

            Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *

            gdy znajdzie się w potrzebie.

Choćby nawet wezbrały wody, *

fale go nie dosięgną.

            Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *

            i dasz mi radość mego ocalenia.

"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *

mój wzrok będzie czuwał nad tobą.

            Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †

            można je okiełznać tylko wędzidłem, *

            inaczej nie podejdą do ciebie".

Liczne są cierpienia grzesznika, *

ufających Panu łaska ogarnia.

            Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *

            radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

CZWARTEK - Psalm 38(37) - Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie *

ani mnie nie karz w swej zapalczywości.

            Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje *

            i Twoja ręka zaciążyła nade mną.

Z powodu Twego gniewu nic nie ma zdrowego w mym ciele, *

nic nietkniętego w kościach na skutek grzechu mojego.

            Bo winy moje przerosły moją głowę *

            i przygniatają mnie ciężkim brzemieniem.

Moje rany cuchną i ropieją *

z powodu mojego szaleństwa.

            Przybity i zgarbiony, *

            przez cały dzień chodzę smutny.

Bo ogień trawi lędźwie moje *

i w moim ciele nic nie ma zdrowego.

            Złamany i bardzo wyczerpany *

            jęczę, bo drży moje serce.

Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia *

i jęk mój nie skryje się przed Tobą.

            Trzepocze się we mnie serce i z sił opadłem, *

            i nawet gaśnie światło moich oczu.

Stronią od mej choroby sąsiedzi i przyjaciele, *

a moi bliscy trzymają się z daleka.

            Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają sidła, †

            pragną mojej zguby, którzy źle mi życzą *

            i przez dzień cały obmyślają podstępy.

A ja nie słucham, tak jak człowiek głuchy, *

jestem jak niemy, co ust nie otwiera.

            Stałem się jak człowiek, który nie słyszy *

            i brak mu w ustach odpowiedzi.

Bo Tobie ufam, Panie, *

Ty, Panie, Boże mój, odpowiesz.

            Mówię bowiem: "Niech się ze mnie nie cieszą, *

            gdy chwieje się ma noga, niech się nade mnie nie wynoszą",

Bo jestem bardzo bliski upadku, *

a ból mój zawsze jest przy mnie.

            Ja przecież wyznaję moją winę, *

            a grzech mój przejmuje mnie trwogą.

Silni są ci, którzy są mi przeciwni bez powodu, *

i liczni, którzy mnie niesłusznie nienawidzą.

            Ci, którzy za dobro złem odpłacają, *

            za to mi grożą, że za dobrem idę.

Panie, Ty mnie nie opuszczaj, *

Boże mój, nie oddalaj się ode mnie!

            Śpiesz mi na pomoc, *

            Panie, zbawienie moje.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen. 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

PIĄTEK - Psalm 51(50) - Błaganie pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

            Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

            i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

            Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

            i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

            Oto urodziłem się obciążony winą *

            i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

            Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

            obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

            Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

            i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

            Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

            i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

            Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

            i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

            Panie, otwórz wargi moje, *

            a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

            Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

            pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

            Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

            wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen. 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

SOBOTA - Psalm 102(101) - Modlitwa wygnańca

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *

a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.

            Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza *

            w dniu mego utrapienia.

Nakłoń ku mnie Twe ucho, *

w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

            Bo dni moje jak dym znikają, *

            a moje kości płoną jak w ogniu.

Moje serce wysycha jak spalona trawa, *

zapominam nawet o jedzeniu chleba.

            Od głośnego jęku *

            skóra przywarła mi do kości.

Jestem podobny do ptaka na pustyni, †

jestem jak sowa w ruinach, *

czuwam jak samotny ptak na dachu.

            Co dzień mnie znieważają wrogowie, *

            srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem.

Popiół jem zamiast chleba, *

a napój mieszam ze łzami,

            Przez Twą zapalczywość i oburzenie, *

            boś Ty mnie uniósł i odrzucił.

Obumierają dni moje jak wydłużające się cienie, *

a ja usycham jak trawa.

            Ty, Panie, trwasz na wieki, *

            a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.

Powstań i okaż litość Syjonowi, †

bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował, *

bo już nadeszła godzina.

            Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, *

            żalem ich przejmują jego gruzy.

Poganie będą się bali imienia Pana, *

a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

            Bo Pan odbuduje Syjon *

            i ukaże się w swym majestacie.

Przychyli się ku modlitwie opuszczonych *

i nie odrzuci ich modłów.

            Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *

            lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *

popatrzył z nieba na ziemię,

            Aby usłyszeć jęki uwięzionych, *

            aby skazanych na śmierć uwolnić,

Aby imię Pana głoszono na Syjonie *

i w Jeruzalem Jego chwałę,

            Kiedy zgromadzą się razem narody *

            i królestwa, by służyć Panu.

Ustały moje siły w drodze, *

dni moje zostały skrócone.

            Mówię: "Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. *

            Twe lata trwają przez wszystkie pokolenia.

Ty niegdyś stworzyłeś ziemię *

i niebo jest dziełem rąk Twoich.

            One przeminą, ale Ty zostaniesz, †

            zestarzeją się wszystkie jak suknia, *

            jak szatę je zmieniasz i stają się odmienione.

Ty zaś taki sam jesteś zawsze *

i lata Twoje nie mają końca.

            Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *

            a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen. 

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT lub Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

   

 

 

 

 

 

 

 

ZA KOŚCIÓŁ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz,

Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczenie naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu co pociesza nas,

Niech hołd wieczysty płynie chwał. Amen.

 

aby wszyscy byli jedno

Duchu miłości,

Tyś zstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy

na Apostołów zebranych w Wieczerniku

i utworzyłeś z nich jeden Kościół, w którym zamieszkałeś.

Zstąp w naszych czasach w wyjątkowy sposób

na Twój święty Kościół i udziel mu

najdoskonalszych darów.

Oświecaj i błogosław Ojca świętego,

wspieraj go radą, pomocą i pociechą.

Broń go od wszystkich nieprzyjaciół

widzialnych i niewidzialnych.

Oświecaj i błogosław katolickie duchowieństwo

i wszystkich rządzących Twoją owczarnią:

kardynałów, biskupów i kapłanów.

Błogosław także młodzieży przygotowującej się

do służby przy Twym ołtarzu.

O, Duchu Przenajświętszy

 zlej wszystkie Twe dary na te dusze,

aby umiały godnie wypełniać

swoje tak wzniosłe powołanie

i strzeż je od zasadzek

ciała, czarta i świata.

O, Duchu miłości,

przez gorącą modlitwę Jezusa

wypowiedzianą w przeddzień Jego Męki:

"Ojcze święty spraw, aby wszyscy byli jedno,

jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie",

przez Twą przedziwną jedność z Ojcem i Synem

daj, aby w całym Kościele zapanowała jedność.

Strzeż go po wszystkie wieki

Twą przemożną opieką

i złącz wszystkich jego członków

węzłem serdecznej miłości.

O Duchu miłości,

spraw, niechaj zapanuje wśród nas wzajemna miłość.

Złącz poróżnione małżeństwa,

pogódź zwaśnione rodziny

zbliż mających urazę do siebie.

Niechaj pokój, miłość i jedność panuje

w państwach, rodzinach i zgromadzeniach,

abyśmy się okazali godnymi uczniami Chrystusa

i aby Ten, który powiedział:

"Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,

jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali",

poznał nas, jako uczniów i dzieci swoje.

Amen.

 POWRÓT

 

o duchową odnowę świata

PRZEZ SAKRAMENTY

 Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu chrztu świętego.

Niech wszyscy ochrzczeni, rozważając słowo Boże, na nowo odkryją prawdę, że są dziećmi Ojca niebieskiego w Jego Synu, Jezusie Chrystusie i niech nigdy nie zatracą godności dziecka Bożego.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu bierzmowania.

Niech wszyscy bierzmowani, w świetle słowa Bożego, na nowo odkryją prawdę, że otrzymali dar zjednoczenia z Chrystusem w Jego pójściu do świata i niech odważnie niosą światu Ewangelię.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu pokuty.

Niech wszyscy wierzący w Chrystusa znajdują w nim moc do zwyciężania zła i radykalnego wyboru Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Broń nas przed zagubieniem poczucia grzechu i zaniedbaniem wysiłku nawrócenia.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu namaszczenia chorych.

Pomóż wszystkim, dotkniętym chorobą, a także ich opiekunom, odkryć duchową moc, którą posiadają przez sakramentalne zjednoczenie z cierpieniem Zbawiciela i naucz ich służyć tą mocą innym ludziom.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu święceń.

Niech wszyscy diakoni, prezbiterzy i biskupi, z nowym zapałem głoszą światu słowo Boże, z wielką wiarą sprawują sakramenty i z pasterską miłością prowadzą powierzonych im wiernych drogami świętości.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu małżeństwa.

Niech wszyscy małżonkowie każdego dnia czerpią siły z niewyczerpanego źródła prawdziwej miłości, która łączy Chrystusa Oblubieńca z Jego Kościołem i niech tworzą szczęśliwe rodziny.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Duchu Święty, odnów oblicze ziemi mocą sakramentu Eucharystii.

Odsłoń przed nami wielkość misterium zbawienia, które Chrystus sprawuje pod osłoną znaków. Pomóż nam jednoczyć się z Nim w poznawaniu prawdy i głoszeniu jej światu, w składaniu życia w ofierze dla Ojca i dla braci, a także w sakramentalnym zjednoczeniu z Nim w Komunii świętej, która sprawia, że jesteśmy jedno.

W. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

  POWRÓT

 

lub Litania do Ducha Świętego >>>

 

moje zakończenie modlitw

Żegnam Cię, Panie, na jednym kolanie.

Kończę powoli, bo drugie mnie boli. Amen”

 POWRÓT

 

 

 

EUCHARYSTIA

 

PRZYGOTOWANIE do Mszy św.

Przygotowanie do Mszy świętej i dziękczynienie po niej nie są obowiązkowe, lecz wynikają z pobożności osobistej.

 

św. Tomasza z Akwinu

 

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.

Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.

Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

 

  POWRÓT

 

do Najświętszej Maryi Panny

 Najświętsza Dziewico Maryjo,

Matko dobroci i miłosierdzia,

oto ja, pełen win i nędzy,

całym uczuciem i sercem uciekam się do Ciebie

i proszę, abyś zechciała być ze mną i wszystkimi kapłanami,

którzy tutaj i w całym Kościele składają Najświętszą Ofiarę,

tak jak byłaś w Twoim najmilszym Synem

w czasie Jego męki na krzyżu.

Pomóż nam, abyśmy wsparci Twoją łaską,

mogli złożyć ofiarę godną i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu.

Amen.

  POWRÓT

  

 wzbudzenie intencji

 Chcę sprawować Najświętszą Ofiarę

i dokonać przeistoczenia chleba i wina,

aby się stały

Ciałem i Krwią

naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Pragnę to uczynić według obrządku

świętego Kościoła rzymskiego,

na chwałę Boga wszechmogącego i całego Kościoła triumfującego,

na pożytek mój i całego Kościoła pielgrzymującego

i za wszystkich, którzy się polecali moim modlitwom.

Niech Bóg wszechmogący i miłosierny

udzieli nam wesela i pokoju,

poprawy życia i czasu na szczerą pokutę,

łaski i pociechy Ducha Świętego

oraz wytrwałości w czynieniu dobra.

Amen.

  POWRÓT

 

psalmy przed Mszą św.

 

Psalm 84 - Szczęście mieszkańca świątyni

Jak miłe są Twoje przybytki, *

Panie Zastępów!

            Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *

            serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †

gdzie złoży swe pisklęta: *

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

            Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *

            nieustannie wielbiąc Ciebie.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, *

którzy zachowują ufność w swym sercu.

            Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, *

            a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

Mocy im będzie przybywać, *

ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.

            Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, *

            nakłoń ucho, Boże Jakuba.

Spójrz, Boże, tarczo nasza, *

wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

            Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *

            lepszy jest niż innych tysiące.

Wolę stać w progu domu mojego Boga *

niż mieszkać w namiotach grzeszników.

            Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, †

            On hojnie darzy łaską i chwałą, *

            nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.

Panie Zastępów, *

szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

            Chwała Ojcu i Synowi, *

            i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 85 - Bliskie jest nasze zbawienie

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *

odmieniłeś los Jakuba.

            Odpuściłeś winę swojemu ludowi *

            i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *

powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.

            Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *

            Twego oburzenia na nas poniechaj.

Czyż będziesz się gniewał na wieki, *

czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

            Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *

            a Twój lud w Tobie będzie się weselił?

Okaż nam, Panie, łaskę swoją *

i daj nam swoje zbawienie.

            Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †

            oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *

            którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

            Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *

            ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

            Pan sam szczęściem obdarzy, *

            a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

a śladami Jego kroków zbawienie.

            Chwała Ojcu i Synowi, *

            i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 129 - Izrael wzywa pomocy Bożej

Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *

niech mówi Izrael.

            Prześladowali mnie bardzo od mojej młodości, *

            lecz nie zdołali mnie pokonać.

Poorali mój grzbiet oracze, *

wyżłobili na nim długie bruzdy.

            Ale Pan sprawiedliwy *

            rozerwał więzy występnych.

Niech się zawstydzą i cofną *

wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.

            Niech się staną jak trawa na dachu, *

            która usycha, nim ją wyrwą.

Nie napełni nią kosiarz swej ręki *

ani zanadrza ten, który zbiera snopy.

            A przechodnie też nie powiedzą: †

            "Błogosławieństwo Pańskie niech będzie nad wami, *

            błogosławimy wam w imię Pana".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

DZIĘKCZYNIENIE po Mszy św.

 

do Chrystusa ukrzyżowanego

 Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,

upadam na kolana przed Twoim obliczem

i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam,

abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia

wiary, nadziei i miłości

oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią

oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,

pamiętając o tym, dobry Jezu,

co już prorok Dawid włożył w Twoje usta:

"Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje"

(Ps 22, 17).

 

  POWRÓT

 

ofiarowanie siebie

Przyjmij, Panie,

całą moją wolność;

przyjmij pamięć, rozum i całą wolę.

Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał.

Wszystko to zwracam Tobie

i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli.

Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę,

a będę dość bogaty;

niczego więcej nie pragnę.

  POWRÓT

  Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię

Na wieki wieków. Amen.

  POWRÓT

  

modlitwa do N.M.P.

 Maryjo, Dziewico i Matko pełna świętości,

oto przyjąłem Twego umiłowanego Syna,

którego poczęłaś w swym przeczystym łonie,

którego zrodziłaś, karmiłaś i tuliłaś do siebie.

Z pokorą i miłością oddaję Ci Tego,

którego obecność napełniała cię największym szczęściem i radością,

abyś otworzyła Mu swoje ramiona i miłowała swoim sercem.

Ofiaruję Go przez Ciebie Trójcy Najświętszej

jako wyraz najwyższej czci Bożej, a także ku Twojej chwale

oraz za potrzeby moje i całego świata.

Proszę Cię, o dobra Matko,

uproś mi odpuszczenie moich grzechów,

obfitą łaskę, abym odtąd gorliwiej służył Chrystusowi,

i łaskę wytrwania aż do końca,

abym mógł razem z Tobą

wielbić Go przez całą wieczność.

Amen.

 

  POWRÓT

 

modlitwa powszechna pap. Klemensa XI

 

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę;

ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję;

miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą;

żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej.

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy,

pragnę Ciebie jako celu ostatecznego;

wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę,

wzywam jako miłosiernego obrońcę.

Kieruj mną w swojej mądrości,

otocz swą sprawiedliwością,

pocieszaj dobrocią, chroń swoją potęgą.

Ofiaruję Ci Panie,

moje myśli, aby mnie prowadziły do Ciebie;

moje słowa, aby mówiły jedynie o Tobie;

moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą,

i całe postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie.

Chcę tego, czego Ty chcesz,

chcę dlatego, że Ty chcesz,

chcę, jak Ty chcesz i jak długo chcesz.

Proszę Cię, Panie,

abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę,

oczyścił ciało i uświęcił duszę.

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy,

opanować złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty.

Daj mi, dobry Boże,

miłość ku Tobie i wstręt do moich wad,

szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie.

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych,

pomagał podwładnym,

dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom.

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem,

skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem.

Uczyń mnie roztropnym w radach,

wytrzymałym w niebezpieczeństwach,

cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu.

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie,

wstrzemięźliwy przy posiłku,

dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach.

Natchnij mnie troską o czystość sumienia,

skromność zachowania się i wyglądu,

mowę bez zarzutu i życie uporządkowane.

Pomóż mi czuwać nad popędami natury,

nad współpracą z łaską, zachowywaniem Twego prawa

i postępowaniem wysługującym zbawienie.

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie,

jak krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne.

Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć,

przejął się lękiem Twojego sądu, uniknął potępienia i osiągnął niebo.

Przez Chrystusa, naszego Pana.

Amen.

  POWRÓT

 

 psalmy dziękczynne

 

Psalm 22. 23-31  - Męka Sprawiedliwego i wysłuchanie Jego prośby

Będę głosił swym braciom Twoje imię *

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych.

            "Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie, †

            niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *

            niech się Go lęka całe potomstwo Izraela.

Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą ubogiego, †

ani nie ukrył przed nim swojego oblicza *

i wysłuchał go, gdy ten do Niego wołał".

            Dzięki Tobie płynie moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. *

            Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga.

Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni, †

będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *

"Serca wasze niech żyją na wieki!"

            Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *

            oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie,

Bo władza królewska należy do Pana *

i On panuje nad narodami.

            Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *

            przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

A moja dusza będzie żyła dla Niego, †

potomstwo moje Jemu będzie służyć, *

przyszłym pokoleniom o Panu opowie.

            I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: *

            "Pan to uczynił".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

            Jak była na początku, teraz i zawsze, *

            i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm  23 - Dobry Pasterz

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, *

pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

            Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę, *

            orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych *

przez wzgląd na swoją chwałę.

            Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *

            zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska *

są moją pociechą.

            Stół dla mnie zastawiasz *

            na oczach moich wrogów,

Namaszczasz mi głowę olejkiem, *

kielich mój pełny po brzegi.

            Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *

            przez wszystkie dni życia.

I zamieszkam w domu Pana *

po najdłuższe czasy.

            Chwała Ojcu i Synowi, *

            i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 66 - Przy ofierze dziękczynnej

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, †

opiewajcie chwałę Jego imienia, *

cześć Mu wspaniałą oddajcie.

            Powiedzcie Bogu: "Jak zadziwiające są Twe dzieła! †

            Muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie *

            ze względu na wielką moc Twoją.

Niechaj Cię wielbi cała ziemia †

i niechaj śpiewa Tobie, *

niech Twoje imię opiewa".

            Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *

            zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.

Morze na suchy ląd zamienił, †

pieszo przeszli przez rzekę, *

Nim się przeto radujmy.

            Jego potęga włada na wieki, †

            oczy Jego śledzą narody: *

            niech buntownicy nie podnoszą się przeciw Niemu!

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *

i rozgłaszajcie Jego chwałę,

            Bo On życiem obdarzył naszą duszę *

            i nie dał się potknąć naszej nodze.

Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, *

poddałeś próbie ognia, jak się bada srebro.

            Wprowadziłeś nas w pułapkę, *

            włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię.

Kazałeś ludziom deptać nasze głowy, †

przeszliśmy przez ogień i wodę, *

ale wyprowadziłeś nas na wolność.

            Wejdę w Twój dom z całopaleniem *

            i wypełnię, co ślubowałem Tobie,

Co wymówiły moje wargi, *

co usta moje przyrzekły w ucisku.

            Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze †

            i dym ofiarny z baranów, *

            ofiaruję Ci krowy i kozły.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †

którzy czcicie Boga, *

opowiem, co uczynił mej duszy.

            Do Niego wołałem moimi ustami, *

            chwaliłem Go moim językiem.

Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, *

Pan by mnie nie wysłuchał.

            Ale Bóg mnie wysłuchał, *

            przyjął głos mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *

i nie oddalił ode mnie swej łaski.

            Chwała Ojcu i Synowi, *

            i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 96 - Śpiewajcie Panu pieśń nową

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

śpiewaj Panu, ziemio cała.

      Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *

      każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *

rozgłaszajcie cuda Jego pośród wszystkich ludów.

      Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *

      budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *

Pan zaś stworzył niebiosa.

      Przed Nim kroczą majestat i piękno, *

      a potęga i blask w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

      Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *

      przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku; *

zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.

      Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, †

      On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *

      będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *

niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

      Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *

      niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *

który już się zbliża, by osądzić ziemię.

      On będzie świat sądził sprawiedliwie, *

      a ludy według swej prawdy.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 98 - Chwała Bogu, Zbawcy świata

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda.

      Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

      i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *

na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

      Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

      dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

zbawienie Boga naszego.

      Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

      cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *

przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

      Przy trąbach i przy głosie rogu *

      na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *

krąg ziemi i jego mieszkańcy.

      Rzeki niech klaszczą w dłonie, *

      góry niech razem wołają z radości

W obliczu Pana, który nadchodzi, *

aby osądzić ziemię.

      On będzie sądził świat sprawiedliwie *

      i ludy według słuszności.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 103 - Uwielbienie miłosiernego Boga

 

Błogosław, duszo moja, Pana, *

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

      Błogosław, duszo moja, Pana *

      i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *

i leczy wszystkie choroby.

      On twoje życie ratuje od zguby, *

      obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

On twoje życie dobrem nasyca, *

jak pióra orła młodość twa się odradza.

      Dzieła Pana są sprawiedliwe, *

      wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *

swoje dzieła synom Izraela.

      Miłosierny jest Pan i łaskawy, *

      nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Nie zapamiętuje się w sporze, *

nie płonie gniewem na wieki.

      Nie postępuje z nami według naszych grzechów *

      ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

      Jak odległy jest wschód od zachodu, *

      tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

      Wie On, z czegośmy powstali, *

      pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa, *

kwitnie on jak kwiat na łące.

      Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *

      i wszelki ślad po nim ginie.

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

      Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *

      i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *

a Jego panowanie wszechświat obejmuje.

      Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, †

      potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *

      aby słuchano słów Jego.

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *

i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

      Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, †

      na każdym miejscu Jego panowania. *

      Błogosław, duszo moja, Pana!

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 131 - Dziecięca ufność w Bogu

 

Panie, moje serce się nie pyszni *

i nie patrzą wyniośle moje oczy.

      Nie dbam o rzeczy wielkie *

      ani o to, co przerasta me siły.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †

jak dziecko na łonie swej matki, *

jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.

      Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *

      teraz i na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

Psalm 150 - Chwalcie Pana

 

Chwalcie Boga w Jego świątyni, *

chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.

      Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *

      chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.

Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *

chwalcie na harfie i cytrze.

      Chwalcie Go bębnem i tańcem, *

      chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †

chwalcie na cymbałach brzęczących. *

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

      Chwała Ojcu i Synowi, *

      i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

  POWRÓT

 

 

ADORACJA Najświętszego Sakramentu

 

Próba zrozumienia, że kawałek chleba jest ciałem Chrystusa nie jest łatwe. To fakt, który wprawia w osłupienie.

 

przewodnik na czas adoracji

siedem rzeczy w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu

Jeśli adorowanie Najświętszego Sakramentu nie jest naszym nawykiem, to szybko może się nam znudzić. Wejdziemy wtedy na chwilę do kościoła, uklękniemy, ale poirytowani tym, że po prostu nic się nie dzieje, zrobimy szybki znak krzyża u wyjdziemy.

Zapewniam was, że spędzalibyśmy całe dnie na kolanach przed ołtarzem, jeśli tylko rozumielibyśmy łaskę, jaką daje adoracja. Adorowanie Najświętszego Sakramentu jest też towarzyszeniem Jezusowi, podczas Jego poświęcenia dla ludzkości.

 

Święta Małgorzata Alacoque zanotowała słowa Jezusa:

"A każdej nocy z czwartku na piątek pozwolę ci odczuć ten sam śmiertelny smutek, jakiego ja doświadczyłem w ogrodzie oliwnym".

 

POWRÓT

  

1. Co zrobić zaraz po przyjściu

Przyjdź w ciszy i skupieniu do kościoła lub na nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Uklęknij przed Nim i zrób znak Krzyża. Pamiętaj, że to Bóg jest obecny w tym kawałku chleba.

2. Pomódl się słowami tej modlitwy

Po tym, jak usiądziesz w ławce, uklęknij i odmów modlitwę, która przygotuje twoje serce. Może być to modlitwa własnymi słowami lub zaczerpnięta z modlitewnika. Możesz odmówić tę poniższą:

O mój Jezu w Hostii skryty,

na kolanach wielbię Cię.

W postać chleba Tyś spowity,

Bóstwo Twoje kryje się.

Ty Co rządzisz całym światem,

me zbawienie w ręku masz;

Tu przed Twoim Majestatem

aniołowie kryją twarz.

O światłości przysłoniona,

rzuć mi Twój promienny blask.

O dobroci nieskończona,

otwórz dla nas skarby łask.

Chlebie życia przeobfity,

nasyć duszy mojej głód.

Boski ogniu tu zakryty,

rozgrzej serca mego chłód.

Jezu, Tyś jest Zbawicielem,

ustrzeż mnie od zgubnych dróg.

Bądź mi siłą i weselem,

boś w tej Hostii żywy Bóg.

Dla miłości Matki Twojej

racz wysłuchać prośbę mą:

Bądź miłością duszy mojej,

nie gardź moją cichą łzą.

  POWRÓT

 

3. Duchowe czytanie i kontemplacja

Możesz wybrać fragment Ewangelii lub coś ze swojego modlitewnika. Zastanów się nad tym. Po tej refleksji, pozostań w ciszy i rozmyślaj na temat tego, co właśnie przeczytałeś. To bardzo ważne, że próbujesz wyciszyć swój umysł i serce a odrzucić rozpraszające myśli i wysłuchać tego, co Bóg do ciebie mówi. Mówi się, że "cisza pomaga duszy usłyszeć więcej". Kiedy czytasz fragment Ewangelii, wyobraź sobie tę scenę i pomyśl o tym, jest napisane na kartach Biblii. Pomyśl też o twoich uczuciach i myślach, które budzą się w twoim sercu.

 4. Pisz

To bardzo użyteczny zwyczaj.  Możesz prowadzić dziennik przeznaczony specjalnie dla chwile przed Najświętszym Sakramentem, w którym będziesz spisywać swoje refleksje o tym co poczułeś i pomyślałeś. To pomoże twojej pamięci oraz życiu duchowemu. Przypomni o momentach, w których doświadczyłeś działania Boga i pozwoli porządkować to wszystko, co działo się w twojej głowie. Kiedy masz trudny czas, będziesz mieć możliwość powrotu do spotkań z Panem, które cię umocnią.

 

5. Módl się

Po refleksji odmów Różaniec, odpraw Drogę Krzyżową, pomódl się swoimi słowami.

            Możesz odmówić:   modlitwę o duchową odnowę świata

                                               lub      psalmy przygotowujące do Mszy św.

                                               lub      psalmy dziękczynne po Mszy św.

                                               lub      psalmy pokutne

 

  POWRÓT

 

6. Odmów Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przyjmij Komunię duchową

W obecności odsłoniętego Najświętszego Sakramentu, możesz przyjąć Go w swoim sercu w czasie tak zwanej Komunii duchowej .

Tak pisał o niej papież Benedykt XVI:

"Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki Komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego". (Sacramentum caritatis 55)

Po przyjęciu Komunii w ten sposób możesz odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Zakończ słowami:

Jezu mój!

wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.

Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.

Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,

przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.

Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę,

nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie.

Amen.

  POWRÓT

  

7. Odmów modlitwę końcową

Na sam koniec możesz pomodlić się znów swoimi słowami, podziękować za to, że otrzymałeś łaski od Boga. Podziękuj za to, pamiętaj w modlitwie o tych, którzy prosili cię o pomoc. Zakończ adorację słowami:

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

  POWRÓT

 

rozpoczęcie godziny adoracji

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3x)

 

Z pokorą upadam przed Tobą, o Jezu, w Sakramencie Boskim utajony! Adoruję Cię, błogosławię Cię, uwielbiam Cię  i proszę, racz wysłuchać modlitw błagających Ciebie. Który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Pragnę, o mój Jezu, z czystym sercem i umysłem odprawić tę adorację na chwałę Twojego Majestatu i dla uświęcenia mej duszy. Panie Jezu Chryste, pragnę z czystym sercem stanąć przed Tobą, proszę więc ze skruchą o przebaczenie moich win i niedoskonałości, za które szczerze żałuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 Ojcze nasz

 Adoruję Cię, Panie, wielbię i kocham. Pragnę przynieść Ci także uwielbienia i miłość wszystkich ludzi i wszystkich stworzeń. Dziękuję za cudowny dar Twojej Obecności i za tyle łask udzielanych światu przez Najświętszy Sakrament. Zarazem przepraszam za naszą niewdzięczność i zaniedbania względem Ciebie w tym Sakramencie miłości. Prosząc ufam, że mnie wysłuchasz.

 

  POWRÓT

 

zakończenie godziny adoracji

 

Panie Jezu Chryste, kończy się moje przebywanie u Twoich stóp. Pragnę podziękować Ci za wszystkie łaski, dobre myśli, uczucia i natchnienia, jakimi ubogacasz mnie i tych, za których powierzam moją modlitwę.

Niech moje serce będzie zawsze otwarte na Twoją niepojętą miłość, jaką okazujesz w Najświętszym Sakramencie. Spraw, aby każda chwila życia była przebywaniem w Twojej Obecności.

A Ty, Panie Jezu, mój ukochany Zbawicielu, bądź zawsze ze mną, a szczególnie w godzinie mego przejścia do wieczności, ku wiecznej adoracji Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

POWRÓT

 

moje zakończenie modlitw

Żegnam Cię, Panie, na jednym kolanie.

Kończę powoli, bo drugie mnie boli. Amen”

modlitwy na czas adoracji

 

W czasie ADORACJI możesz pomódl się swoimi słowami.

Możesz odmówić Różaniec, odprawić  Drogę Krzyżową.

Możesz też odmówić:         modlitwę o duchową odnowę świata                  

                                               lub      psalmy przygotowujące do Mszy św.

                                               lub      psalmy dziękczynne po Mszy św.

                                               lub      psalmy pokutne

 

  POWRÓT

 

rozważania (jeszcze nieopracowane)

 

-       północ       Stworzenie aniołów - niebo

-       od 1           Stworzenie świata - ziemia

-       od 2           Stworzenie człowieka - dziękczynienie za to, że żyję

-       od 3           Grzech i nadzieja    - Dobra Nowina

-       od 4           Abraham i ofiara Melchizedeka (chleb i wino)

-       od 5           Mojżesz - Exodus i Przymierze - PASCHA

-       od 6           Budowa Świątyni - aby ŚWIĘTY był  ADOROWANY w PEŁNI MAJESTATU

-       od 7           Wcielenie - ODPOWIEDŹ BOGA na WIARĘ MARYI - BÓG TRWA w MARYI

-       od 8           Magnificat - Objawienie WYPEŁNIENIA OBIETNICY – „STAŁO SIĘ”

-       od 9           Narodzenie Syna Bożego - początek ADORACJI BOGA w CZŁOWIEKU

-       od 10        Czas ukryty Jezusa - TRWANIE JEZUSA przy MARYI

-       od 11        Chrzest Jezusa - JEZUS zaczyna pokutować za MNIE

-       od 12        Kana Galilejska - ODPOWIEDŹ BOGA  na NADZIEJĘ  MARYI

-       od 13        Powołanie Apostołów

-       od 14        Głoszenie Ewangelii

-       od 15        Przemienienie na Górze

-       od 16        Ustanowienie Eucharystii - OFIARA i KAPŁAN  - uobecnienie ( i antycypacja)

-       od 17        Modlitwa  Jezusa - SAMOTNOŚĆ OFIARY i KAPŁANA

-       od 18        Męka Jezusa             - WYDARZENIE PASCHALNE

-       od 19        Śmierć Jezusa           - WYDARZENIE PASCHALNE

-       od 20        Zmartwychwstanie - WYDARZENIE PASCHALNE - FUNDAMENT naszej WIARY

-       od 21        Wniebowstąpienie - NATURA LUDZKA w Chrystusie wyniesiona do CHWAŁY NIEBA

-       od 22        Zesłanie Ducha Świętego - ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE jak BÓG jest ŚWIĘTY

-       od 23        Wniebowzięta Maryja Królową - ODPOWIEDŹ BOGA na MIŁOŚĆ MARYI

-        

 

POWRÓT

  

LITANIE

 

 

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

-         Jezu, odblasku Ojca,

-         Jezu, jasności światła wiecznego,

-         Jezu, królu chwały,

-         Jezu, słońce sprawiedliwości,

-         Jezu, Synu Maryi Panny,

-         Jezu najmilszy,

-         Jezu przedziwny,

-         Jezu, Boże mocny,

-         Jezu, Ojcze na wieki,

-         Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

-         Jezu najmożniejszy,

-         Jezu najcierpliwszy,

-         Jezu najposłuszniejszy,

-         Jezu cichy i pokornego serca,

-         Jezu, miłośniku czystości,

-         Jezu, miłujący nas,

-         Jezu, Boże pokoju,

-         Jezu, dawco żywota,

-         Jezu, cnót przykładzie,

-         Jezu, pragnący dusz naszych,

-         Jezu, Boże nasz,

-         Jezu, ucieczko nasza,

-         Jezu, Ojcze ubogich,

-         Jezu, skarbie wiernych,

-         Jezu, dobry pasterzu,         

-         Jezu, światłości prawdziwa,

-         Jezu, mądrości przedwieczna,

-         Jezu, dobroci nieskończona,

-         Jezu, drogo i życie nasze,

-         Jezu, wesele Aniołów,

-         Jezu, królu Patriarchów,

-         Jezu, mistrzu Apostołów,

-         Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

-         Jezu, męstwo Męczenników,

-         Jezu, światłości Wyznawców,

-         Jezu, czystości Dziewic,

-         Jezu, korono Wszystkich Świętych,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

-         Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.

-         Od grzechu każdego,

-         Od gniewu Twego,

-         Od sideł szatańskich,

-         Od ducha nieczystości,

-         Od śmierci wiecznej,

-         Od zaniedbania natchnień Twoich,

-         Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

-         Przez Narodzenie Twoje,

-         Przez Dziecięctwo Twoje,

-         Przez najświętsze życie Twoje,

-         Przez trudy Twoje,

-         Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,

-         Przez krzyż i opuszczenie Twoje,

-         Przez omdlenie Twoje,

-         Przez śmierć i pogrzeb Twój,

-         Przez Zmartwychwstanie Twoje,

-         Przez Wniebowstąpienie Twoje,

-         Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,

-         Przez radości Twoje,

-         Przez chwałę twoją,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

 

 Jezu, usłysz nas.       Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone"; daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo:

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, * albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

  

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

-         Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

-         Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,    

-         Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,      

-         Serce Jezusa, świątynio Boga,    

-         Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 

-         Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,    

-         Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

-         Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,   

-         Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,   

-         Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,      

-         Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,         

-         Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

-         Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 

-         Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,        

-         Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,      

-         Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,       

-         Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 

-         Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,      

-         Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,  

-         Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 

-         Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,         

-         Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 

-         Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

-         Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

-         Serce Jezusa, włócznią przebite, 

-         Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,       

-         Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,       

-         Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,       

-         Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,     

-         Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,      

-         Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

-         Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Jezu cichy i pokornego serca.

W.   Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu

 

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen

 

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem

Pieśń „Przed tak wielkim Sakramentem”

 

Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, *  abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

 

  POWRÓT

 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque

  Ja (N.) oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa;

moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia,

aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu,

wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

Ciebie, o Najświętsze Serce,

obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości,

jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia,

jako lekarstwo na moją słabość,

jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia

i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.

O Serce Jezusa pełne dobroci,

bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca

i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.

O Serce pełne miłości,

w Tobie pokładam całą moją ufność,

ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła,

natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.

Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać.

Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce,

abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie,

o to błagam Cię przez Twoją dobroć.

Niech imię moje będzie zapisane w Tobie,

ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością

było żyć i umierać jako Twój wierny sługa.

Amen.

 impr., Nr 492/85 Kraków ks. Jan Vic. Gen

 

  POWRÓT

 

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa

odmawiana przez św. Ojca Pio

1. O mój Jezu, któryś powiedział:

Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam",

oto pukam, szukam, proszę o łaskę...

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...

2   O mój Jezu, któryś powiedział:

,,O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię moje",

oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o Łaskę

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała 0jcu...

3. O mój Jezu. któryś powiedział:

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą",

oto w oparciu o nieomyl­ność Twoich słów proszę Cię o łaskę...

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu...

Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nie ulitować się nad nieszczęśliwymi,

miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem

i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez niepokalane Serce Maryi,

Twojej i naszej Matki.

Święty Józefie,

tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa,

módl się za nami.

 

  POWRÓT

  

Pozdrowienie Pana Jezusa

 

Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa, Serce mego Zbawiciela,

żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego, nieskończona skarbnico Bóstwa.

Ty jesteś moją ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim.

Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem, który trawi Twoje Serce.

Wlej wszystkie swe laski do mego serca, które z Ciebie, jako ze źródła wypływają.

Spraw, niech dusza moja będzie zawsze złączona z Twoją, a moja wola zawsze podporządkowana Twojej.

Tego jednego tylko pragnę, aby Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem i jedy­nym celem

wszystkich moich myśli, wszystkich moich prag­nień, wszystkich moich czynów.

Tego wyczekuję ufnie od Ciebie. Amen.

 

POWRÓT

 

 

 

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.

-         Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka,

-         Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,

-         Jezu, Kapłanie wielki,

-         Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

-         Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

-         Jezu, Kapłanie naszego wyznania,

-         Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,

-         Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,

-         Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,

-         Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,

-         Jezu, Kapłanie wierny,

-         Jezu, Kapłanie miłosierny,

-         Jezu, Kapłanie dobroczynny,

-         Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

-         Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,

-         Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,

-         Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości,

-         Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga,

-         Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą,

-         Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją,

-         Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga,

-         Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

-         Jezu, Ofiaro święta,

-         Jezu, Ofiaro niepokalana,

-         Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,

-         Jezu, Ofiaro przejednania,

-         Jezu, Ofiaro uroczysta,

-         Jezu, Ofiaro chwały,

-         Jezu, Ofiaro pokoju,

-         Jezu, Ofiaro przebłagania,

-         Jezu, Ofiaro zbawienia,

-         Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

-         Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,

-         Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,

-         Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

 

-         Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.

-         Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,

-         Od grzechu świętokradztwa,

-         Od ducha niepowściągliwości,

-         Od pogoni za pieniądzem,

-         Od wszelkiej chciwości,

-         Od złego używania majątku kościelnego,

-         Od miłości świata i jego pychy,

-         Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,

-         Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

-         Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,

-         Przez Twego kapłańskiego ducha,

-         Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,

-         Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,

-         Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,

-         Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów,

 

-         Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

-         Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,

-         Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,

-         Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,

-         Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,

-         Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,

-         Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy

-         Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,

-         Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,

-         Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

 

MÓDLMY SIĘ

Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Amen.

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

 

 

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

-         Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,     

-         Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,     

-         Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,   

-         Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,   

-         Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,    

-         Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,     

-         Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,   

-         Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,      

-         Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, 

-         Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,      

-         Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,        

-         Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, 

-         Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,      

-         Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,       

-         Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,     

-         Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,   

-         Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,   

-         Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, 

-         Krwi Chrystusa, otucho umierających,   

-         Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,      

-         Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,      

-         Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,   

-         Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,       

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W.   I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

  

 

 

 Litania do Ducha Świętego

(Litania o. Adalberta - wyłącznie do użytku prywatnego)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-         Ty, który jesteś Trzecią Osobą Trójcy Świętej, uświęcaj nas Duchu Święty,

-         Ty, który od Ojca i Syna pochodzisz,

-         Ty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami,

-         Ty, który jakby gołębica pojawiłeś się nad Chrystusem w Jordanie,

-         Ty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych,

-         Ty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich,

-         Ty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego,

-         Ty, który sprawiasz, że Bóg Ojciec czyni nas dziećmi Swoimi,

-         Ty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych,

-         Ty, który nas uczysz prawdziwej pobożności,

-         Ty, który jesteś źródłem Bożej radości,

-         Ty, który jesteś strażnikiem sumień naszych,

-         Ty, który uobecniasz się w nas przez łaskę swoją,

-         Ty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania,

-         Ty, który jesteś dawcą mądrości i rozumu,

-         Ty, który jesteś dawcą rady i męstwa,

-         Ty, który jesteś dawcą umiejętności i pobożności,

-         Ty, który jesteś dawcą bojaźni Bożej,

-         Ty, który jesteś dawcą wiary, nadziei i miłości,

-         Ty, który jesteś natchnieniem skruchy i żalu wybranych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

-         Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.

-         Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej,

-         Od braku serca wobec bliźnich naszych,

-         Od zatwardziałości w grzechach,

-         Od zaniedbania pokuty,

-         Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,

-         Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

-         Od potępienia wiekuistego,

My grzeszni, Ciebie prosimy,

-         Abyś Twoim Kościołem rządzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

-         Abyś Twój Kościół święty zachować raczył,

-         Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył,

-         Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył,

-         Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył,

-         Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył,

-         Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył,

-         Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył,

-         Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.    Stwórz Boże we mnie serce czyste.

W.   I odnów we mnie moc ducha.

 

Módlmy się:

Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, * zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu 

Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

 

 moje zakończenie modlitw

Żegnam Cię, Panie, na jednym kolanie.

Kończę powoli, bo drugie mnie boli. Amen”

POWRÓT

 

 

 

Litania Loretańska

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo, módl się za nami.

-         Święta Boża Rodzicielko,   

-         Święta Panno nad pannami,

-         Matko Chrystusowa, 

-         Matko Kościoła,        

-         Matko łaski Bożej,    

-         Matko Miłosierdzia,   

-         Matko nieskalana,     

-         Matko najczystsza,   

-         Matko dziewicza,      

-         Matko nienaruszona, 

-         Matko najmilsza,      

-         Matko przedziwna,    

-         Matko dobrej rady,    

-         Matko Stworzyciela, 

-         Matko Zbawiciela,     

-         Panno roztropna,      

-         Panno czcigodna,     

-         Panno wsławiona,     

-         Panno można, 

-         Panno łaskawa,        

-         Panno wierna, 

-         Zwierciadło sprawiedliwości,        

-         Stolico mądrości,      

-         Przyczyno naszej radości, 

-         Przybytku Ducha Świętego,

-         Przybytku chwalebny,        

-         Przybytku sławny pobożności,     

-         Różo duchowna,       

-         Wieżo Dawidowa,     

-         Wieżo z kości słoniowej,    

-         Domie złoty,    

-         Arko przymierza,      

-         Bramo niebieska,      

-         Gwiazdo zaranna,     

-         Uzdrowienie chorych,

-         Ucieczko grzesznych,        

-         Pocieszycielko strapionych,         

-         Wspomożenie wiernych,     

-         Królowo Aniołów,      

-         Królowo Patriarchów,

-         Królowo Proroków,    

-         Królowo Apostołów,  

-         Królowo Męczenników,       

-         Królowo Wyznawców,        

-         Królowo Dziewic,      

-         Królowo wszystkich Świętych,     

-         Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,      

-         Królowo wniebowzięta,       

-         Królowo różańca świętego, 

-         Królowo rodzin,         

-         Królowo pokoju,        

-         Królowo Polski,         

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pod Twoją obronę

uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony,

do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

„Koronka 12 Gwiazd”

lub

POWRÓT

  

 

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo, módl się za nami.

-         Święty Józefie,

-         Przesławny potomku Dawida,

-         Światło Patriarchów,

-         Oblubieńcze Bogarodzicy,

-         Przeczysty stróżu Dziewicy,

-         Żywicielu Syna Bożego,

-         Troskliwy obrońco Chrystusa,

-         Głowo Najświętszej Rodziny,

-         Józefie najsprawiedliwszy,

-         Józefie najczystszy,

-         Józefie najroztropniejszy,

-         Józefie najmężniejszy,

-         Józefie najposłuszniejszy,

-         Józefie najwierniejszy,

-         Zwierciadło cierpliwości,

-         Miłośniku ubóstwa,

-         Wzorze pracujących,

-         Ozdobo życia rodzinnego,

-         Opiekunie dziewic,

-         Podporo rodzin,

-         Pociecho nieszczęśliwych,

-         Nadziejo chorych,

-         Patronie umierających,

-         Postrachu duchów piekielnych,

-         Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Ustanowił go panem domu swego.

W.   I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Józefa

 (modlitwa pap. Leona XIII)

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy

z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą

i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy:

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją

i swoim potężnym wstawiennictwem

dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco,

przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus

z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego

od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci

mogli żyć świątobliwie,

umrzeć pobożnie

i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

 

Modlitwa do św. Józefa za Kapłanów

  Święty Józefie, przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi, prosimy Cię,

abyś pod swoją szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich Kapłanów

i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia.

Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć,

niż znieważyć świętą godność powołania swego.

Święty Józefie,

Ty widzisz w jakich trudnościach żyją słudzy Pana na ziemi,

proś zatem za nimi Jezusa i Maryję.

Otaczaj ich nieustanną opieką, wzbudzaj nowe powołania,

aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie.

Amen.

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

   

 

 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie formuły oznaczone literami A i B, celebrans lub kantorzy mogą wybrać jedną z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć pewne imiona świętych, np. patronów, tytułu kościoła, założycieli diecezji i zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych potrzebach można dodać wezwania dostosowane do okoliczności.

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A:  

Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Albo B:  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci Michale, Gabrielu i Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie, 

Patriarchowie i Prorocy

Święty Abrahamie, módl się za nami.

Święty Mojżeszu,

Święty Eliaszu,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Apostołowie i Uczniowie

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju,

Święty Janie i Jakubie,

Święty Tomaszu,

Święty Mateuszu,

Wszyscy święci Apostołowie,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Święty Barnabo,

Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Męczennicy

Święty Szczepanie, módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Polikarpie,

Święty Justynie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Cyprianie,

Święty Bonifacy,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święty Tomaszu Becket,

Święci Janie i Tomaszu z Anglii,

Święty Pawle z Japonii,

Święci Izaaku i Janie z Ameryki,

Święty Piotrze z Polinezji,

Święty Karolu z Ugandy,

Święte Perpetuo i Felicyto,

Święta Agnieszko,

Święta Mario Goretti,

Wszyscy święci Męczennicy,

Biskupi i Doktorzy Kościoła

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.

Święty Ambroży,

Święty Hieronimie,

Święty Augustynie,

Święty Atanazy,

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu,

Święty Janie Chryzostomie,

Święty Marcinie,

Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody,

Święty Karolu Boromeuszu,

Święty Franciszku Salezy,

Święty Piusie Dziesiąty,

Kapłani i Zakonnicy

Święty Antoni, módl się za nami.

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święci Franciszku i Dominiku,

Święty Tomaszu z Akwinu,

Święty Ignacy z Loyoli,

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Wincenty a Paulo,

Święty Janie Mario Vianneyu,

Święty Janie Bosko,

Święta Katarzyno Sieneńska,

Święta Tereso od Jezusa,

Święta Różo z Limy,

Świeccy

Święty Ludwiku, módl się za nami.

Święty Kazimierzu,

Święta Moniko,

Święta Jadwigo,

Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy Święci i Święte Boże,

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A:  

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.

Od każdego grzechu, 

Od zasadzek szatana,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje przyjście w chwale.

Albo B:  

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś,

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,

Chryste, który zostałeś pogrzebany,

Chryste, który zmartwychwstałeś,

Chryste, który wstąpiłeś do nieba,

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A:  

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,

Albo B:  

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,

 

Zawsze odmawia się C:      

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,  

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

 

V. ZAKOŃCZENIE

Albo A:  

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Albo B:  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła * i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie * i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POWRÓT

  

 

 

Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-        

-       -         Święta Maryjo, Królowo Aniołów - módl się za nami!

-       -         Święty Michale Archaniele, - módl się za nami!

-       -         Święty Michale Książę przesławny,

-       -         Święty Michale dzielny w walce,

-       -         Święty Michale pogromco szatana,

-       -         Święty Michale postrachu złych duchów,

-       -         Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

-       -         Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

-       -         Święty Michale radości Aniołów,

-       -         Święty Michale zaszczycie nieba,

-       -         Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

-       -         Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

-       -         Święty Michale posłanniku Boga,

-       -         Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

-       -         Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

-       -         Święty Michale warownio ludu Bożego,

-       -         Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

-       -         Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

-       -         Święty Michale chorąży zbawienia,

-       -         Święty Michale aniele pokoju,

-       -         Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

-       -         Święty Michale zwierzchniku w niebie,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 

K.    Módl się za nami, święty Michale Archaniele.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: 

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

   

 

 

Litania do św. Jana Marii Vianneya

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-         Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami. 

-         Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami. 

-       -         obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa, 

-       -         wzorze synowskiego oddania, 

-       -         pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi, 

-       -         nieskalana lilio czystości, 

-       -         wierny naśladowco cierpień Chrystusa, 

-       -         głębio pokory,

-       -         serafinie modlitwy,

-       -         pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu, 

-       -         żarliwy miłośniku świętego ubóstwa, 

-       -         oddany synu św. Franciszka z Asyżu,

-       -         przykładny tercjarzu franciszkański,

-       -         troskliwy przyjacielu ubogich, 

-       -         przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym, 

-       -         umocniony świętymi wizjami, 

-       -         dręczony przez złego ducha,  

-       -         doskonały wzorze cnoty kapłańskiej, 

-       -         pasterzu mocny i roztropny,

-       -         rozpalony gorliwością,  

-       -         wierny towarzyszu chorych,

-       -         niestrudzony katecheto, 

-       -         głoszący kazania w słowach pełnych ognia,

-       -         mądry przewodniku dusz, 

-       -         szczególnie obdarowany duchem rady, 

-       -         oświecony światłem z nieba,

-       -         postrachu  szatana, 

-       -         współczujący w każdym nieszczęściu,

-       -         opiekunie sierot, 

-       -         obdarowany łaską czynienia cudów, 

-       -         który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem, 

-       -         który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski, 

-       -         który zasmakowałeś słodyczy śmierci,  

-       -         który radujesz się teraz chwałą nieba, 

-       -         który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają, 

-       -         niebieski patronie proboszczów,

-       -         wzorze i patronie kierowników duchowych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami św. Janie Mario Vianneyu. 

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś św. Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

  

 

 

 Litania do św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-       Święta Maryjo, módl się za nami.

-       Święty Ludwiku Mario de Monfort, módl się za nami.

-       Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej, 

-       Serce posłuszne Duchowi Świętemu, 

-       Głosicielu Krzyża i Różańca,

-       Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi,

-       Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej,

-       Człowieku modlitwy i umartwienia, 

-       Człowieku ciszy i oddalenia od świata, 

-       Przykładzie posłuszeństwa i miłości, 

-       Wielce oddany Synu Kościoła, 

-       Wzorze kapłana i misjonarza, 

-       Założycielu zgromadzeń zakonnych, 

-       Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich, 

-       Przyjacielu chorych i ubogich, 

-       Chrześcijański Wychowawco młodzieży,

 

-       Wyjednaj nam ducha Wiary, Święty Ludwiku Mario de Monfort.

-       Wyjednaj nam ducha modlitwy,

-       Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża,

-       Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi,

-       Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła,

-       Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach,

-       Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Święty Ludwiku Mario de Monfort, wstawiaj się za nami.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika Marii de Monfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

 

 

 

Modlitwa do Maryi 

Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort,

Bądź pozdrowiona Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego!

Bądź pozdrowiona Maryjo, uwielbiona Matko Syna!

Bądź pozdrowiona Maryjo, wierna Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona Maryjo, moja kochana Matko, ukochana Władczyni, moja wszechpotężna Królowo!

Bądź pozdrowiona moja radości, moja chwało, moje serce i moja duszo!

Jesteś cała moja dzięki miłosierdziu, a ja jestem cały Twój dzięki sprawiedliwości.

Ale jeszcze nie jestem zupełnie Twój. Teraz więc oddaję się Tobie całkowicie, nic nie zatrzymując dla siebie, ani dla innych.

I jeśli stale jeszcze dostrzegasz we mnie coś, co nie należy do Ciebie, błagam Cię usuń to, i uczyń Siebie absolutną władczynią wszystkiego co jest moim.

Zniszcz we mnie wszystko to, co może sprawić przykrość Bogu, wypleń i zlikwiduj, a zasadź we mnie i pielęgnuj wszystko to, co Tobie sprawi przyjemność.

Niechaj światło wiary rozproszy ciemności mojego umysłu,

niechaj głęboka pokora zajmie miejsce mojej pychy,

niechaj wzniosłe rozmyślanie wkroczy w miejsce mojej błądzącej imaginacji,

niechaj obraz Boga wypełnia stale Swoją obecnością moją pamięć,

niechaj płomienna miłość Twojego serca rozpali oziębłość mojego,

niechaj Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów,

niechaj Twoje zasługi będą jedyną ozdobą w oczach Boga i przysposobią we mnie wszystko to, czego się ode mnie oczekuje.

Spraw proszę, gorąco ukochana Matko, jeżeli to jest możliwe,

żebym nie miał żadnego innego ducha jak Twój, abym poznał Jezusa i Jego Bożą Wolę;

żebym nie miał innej duszy jak Twoją, aby wielbić i wychwalać Boga,

abym nie miał innego serca jak Twoje, żeby kochać Boga miłością tak czystą i płomienną jak Twoja.

Nie proszę Cię o wizje, objawienia, specjalne nabożeństwo ani duchowe zadowolenia.

Twoim przywilejem jest, że oglądasz Boga bardzo wyraźnie,

Twoim przywilejem jest radować się niebiańską rozkoszą,

Twoim przywilejem jest triumfować chwalebnie w Niebie po prawicy Syna i dzierżyć w dłoniach absolutną władzę nad Aniołami, ludźmi i demonami.

Twoim przywilejem jest rozporządzać wszystkimi darami Boga, tak, jak Ty sobie tego życzysz.

To, o niebiańska Maryjo,

jest ta najlepsza część, jaką Pan dał Tobie,

i jaka nigdy nie zostanie Ci odebrana

i ta myśl napełnia radością moje serce.

A jeśli chodzi o moją część tutaj, na ziemi,

to nie proszę o nic innego, jak tylko o to, co jest Twoim:

głęboko wierzyć bez duchowych radości,

radośnie cierpieć bez pociechy od ludzi,

umierać nieustannie dla siebie samego, bez chwili wytchnienia,

i pracować gorliwie i niesamolubnie dla Ciebie aż do śmierci,

jako najpokorniejszy sługa spośród Twoich sług.

Jedyną łaską o jaką błagam, żebyś dla mnie otrzymała

jest, abym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mógł powiedzieć:

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co uczyniłaś, gdy jeszcze byłaś na ziemi;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co teraz czynisz w Niebie;

Amen, niech się tak stanie

- wobec tego wszystkiego, co czynisz w mojej duszy,
ażebyś Ty Sama mogła wychwalać we mnie Jezusa, w czasie i w wieczności.

Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT lub ANIOŁ PAŃSKI

 

 

 

 Litania do Maryi Pełnej Łaski (Kecharitomene)

 (modlitwa o. Adalberta - do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

-           -         Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-         Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-         Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-         Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-         Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-         Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-         Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-         Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-         Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-         Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-         Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-         Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-         Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-         Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-         Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-         Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-         Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-         Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-         Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-         Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-         Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-         Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i Matko nasza,

-         Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Błogosławmy Panu Bogu niech będą dzięki.

 

 POWRÓT

 

 

 

 

NOWENNY

 

 

 

nowenna do św. Jana Marii VIANNEYA

 

dzień 1 - albo 26 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 ,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

ŻARLIWA WIARA

Święty Jan Maria Vianney od głęboko religijnej matki otrzymał przykład żywej wiary; nauczył się kochać Boga i modlić się. Już jako młodzieńca spotykano go, kiedy klęczał na modlitwie. Jego oczy były skierowane ku temu, co jest wieczne. Dlatego podjął decyzję, aby swoje życie poświęcić Bogu w szczególny sposób. Wbrew przeszkodom i trudnościom starał się zostać gorliwym kapłanem, a głęboka, żywa wiara wspierała go we wszystkich przeciwnościach.

Módlmy się: Wielki nasz patronie, Ty znasz pragnienia mojej duszy. I ja chciałbym służyć Bogu w stanie do jakiego mnie On powołuje mając świadomość, jak wiele od Niego otrzymałem darów. Tymczasem wiele moich myśli, słów i czynów nie służy mojemu uświęceniu i zbawieniu. Pomóż mi to zmienić.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana... (teraz można wymienić prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - Kiedy dziś wieczorem będziecie kładli się spać

Co byście powiedzieli o człowieku, który zajmuje się polem sąsiada, a swoje zostawia odłogiem? Tak właśnie postępujecie. Ciągle grzebiecie w sumieniach innych ludzi, a wasze własne zarastają chwastami. Kiedy śmierć po nas przyjdzie, jak bardzo będziemy żałować, że tyle czasu poświęciliśmy na zajmowanie się sprawami innych, a tak mało dbaliśmy o własne sumienie. Bowiem nie z postępków bliźniego będziemy rozliczani, lecz z własnych. Patrzmy lepiej we własne sumienie, tak jak się patrzy sobie na ręce, jeśli chce się sprawdzić, czy są czyste Kiedy dziś wieczorem będziecie się kładli spać, wyobraźcie sobie, że leżycie w trumnie, z rękami złożonymi na krzyż, z oczyma zamkniętymi na wieki, przykryci śmiertelnym całunem. A potem powiedzcie sobie: czego bym pragnął w takiej chwili? Moja dusza zabrudzona jest tyloma grzechami, za które nie otrzymałem jeszcze przebaczenia. Czy tak chciałbym stanąć na sądzie Bożym? Czy w godzinie śmierci będę miał przy sobie spowiednika? Przecież gdybym umarł nagle, poszedłbym do piekła. Nie będę więc zwlekał, ale natychmiast zmienię swoje życie, żeby uzyskać utraconą przyjaźń Boga i prawo do nieba.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 2 - albo 27 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 ,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

ŚWIADECTWO ŻYCIA

Święty Jan Maria Vianney wiedział, jak ważnym było jego świadectwo życia - prawdziwego ewangelicznego postępowania. To nie piękne słowa przyciągały tysiące wiernych do jego konfesjonału (gdzie niekiedy w niewygodnym miejscu nawet po 16 godzin dziennie). Widziano jego dobre, święte życie, podczas gdy tylu księży żyło wygodnie i niejednokrotnie w grzechu. Ale przecież każdy chrześcijanin może budować swoje otoczenie lub gorszyć złym, grzesznym życiem jako kapłan, siostra zakonna, ojciec, matka, pracownik na tylu drogach Bożego powołania.

Módlmy się: Święty Kapłanie ź Ars, mam ufność w twoją pomoc. Pomóż przemieniać moje życie, abym nikogo nie zgorszył. Pragnę szczerze dostrzegać grzechy, żałować za nie, a dobrymi uczynkami uświęcać ten świat.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - GRZECH ŚMIERTELNY

,,O, przeklęty grzechu śmiertelny, jak mało cię ludzie znają, a jak często cię popełniają! Powodujesz straszne zniszczenia w naszej świętej wierze, jesteś katem dusz, źródłem potępienia, ohydą w oczach Nieba i spustoszeniem ziemi! Przeklęty, jesteś przyczyną naszych doczesnych i wiecznych nieszczęść, nieubłaganym katem jesteś samego Jezusa Chrystusa! Przeklęty grzechu, kto cię dobrze poznał, ten nigdy nie odważy się ciebie popełnić! Nikt z ludzi nie jest w stanie pojąć, jak wielkie zło tkwi w grzechu śmiertelnym. Gdybym mógł otworzyć bramy piekielne i pokazać wam wszystkie ofiary tego grzechu, gdyby każdy z potępieńców przedstawił wam rozdzierające cierpienia, które musi ponosić przez całą wieczność, to może wówczas mielibyście pojęcie o tym, czym jest grzech. Cokolwiek bym wam nie powiedział o jego złu, zawsze będzie coś bardzo niejasnego i bardzo odległego od samej rzeczywistości grzechu Cóż za straszna ślepota, kiedy marne stworzenie podnosi bunt przeciw swojemu Stwórcy, przeciw Temu, który w jednej chwili mógłby je unicestwić jednym aktem Swojej woli Grzech śmiertelny to odwrócenie się od Boga i niemądre oddalenie się stworzeniom. Odwrócenie się od Boga to przejaw jakiegoś wstrętu i oporu serca przeciw wszystkiemu, co łączy się z wiarą. Pogarda dla pokuty, dla umartwień, dla przekazywania miłości nieprzyjaciół. Grzech śmiertelny zaślepia i to do tego stopnia, że człowiek w stanie grzechu nie rozeznaje zła, którego się dopuszcza.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 3 - albo 28 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

CHLEB Z NIEBA

Święty Jan Maria Vianney obficie korzystał z łask Jezusa obecnego w Eucharystii, pod postacią chleba w tabernakulum; przychodzącego w Eucharystii do jego duszy, jak i wspierającego tysiące pielgrzymów. Ale stanowczo odmawiał Komunii tym, którzy nie chcieli zmienić swego życia, nawrócić się. Hojnie ją udzielał ludziom dobrej woli, którzy pokornie wyznawali swoje grzechy.

Módlmy się: Święty Kapłanie ź Ars - ty świadczyłeś, ile mocy otrzymuje każdy, kto dobrze korzysta ze Mszy św., przyjmuje Eucharystię i adoruje Najświętszy Sakrament. Dzięki temu byłeś pełen ewangelicznego zapału i gorliwości, a wolność od grzechu śmiertelnego przez Twoje rozgrzeszanie otwierało skarbiec Bożych darów.

Św. Kapłanie ź Ars - mam ufność w Twoje wstawiennictwo. Szczególnie polecam nawrócenie... (tu wymienić osobę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - O GRZECHU ŚWIĘTOKRADZTWA:

,,Święty Jan Chryzostom powiada, że grzechy chrześcijan są w szerszym znaczeniu świętokradztwami. Świętokradztwo w znaczeniu ścisłym to znieważenie rzeczy poświęconych Bogu, na przykład Kościołów, naczyń świętych, osób oddanych na służbę Bożą, Sakramentów Świętych. Ale w znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego. W Komunii Świętej przyjmuje on przecież do serca Ciało i Krew Chrystusa.

Tymczasem po grzechu ciężkim traci on łaskę, a z nią także ustępuje z duszy ludzkiej Bóg, bierze ją natomiast w posiadanie duch piekielny. Czy zatem nie jest to wielka profanacja i świętokradztwo?

Zdarzają się ludzie głusi na wyrzuty sumienia; inni znów okazują się niemowami, kiedy przychodzi im oskarżać się za swoje grzechy. A jakie to straszne nieszczęście, kiedy ktoś ze wstydu albo strachu ukrywa grzech śmiertelny! Kłamie on wobec Jezusa Chrystusa, a wtedy lekarstwo i miłosierdzie, jakie Zbawiciel okazuje tu skruszonym grzesznikom, taki człowiek sam zamienia sobie w truciznę. A przecież tak wielu ludzi przy spowiedzi dopuszcza się świętokradztwa!

O, jak bardzo ślepi są grzesznicy, którzy wstydzą się albo też boją wyspowiadać się ze swoich upadków! Na co się przyda to ukrywanie, skoro kiedyś tajniki serc zostaną odsłonięte na oczach całego świata? Skutkiem świętokradzkiej spowiedzi okazuje się zaślepienie i zatwardziałość serca, które nie opuszczają człowieka aż do śmierci.

Źle spowiada się ten, kto nie chce naprawić wyrządzonej krzywdy, choć może to zrobić. Złe są też spowiedzi kobiety czy dziewczyny, która utrzymuje niebezpieczne stosunki i nie chce ich zerwać. Takie osoby najczęściej nie przyznają się do winy i podczas spowiedzi ukrywają swoje grzechy. Kto zataja grzechy, ten chce oszukać nie księdza - chce oszukać samego Boga, a to przecież jest rzeczą nieprawdopodobną!

Gdyby dziś, w tym kościele, Bóg zrzucił zasłonę z serc wszystkich, którzy tu są, to okazałoby się, że na wielu z tych serc wyryty jest wyrok potępienia zaciągnięty z powodu świętokradzkich Komunii. Bo wielu przystępuje do Stołu Pańskiego po złej spowiedzi, jako żer albo zataili swoje grzechy, albo nie mieli najmniejszego żalu i postanowienia poprawy. Inni znów przystępują do Komunii w gniewie i z przywiązaniem do grzechów i w ten sposób znieważają Ciało i Krew Pana. Kiedy zbliża się do Stołu Pańskiego świętokradca, wydaje się jakby Zbawiciel mówił do niego, jak kiedyś do Judasza: Po co tu idziesz, przyjacielu? Znakiem pokoju, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Zatrzymaj się, synu, zlituj się nade Mną. Ale te błagania nie pomagają, tak jak nie skutkują też wyrzuty sumienia.

Przeniewiercy pomimo wszystko mają czelność dopuszczać się tego straszliwego czynu! Mówi św. Paweł, że Żydzi nie ukrzyżowaliby Zbawiciela, gdyby Go znali. A ty, przyjacielu, wiesz Kogo przyjmujesz, bo kapłan przed podawaniem Komunii Świętej mówi do ciebie: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On - Święty i Czysty! Jeżeli więc poczuwasz się do grzechu, nie podchodź, bo Bóg mógłby cię strzaskać piorunami Swojego gniewu, a twoją duszę wtrącić do piekła! Gdyby człowiek zadawał sobie sprawę, jak wielkim złem jest świętokradztwo, wolałby tysiąc razy umrzeć niż się go dopuścić, choćby tylko raz. Jest ono najstraszliwszą niewdzięcznością względem Boga - zatruwa serce i umartwia w grzeszniku duszę sprawiając, że staje się ona mieszkaniem i niewolnicą szatana. To straszne przestępstwo jest podobne do ostrego miecza, którym grzesznik zabija samego siebie, oddając się przy tym na łup piekła.

Kochani! W jakim miejscu - gdzie? - Znajdzie się Jezu, skoro wasze oczy są powalone brudnymi, cudzołożnymi spojrzeniami, wasze ręce - haniebnymi dotknięciami, wasze usta i język - bezwstydnymi pocałunkami, skoro wasze serce jest czarne i potworne, podobne do zwęglonego drewna, które przez kilka tygodni leżało w ogniu? Sprawdzajcie sami siebie, czy przypadkiem nie popełniliście kiedyś świętokradztwa! Jakże to straszny ból dla miłosiernego Boga, kiedy ludzie bezbożni znieważają Jego Przenajdroższe Ciało i Przenajświętszą Krew! Jak ciężka, jak surowa kara czeka chrześcijan, którzy dopuszczają się takiej zbrodni!

Nie potrafię we właściwy sposób przedstawić wam tego, jak wielkim grzechem jest świętokradzka Komunia Święta! Zbawiciel świata raz jeden poniósł śmierć na ziemi, tymczasem ludzie przewrotni wciąż odnawiają tę Jego mękę przez niegodne przyjmowanie Go do swoich serc!

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 4 - albo 29 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

POKUSY ZŁEGO DUCHA

Święty Jan Maria Vianney wiele cierpiał podczas ataków szatana, który chciał go zniechęcić do apostolskiej gorliwej pracy, wiele razy przez zmęczenie nakłaniał go do rezygnacji z wyczerpującego zadania pomagania wiernym w konfesjonale. Diabeł przez wiele lat zakłócał jego spokój, ale on wygrał tę bitwę opierając się na mocy Bożej. Ile razy chrześcijanin ma dobre chęci, ale ulega pokusom.

Módlmy się: Święty Kapłanie z Ars, potężny opiekunie, ty znasz zamiary skrzywdzenia dzieci Bożych. Szatan zachęca do odrzucania Najświętszych Sakramentów i nieskalanego życia. Lecz ty św. Janie przekonujesz mnie, jaka jest droga prawdy.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana, że ochronisz mnie i moich bliźnich przed tak wielkimi pokusami szatana... (wymienić prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - O GRZESZNYCH NAMIĘTNOŚCIACH I NAŁOGACH:

 

,,Przyczyna twoich upadków i twojego odrzucenia nie tkwi w złych przykładach, ani w złych okazjach, ani w słabości, ani w braku łaski. Zgubiłeś się, bo szedłeś za namiętnościami - zgubiłeś się, bo sam tego chciałeś. Kto pojmie zaślepienie bezbożnika, który zwierzęcą rozkosz stawia wyżej niż radość wieczną, jakiś drobiazg wyżej niż Królestwo niebieskie, obżarstwo wyżej niż ucztę Błogosławionych w mieście Bożym! Biedna duszo, sprzedadzą cię ludzie za bezcen: pijak za kieliszek trunku, skąpiec za garść siana, żarłok za suty półmisek, lubieżnik za ohydną rozkosz. Jak nisko cię cenią, jak strasznie cię lekceważą! Powiecie może: Ale my tego nie chcemy Niech nas Bóg broni od podobnych bluźnierstw! O, drogi Boże, do jak okropnej przepaści wiedzie człowieka grzech! Piękna wymówka! Potępieńcy, którzy się teraz palą w piekle, też nie mieli ochoty iść na potępienie. Ale czy są z tego powodu mniej winni? Nie. Bo wiedzieli dobrze, ze przez taki a taki czyn, albo przez takie a takie słowo dopuszczają się grzechu śmiertelnego.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 5 - albo 30 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

UNIKANIE GRZECHÓW

Święty Jan Maria Vianney z jednej strony był wrogiem najmniejszego grzechu, lecz z drugiej strony pełnym współczucia dla każdego grzesznika, który do niego przychodził prosząc o pomoc. Dlatego każdy z nas przychodzi do niego i dziś, klęka jakby u jego stop, przy jego konfesjonale, i błaga o wysłuchanie naszych grzechów i słabości. Wierzymy, ze on wysłuchuje skruszonego grzesznika, zwierzającego się ze słabości i żałosnych czynów.

Módlmy się: Święty Kapłanie ź Ars, oddany spowiedniku, przekonaj i mnie dzisiaj jak straszny i zwodniczy jest grzech. Ukazałeś jak w pokusach unikać okazji do grzechu. Pragnę się tego od ciebie nauczyć, aby odejść od grzesznych przyzwyczajeń i unikać okazji do złego.

Święty Kapłanie ź Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana, modlę się także w intencji moich bliskich potrzebujących pomocy... (prośba).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..

 

Św. J.M. Vianney - O GRZECHACH POPEŁNIANYCH PODCZAS MODLITWY:

 

,,Bo czym się zajmujecie, kiedy idziecie na spotkanie towarzyskie? Ludźmi, których tam spotykacie. I tutaj też: widzicie oczami na wszystkie strony, przyglądacie się ścianom, dekoracjom, witacie się ze znajomymi, rozmawiacie. Nie mówiąc już o złych pragnieniach i spojrzeniach. Dla grzesznika, który się nie chce zmienić, kościół jest, że tak powiem salą balową czy koncertową, nie domem Bożym! Żeby przynajmniej wasze myśli, kiedy jesteście w domu Bożym, były choćby tylko obojętne, a nie grzeszne! Podczas modlitwy po głowie człowieka snują się jego ukochane przedmioty i to im kłania się on jako swojemu ,,bogu. W modlitwie czasami mówicie do Boga: Oddaję Ci cześć i hołd; kocham Cię, Panie z całego serca. Łudzisz się przyjacielu, ty wielbisz nie Boga, tylko swojego bożka. Twoim bożkiem jest ta młoda osoba, której oddałeś serce i którą bez przerwy zaprzątasz sobie umysł. A twoim bogiem, kto jest, siostro? Czy nie ten młody człowiek, któremu starasz się przypodobać nawet w kościele - tu, gdzie powinnaś opłakiwać swoje grzechy i prosić Boga o przebaczenie? W czasie Mszy św. lub w czasie modlitwy przychodzi wam do głowy zazdrosna myśl albo chęć zemsty. Jeśli kochacie dobrego Boga bardziej niż takie myśli, to szybko je odrzucicie. Ale jeżeli nie odpychacie ich od siebie, to okazujecie przez to, że wyżej cenicie takie myśli niż Boga, że są one godne tego, żeby królować w waszym sercu. Widzicie, więc, że podczas modlitwy oddajecie hołd nie prawdziwemu Bogu, ale swoim złym skłonnościom i namiętnościom.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen. 

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 6 - albo 31 lipca

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

NIESKAZITELNA CZYSTOŚĆ

Święty Jan Maria Vianney był świadkiem jak można naśladować Jezusa: " Wzięli * go za anioła w śmiertelnym ciele". Pouczał innych, ale skromność i nieskazitelna czystość promieniowały ź jego postawy. Z entuzjazmem głosił kazania na temat pięknych cnót, które porównywał do aromatu kwitnącej winnicy. Powiadano o nim, ze "w jego spojrzeniu jaśniała czystość" a wierni dostrzegali to, gdy zwracał się ku tabernakulum oczyma zakochanego.

Módlmy się: Święty Proboszczu ź Ars -  błagam cię o pomoc w zachowaniu skromności i czystości w moim życiu. Dla Ciebie i dla mnie wzorem jest Niepokalana Maryja i św. Filomena. Wiem, ze Bóg przy ostatecznym sądzie zapyta i mnie o czystość mojego serca. Ty zaś obroń mnie w pokuszeniach i obdarz siłą pomocy innym.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana... (wymienić prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - O GRZESZNIKACH ZATWARDZIAŁYCH:

 

,,Zatwardziały grzesznik, kiedy się modli nie ma zamiaru naigrawać się z Boga, a przecież się naigrawa, kiedy na przykład nie chce powstać z grzechu, a mówi: Boże mój, kocham Cię. Bo nie kocha Stwórcy, skoro kocha grzech. Taka modlitwa nie może być aktem pobożności; ona jest obłudą, a fałszem i obłudą nie można Bogu oddawać czci. Jest haniebną zniewagą, jeżeli na ustach ma się imię Jezusa Chrystusa, a jednocześnie się Go w sercu krzyżuje

Niejeden zatwardziały grzesznik mówi na modlitwie: Mój Boże, wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny.

Przyjacielu! Przed Bogiem drżą Święci Aniołowie, którzy nie ośmielają się podnieść ku Niemu oczu, więc zasłaniają skrzydłami swoją twarz, bo nie mogą znieść blasku Jego Majestatu! A ty, okryty grzechami, klękasz sobie na jedno kolano, a drugie trzymasz w powietrzu! A więc te słowa, które wychodzą ci z ust - że wierzysz w obecność Bożą - są czymś wstrętnym. Jesteś podobny do małpy, która naśladuje to, co widzi u innych.

Taka modlitwa to czysta kpina.

Grzesznicy, którzy w swoich nieprawościach śpią - którzy nie zamierzają porzucić swoich grzechów, a mimo to przychodzą się modlić - żyją tylko pozornie, bo dawno już poumierali. Modlitwa takiego grzesznika - grzesznika, który nie chce się poprawić - jest wedle Ducha Świętego obmierzła w oczach Pana. Jest czynnością śmieszną, pełną sprzeczności i kłamstwa. Jest zniewagą Boga.

Gdy zatwardziały grzesznik odmawia akt skruchy, zabawia się w kłamcę i zwykłego błazna. Niech sobie mówi: Boże, ty widzisz moje grzechy, ale patrz również na skruchę mojego serca! Gdzie ten twój żal, człowieku? Przechwalasz się tylko, ale skruchy w sobie nie masz. Mieli ją święci pustelnicy żyjący po lasach - ludzie, którzy w dzień i w nocy opłakiwali swoje grzechy. Gdybyśmy przeszli szczegółowo każdą modlitwę, którą odmawia taki grzesznik, dostrzeglibyśmy tam same fałsze i obłudę.

Zatwardziały grzesznik chodzi jeszcze wprawdzie na Mszę Świętą i odmawia jakieś modlitwy, ale nie robi tego w intencji podobania się Panu Bogu i zbawiania swojej duszy, ale wyłącznie z prostego zwyczaju i z rutyny, jakiej nabrał od młodości.

Pan Bóg dopuszcza zatwardziałego grzesznika i wydaje go na łup namiętności. Nic go już nie wzrusza - on wszystkim gardzi. Wie, że kiedy umrze w tym stanie, czeka go wieczne potępienie. Nie dba o to, kpi sobie z napomnień. Jak godny politowania jest stan tych nieszczęśliwych dusz!

 Jak bardzo gorąco - z jakimi wręcz łzami! - powinniśmy się modlić o ich nawrócenie!

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 7 - albo 1 sierpnia

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

ZAUFANIE BOGU

Święty Jan Maria Vianney często spotykał ludzi, którzy powierzali mu swoje Życiowe problemy, ufając jego skutecznej modlitwie. On to wszystko ufnie przyjmował, choć nie brakowało mu codziennych spraw i walki z własnymi trudnościami i pokusami. Potrafił w swoim czasie przekształcać serce i życie tak wielu osób, gdyż udało się mu ukazać im miłosierną miłość Pana. Także w naszych czasach potrzebne jest podobne przepowiadanie i świadectwo prawdy miłości, ze Bóg jest miłością.

Módlmy się: Święty Janie Mario, dawałeś swoim parafianom nadzieję, ze twoje modlitwy, przyczynią się do spełnienia ich pragnień. Zawsze liczyłeś na bezgraniczne miłosierdzie Boże; ufałeś Bożej Opatrzności. Dodaj odwagi, abym ufał Bogu i nie zwątpił w Jego troskliwą opiekę nad światem i moim życiem.

Święty Kapłanie z Ars, modlę się dziś o ufność dla... (wymienić osobę).

Ojcze nasz..., Zdrowa Maryjo..., Chwała Ojcu

 

Św. J.M. Vianney - O DUSZACH OZIĘBŁYCH:

 

,,Kiedy mówię do was o okropnym stanie duszy oziębłej, nie mam wcale na myśli ludzi, którzy żyją w grzechu śmiertelnym i nie chcą się z niego podnieść. Do oziębłych nie zaliczam też tych, którzy chcieliby należeć do Boga i do świata; którzy to korzą się przed swoim Stwórcą, to znów wyciągają ręce do świata. Na czym więc polega oziębłość w służbie Bożej?

Otóż dusza letnia nie umarła zupełnie w oczach Boga: jest w niej jeszcze wiara, nadzieja i miłość. Ale wiara bez gorliwości, nadzieja bez mocy i miłość bez ognia i zapału.

Osoba oziębła nie zastanawia się nad stanem swojej duszy, jest zadowolona ze wszystkich swoich spowiedzi, nie boi się dawniejszych grzechów. Na Mszę św. idzie z przyzwyczajenia, nie myśląc wiele o znaczeniu Najświętszej Ofiary.

Inne praktyki z byle powodu opuszcza. W kościele jest roztargniona, nie stara się o skupienie, postów nie zachowuje skrupulatnie. Stan oziębłości jest dużo bardziej niebezpieczny niż stan wielkiego grzesznika.

Wielki grzesznik, który opuszcza spowiedź wielkanocną i jest uwikłany w haniebne występki, od czasu do czasu jęczy jednak nad swoją moralną nędzą i z Bożą pomocą z czasem się z niej wydźwignie. A dusza obojętna jest z siebie zadowolona; zdaje się jej, że jest w przyjaźni z Bogiem, podczas gdy On patrzy na nią ze wstrętem i w końcu wyrzuci ją ze Swoich ust, czyli skaże na potępienie.

Ile to dusz zginęło w ten sposób, mój Boże! Jeżeli chcecie wydobyć się z oziębłości, przenoście się od czasu do czasu myślą pod bramy piekieł i posłuchajcie tam narzekania i jęków potępionych, którzy dlatego zginęli na wieki, że w sprawie zbawienia swojej duszy byli leniwi i oziębli. A potem wnieście się myślą ku niebu i patrzcie, na jaką chwałę zasłużyli Święci dlatego, że na świecie mężnie walczyli, zadając gwałt swoim namiętnościom.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 8 - albo 2 sierpnia

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Święty Jan Maria Vianney miłując Boga miał także otwarte oczy na potrzeby bliźnich. Głosząc kazania o miłości Boga dostrzegał, ze i sam powinien miłować Go czyniąc miłosierdzie. Starał się pomoc każdemu, na ile tylko starczało mu czasu, sił i możliwości materialnych. Przy tym posiadał zdolności organizowania pomocy dobroczynnej. Duchową pomoc niósł pocieszając bliźnich, także podczas długich godzin w konfesjonale. Lecz także głosił prawdę o wielkim miłosierdziu Boga dzieląc się wszystkimi dobrami materialnymi, jakie posiadał.

Módlmy się: Święty Janie Mario, Twoja dobroczynność zachęca mnie do jeszcze większej miłości Boga, okazywanej bardziej przez czyny niż tylko przez słowa. Pomagaj mi kochać mojego bliźniego tak szczerze, jak to czynił Chrystus.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoim wstawiennictwie u Pana... (wymienić prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - O KONIECZNOŚCI UMARTWIANIA CIAŁA I OWOCACH MODLITWY:

 

,,Dlaczego niekontrolowanie się przy jedzeniu i piciu prowadzi do złego?

Otóż dlatego, że ciało pożąda przeciw duchowi, dąży do jego zguby. Koniecznie zatem trzeba je umartwić - inaczej prędzej czy później wtrąci ono duszę do piekła.

Osoba, której zależy na zbawieniu duszy, każdego dnia umartwia się - choćby w małej rzeczy, jak w pokarmie, napoju czy odpoczynku Jeśli więc, bracia drodzy, chcecie zachowywać czystość duszy to koniecznie musicie odmawiać czegoś swojemu ciału - inaczej poprowadzi was ono na potępienie

Poprzez modlitwę obcujemy z Bogiem, Aniołami i Świętymi i uduchowiamy się. Nasze serce i umysł odrywają się powoli od stworzeń, zatapiają się w rzeczach wyższych i coraz bardziej kochają dobra niebieskie.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

dzień 9 - albo 3 sierpnia

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

 

,,Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie i jedyna łaska, o jaką Cię proszę to kochać Cię wiecznie Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem.

PRAGNIENIE NIEBA

Święty Jan Maria Vianney spoczywa we wspaniałym relikwiarzu, ufundowanym przez francuskich kapłanów. Ale to ziemskie wyróżnienie jest tylko bladym obrazem chwały, którą cieszy się on z Bogiem. Ja także pragnę podążać za nim, aż pewnego dnia spotkam się z nim w niebie. Słyszę, jak on mówił parafianom: " Powinieneś pracować i powinieneś walczyć na świecie ... Trzeba ofiarować Bogu każdą pracę, każdy krok, każdy nawet swój wypoczynek. Jak to pięknie, gdy się rzecz każdą czyni wspólnie z Bogiem! ... Jeśli pracujesz z Bogiem, On pracę twą błogosławi - wszystko będzie zapisane. ...Żyjmy tak, abyśmy mogli dobrze umierać".

Módlmy się: Święty Janie Mario, ty uczysz mnie wtedy pracować dla zbawienia mojej duszy, głosić dobre wieści i dawać dobry przykład, czynić dobro wokół mnie.

Święty Kapłanie z Ars - mam ufność w Twoje wstawiennictwo u Pana... (wymienić prośbę o zbawienie).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Św. J.M. Vianney - O OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ:

 

,,Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie są warte jednej Mszy świętej, bo tamte są dziełami ludzkimi, a Msza jest dziełem Bożym.

Nawet męczeństwa nie da się porównać z Mszą święta - jest ona bowiem ofiarą, jaką człowiek składa Bogu ze swojego życia, a Msza św. jest Ofiarą, jaką Bóg złożył z samego siebie człowiekowi, przelewając za niego krew

Kapłan jest kimś bardzo wielkim, gdyby pojął swoje powołanie do końca umarłby Sam Bóg jest mu posłuszny. Na słowa kapłana Chrystusa zstępuje z nieba i daje się zamknąć w małej hostii.

Ojciec nieustannie patrzy z nieba na ołtarz: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie [Mt 17,5a]. Wobec zasług tak wielkiej ofiary, Ojciec nie może Synowi niczego odmówić.

Gdybyśmy mieli wiarę, ujrzelibyśmy Boga w kapłanie, jak się widzi światło przez szybę, jak wino pomieszane z wodą.

Po konsekracji, kiedy trzymam w dłoniach Najświętsze Ciało Pana, jeśli przeżywam chwile zniechęcenia i myślę, że godny jestem tylko piekła, mówię w duszy: Gdybym tylko mógł zabrać Go ze sobą do piekła, w Jego obecności czułbym się tam jak w raju! Mógłbym cierpieć tam przez całą wieczność, gdybym mógł przebywać tam razem z Jezusem. Wtedy jednak nie byłoby to już piekło, bo płomienie Bożej miłości prędko ugasiłyby ogień sprawiedliwości

Po konsekracji Bóg jest z nami obecny, tak samo, jak jest obecny w niebie. Gdybyśmy w pełni zdawali sobie z tego sprawę, umarlibyśmy z miłości.

Pewien kapłan zaczynał wątpić, że jego słowa rzeczywiście sprowadzają Chrystusa na ołtarz; w tej samej chwili hostia, którą trzymał w dłoniach, zaczęła ociekać krwią wsiąkającą w korporał Gdyby nam ktoś powiedział, że o tej godzinie jakiś zmarły ma powstać z grobu, zaraz byśmy tam pobiegli, żeby zobaczyć cud.

A czyż konsekracja, podczas której chleb i wino stają się Ciałem i Krwią samego Boga, nie jest o wiele większym cudem niż wskrzeszenie umarłego? Potrzeba przynajmniej kwadransa, żeby dobrze przygotować się do Mszy św. W tym czasie trzeba głębokiego uniżenia, jakiego Chrystus dokonuje w sakramencie Eucharystii; trzeba zrobić rachunek sumienia, gdyż aby dobrze przeżyć Mszę św. powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej

Gdybyśmy znali cenę ofiary Mszy św. albo raczej gdybyśmy mieli głębszą wiarę, uczestniczylibyśmy w niej z o wiele większą gorliwością.

 

Modlitwa końcowa

 

Święty Janie Mario Vianneyu, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś oprócz chwały Bożej - wyproś mi łaskę, abym za twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.

Wyproś mi łaskę, o którą cię w tej nowennie usilnie błagam (przedstawić tę prośbę).

Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka.

Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem.

Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność twojego orędownictwa. Amen.

Na zakończenie nowenny codziennie: Chwała Ojcu (3 x).

można odmówić >>> LITANIĘ do św. Jana Marii Vianneya

lub

 POWRÓT

 

 

 

nowenna przed bierzmowaniem

 

Pierwszy, czwarty i siódmy dzień nowenny.

(23, 26, 29 września)

Panie Jezu Chryste!

W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca.

Mówiłeś do nich:

Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi.

Za przykładem Apostołów,

którzy razem z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie,

także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę

na przyjęcie darów  w Dzień naszego Bierzmowania.

Dlatego wołamy:

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca,

ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

Ześlij na nas Ducha Twojego.

Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty

zapali nas  tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię

pragnąc, by mocno zapłonął.

Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

 

Dalej >>>

 

Drugi, piąty i ósmy dzień nowenny.

(24, 27, 30 września)

Panie Jezu Chryste!

Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom,

zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego.

Powiedziałeś wtedy:

Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy.

Twoja obietnica się spełniła.

Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy,

zstępując nieustannie przez Sakramenty,

uświęcając chleb i wino aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują.

Wierzymy, że Duch Święty,

który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie,

mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem.

Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności  z Ojcem.

Dlatego wołamy:

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwaga naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

Panie Jezu uświęć nas w Duchu Świętym.

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów,

spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary,

obdarz nas również jednością i pokojem.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Dalej >>>

 

Trzeci, szósty i dziewiąty dzień nowenny.

(25, 28 września - zakończenie 1 października)

Panie Jezu Chryste!

Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie.

W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś:

Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty.

On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste,

ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka.

Dlatego wierząc w to wołamy:  

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!

Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże,

niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały,

a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych,

którzy odrodzili się przez łaskę.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

modlitwa o siedem darów Ducha Św.

 

Duchu Święty, Ty nas umacniasz, wspomagając w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Prosimy Cię o Twoje dary:

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar mądrości,

abyśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, nasz Boże.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar rozumu,

abyśmy, na ile nasz umysł pojąć może, zrozumieli prawdy wiary.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar umiejętności,

abyśmy patrząc na świat dostrzegali w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości,

i abyśmy pamiętali, że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich naszych pragnień.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar rady na chwile trudne,

gdy nie będziemy wiedzieli jak postąpić.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar męstwa

na czas szczególnych trudności i pokus.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar pobożności,

byśmy chętnie przebywali z Tobą w modlitwie, abyśmy patrzyli na ludzi jako na braci i na Kościół jako dar Twojej ojcowskiej opieki.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Prosimy Cię o dar bojaźni Bożej,

abyśmy lękali się grzechu, który nas od Ciebie, o Boże, oddala.

Wysłuchaj nas Duchu Święty

Ojcze nasz

Duchu Święty, uwielbiamy Cię. Oświecaj nas, prowadź, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mamy czynić. Poddajemy się chętnie wszystkiemu, czego od nas zażądasz, pragniemy wszystko przyjąć, co nam ześlesz. Pozwól nam tylko poznać Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

pieśń na zakończenie

 

-       1.    Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie?

     Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref.  Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.

Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.

-       2.    W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,

     pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

Ref.  Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.

Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam.

-       3.    Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe

     byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.

 

Można odmówić modlitwę o duchową odnowę świata >>>

 

POWRÓT

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

budzą się oczy moje przed świtaniem.. 1

Anioł Stróż. 1

Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”. 2

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya. 2

Modlitwa Pańska. 3

Akt zawierzenia się Maryi 3

Anioł Pański 4

Do św. Józefa. 6

TOTUS TUUS. 8

Witaj, Gwiazdo Morza. 8

Modlitwa Trzech Zdrowaś. 9

akt wynagrodzenia. 10

modlitwa o uwolnienie. 12

o ochronę przed złym duchem.. 13

akt oddania sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. 13

Koronka 12 Gwiazd św. Józefa Kalasancjusza. 15

O Jezu żyjący w Maryi ! 17

WOJOWNIK św. MICHAŁA ARCHANIOŁA. 18

SALVE REGINA... 18

KTÓŻ JAK BÓG! 19

modlitwa o pokorę. 20

akt oddania się św. Michałowi 20

modlitwa o uwolnienie. 21

EGZORCYZM PROSTY. 24

Przed LITANIĄ można odmówić PSALM POKUTNY: 30

ZA KOŚCIÓŁ. 38

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. 39

aby wszyscy byli jedno. 39

o duchową odnowę świata. 41

moje zakończenie modlitw.. 42

EUCHARYSTIA. 42

PRZYGOTOWANIE do Mszy św. 42

św. Tomasza z Akwinu. 43

do Najświętszej Maryi Panny. 43

wzbudzenie intencji 43

psalmy przed Mszą św. 44

DZIĘKCZYNIENIE po Mszy św. 47

do Chrystusa ukrzyżowanego. 47

ofiarowanie siebie. 47

modlitwa do N.M.P. 48

modlitwa powszechna pap. Klemensa XI 49

psalmy dziękczynne. 51

ADORACJA Najświętszego Sakramentu. 58

przewodnik na czas adoracji 58

rozpoczęcie godziny adoracji 62

zakończenie godziny adoracji 63

moje zakończenie modlitw.. 63

modlitwy na czas adoracji 63

rozważania (jeszcze nieopracowane) 63

LITANIE. 64

Litania do Najświętszego Imienia Jezus. 64

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 67

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu. 68

Modlitwa przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.. 69

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 69

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa. 70

Pozdrowienie Pana Jezusa. 71

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy. 72

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 74

Litania do Ducha Świętego. 75

moje zakończenie modlitw.. 77

Litania Loretańska. 77

Litania do Świętego Józefa. 80

Modlitwa do św. Józefa. 81

Modlitwa do św. Józefa za Kapłanów.. 82

Litania do Wszystkich Świętych. 83

I. BŁAGANIA DO BOGA. 83

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH.. 83

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA. 86

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH.. 86

V. ZAKOŃCZENIE. 87

Litania do św. Michała Archanioła. 88

Litania do św. Jana Marii Vianneya. 89

Litania do św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 91

Modlitwa do Maryi 92

Litania do Maryi Pełnej Łaski (Kecharitomene) 94

NOWENNY. 96

nowenna do św. Jana Marii VIANNEYA. 96

dzień 1 - albo 26 lipca. 96

dzień 2 - albo 27 lipca. 97

dzień 3 - albo 28 lipca. 99

dzień 4 - albo 29 lipca. 101

dzień 5 - albo 30 lipca. 103

dzień 6 - albo 31 lipca. 104

dzień 7 - albo 1 sierpnia. 106

dzień 8 - albo 2 sierpnia. 108

dzień 9 - albo 3 sierpnia. 109

nowenna przed bierzmowaniem.. 111

Pierwszy, czwarty i siódmy dzień nowenny. 111

Drugi, piąty i ósmy dzień nowenny. 112

Trzeci, szósty i dziewiąty dzień nowenny. 114

modlitwa o siedem darów Ducha Św. 115

pieśń na zakończenie. 116

SPIS TREŚCI 116

 

POWRÓT