BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


(o. Adalbertus - modlitewnik prywatny)

KECHARITOMENE
Maryja Pełna Łaski
CIEMNY MOTYW >>>


 

Litania do Maryi Pełnej Łaski

(Litania o. Adalbertusa - do prywatnego odmawiania)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Maryjo, pełna łaski, Dziewico i Matko, módl się za nami.

-   Maryjo, pełna łaski, zachowana od grzechu pierworodnego,

-   Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w słuchaniu słowa Bożego,

-   Maryjo, pełna łaski, rozkochana w modlitwie,

-   Maryjo, pełna łaski, nieustannie dziękująca Bogu za wszelkie błogosławieństwo,

-   Maryjo, pełna łaski, obdarzona niewypowiedzianą wiarą,

-   Maryjo, pełna łaski, bezgranicznie ufająca Bogu,

-   Maryjo, pełna łaski, zanurzona całkowicie w miłości Bożej,

-   Maryjo, pełna łaski, obdarzona łaską pokory i uniżenia,

-   Maryjo, pełna łaski, przyjmująca z miłością posługę aniołów,

-   Maryjo, pełna łaski, wybrana przed wiekami na Matkę Boga,

-   Maryjo, pełna łaski, rozmiłowana w pielęgnowaniu Bożej Dzieciny,

-   Maryjo, pełna łaski, troskliwa opiekunko kobiet oczekujących dziecka,

-   Maryjo, pełna łaski, macierzyńską miłością wspierająca rodziny,

-   Maryjo, pełna łaski, przedstawiająca w ufnej modlitwie Ojcu Niebieskiemu nasze codzienności,

-   Maryjo, pełna łaski, uczestnicząca przez łaskę w dziele odkupienia,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego dojrzewaniu,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w głoszeniu Ewangelii,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Jezusowi w Jego męce i śmierci,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca apostołom w oczekiwaniu na Ducha Świętego,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca Kościołowi w dziele zbawienia,

-   Maryjo, pełna łaski, towarzysząca uczniom jako Matka Kościoła,

-   Maryjo, pełna łaski, w chwili śmierci wniebowzięta z duszą i ciałem,

-   Maryjo, pełna łaski, Królowo nieba i ziemi, zasiadająca na tronie chwały,

-   Maryjo, pełna łaski, wzywająca grzeszników do pokuty i nawrócenia,

-   Maryjo, pełna łaski, wypraszająca łaskę miłosierdzia,

-   Maryjo, pełna łaski, radująca się wraz z aniołami z każdego nawróconego grzesznika,

-   Maryjo, pełna łaski, wyczekująca z całym Kościołem powtórnego przyjścia Chrystusa,

-   Maryjo, pełna łaski, nieustannie wielbiąca Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

-   Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa i Matko moja,

-   Maryjo, pełna łaski, Córko, Matko i Oblubienico Pięknej Miłości,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W.   Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Dziewicy, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

Akt zawierzenia się Maryi

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico,

z wdzięcznością wspominając dzień,

w którym oddałem się całkowicie

do Twojej dyspozycji,

proszę Cię dzisiaj na nowo,

posługuj się mną

wedle Twojej woli.

Matko Chrystusa i Matko Kościoła,

Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie

w Twoich dłoniach,

dla ratowania dusz ludzkich

w ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza,

spraw, bym codziennie,

ponawiając całkowite oddanie się Tobie,

stawał się coraz bardziej Twoją pomocą

dla sprawy Chrystusa na ziemi.

Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA MARYI W CELU OCHRONY PRZED ATAKAMI DEMONÓW

Maryjo, Najświętsza Dziewico

i Matko Syna Bożego,

Jezusa Chrystusa,

wcielonego Odkupiciela

wszystkich dusz,

dla uwielbienia Bożej wszechmocy

nad wszystkim, co było, jest i będzie,

zawierzam się Tobie

całkowicie, bezwarunkowo i na zawsze,

któraś otrzymała od Boga

nieograniczoną władzę nad szatanem

i wszelkimi uczynkami ciemności.

Całe me jestestwo i wolną wolę

oddaję bez reszty w Twoje władanie

i pod Twoją opiekę, błagając Cię:

- uwolnij mnie od wszelkich ataków,

które szatan przypuszcza na mnie

i na wszystko, co jest mi drogie;

- zniwecz wszelkie plany

szatana i jego zwolenników,

które są wymierzone przeciwko mnie;

- rozpoznaj i udaremnij

wszelkie dzieła zniszczenia

przygotowane przez szatana

i skierowane przeciwko

mojej duszy, mojemu ciału,

umysłowi i moim uczuciom.

POCZĄTEK

DALEJ

 

Zawierzam się Tobie

w imię Przenajświętszej Trójcy,

do której należą wszystkie dusze

i wszystko, co zostało stworzone.

Zawierzam się Tobie

w imię Świętego Krzyża Jezusa Chrystusa,

od którego rozpoczęło się wybawienie

wszystkich dusz od mocy zła.

Zawierzam się Tobie

w imię Świętej Krwi Jezusa Chrystusa,

która daje duszom życie wieczne.

Zawierzam się Tobie

w imię Świętych Ran Jezusa Chrystusa,

które niosą zbawienie i świętość

duszom zranionym przez ciemność.

Zawierzam się Tobie

w imię męki, śmierci i zmartwychwstania

Jezusa Chrystusa,

które zawsze niosą światło i życie

tam, gdzie panuje

ciemność i śmierć duszy.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Uznaję Cię za Matkę

Jezusa Chrystusa,

Boskiego Zbawiciela i Mesjasza.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Uznaję Cię za Współodkupicielkę,

która wraz z Chrystusem

dokonuje dzieła odkupienia.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Uznaję Cię za Pogromczynię

demonów,

symbol w pełni uświęconej

duszy ludzkiej.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Uznaję Cię za Pogromczynię

wszystkich grzechów,

ciemności i pokus,

obdarzoną nieograniczoną władzą

nad wszystkimi

demonami i uczynkami ciemności.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Uznaję Cię za Panią

wszystkich dusz

w niebie, na ziemi i pod ziemią

oraz za Królową wszystkich stworzeń.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Uznaję Cię za Królową i Panią

wszystkich aniołów,

potężnego dowódcę niezwyciężonych

niebiańskich zastępów

w walce z ciemnością.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Uznaję Cię za Niepokalane Poczęcie,

Wielki Boski Znak

skierowany przeciwko szatanowi,

Niewiastę, która ma ostatecznie

przypieczętować zwycięstwo Boga.

Pokonaj wszelkie zło, które mi zagraża.

Pochwalona bądź, potęgo Maryi,

Córki Boga Ojca.

Pochwalona bądź, potęgo Maryi,

Matki Syna Bożego.

Pochwalona bądź, potęgo Maryi,

Oblubienicy Ducha Świętego.

Ponieważ całkowicie

przynależę do Ciebie,

o Pani mojej duszy,

błagam Cię,

rozkaż każdej mocy ciemności,

aby na zawsze opuściła mnie

i wszystko, co jest mi drogie,

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

 

POCZĄTEK

 

WOJOWNIK Św. MICHAŁA

POWRÓT  >>> litanie ulubione