BUDZĄ SIĘ OCZY MOJE PRZED ŚWITANIEM


Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej, z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 do prywatnego odmawiania

 

MODLITWA
KOŚCIOŁA
( EGZORCYZM PROSTY )
JASNY MOTYW >>>

ZA WSTAWIENNICTWEM

Matki Bożej Niepokalanej

i Archaniołów Michała, Rafała, Gabriela

odrzuć wpływy złych duchów

.Uwolnij się od lęków, czy zniewoleń.

Odmawiaj tę modlitwę i odzyskuj

radość dziecka Bożego.

 

 Przeżegnaj się wodą święconą i pokrop nią mieszkanie.
W miejscu   czynimy znak krzyża.

 

EGZORCYZM PROSTY

PSALMY POKUTNE

LITANIA do NAJDROŻSZEJ KRWI

MODLITWY ks. PIOTRA GLASA

 

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico,

która od pierwszej chwili swego

Niepokalanego Poczęcia,

zwyciężyłaś pychę szatana.

Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo,

że wybrał Ciebie na Matkę

swego Jednorodzonego Syna

i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa,

„aby każdy, kto w Niego wierzy

nie zginął, ale miał życie wieczne”

(J 3,16).

Twój Boski Syn,

umierając na krzyżu za nasze grzechy,

uczynił Cię naszą duchową Matką,

Szafarką łask,

abyś wspomagała nas,

przybrane dzieci Ojca niebieskiego,

w dochowaniu wierności

przymierzu chrzcielnemu.

Uproś nam wiarę żywą,

która działa przez miłość,

byśmy wypełniając przykazania Boga,

we wszystkim wykonywali

Jego świętą wolę.

Tak bardzo tego pragnęłaś,

zwracając się do sług w Kanie

ze słowami:

„ Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie!”

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

A ty, Panie, nasz Zbawicielu,

mówisz nam,

abyśmy miłowali Boga

z całego naszego serca,

z całej naszej duszy

i z całej naszej mocy,

 i miłowali ludzi

tak jak Ty ich umiłowałeś.

Matko nasza i Królowo!

Kiedy atakuje nas

nasza własna słabość, szatan i świat,

wstawiaj się za nami do Jezusa,

 aby nam okazał

swoją łaskę i zmiłowanie.

Posyłaj nam na pomoc

twojego Hetmana niebieskiego,

Michała Archanioła,

wodza Zastępów Pańskich

i Twoich Aniołów,

których również jesteś

Panią i Królową.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Święty Michale Archaniele,

Patronie Kościoła Świętego,

przyzywamy Twego wsparcia w walce

z podstępnymi zasadzkami szatana.

Na początku świata,

przewodząc swoim Aniołom,

strąciłeś z nieba szatana

i zbuntowane anioły,

więc i teraz wspieraj nas,

gdy te przewrotne duchy ciemności

chcą nas oderwać od Chrystusa

i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała.

Jak wyprowadziłeś

naród izraelski z niewoli faraona,

tak i nas prowadź bezpiecznie

do ziemi obiecanej

Królestwa niebieskiego.

Posyłaj swoich Aniołów,

by nas wspierali

w osiągnięciu zbawienia.

Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa,

prowadź nas do zwycięskiego boju

z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.

Święci Apostołowie i Uczniowie,

których Chrystus Pan ustanowił

Pasterzami swego Kościoła,

wypraszajcie nam potrzebne siły

do zwyciężania ataków złych duchów.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

I Wy, Święci Męczennicy,

przelewając swoją krew za Chrystusa,

daliście najwyższe świadectwo

swego życia

wstawiajcie się za nami,

byśmy nie ulegli

złośliwym kłamstwom szatana.

Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice

oraz

wszyscy Święci Pańscy,

wypraszajcie nam łaskę Bożą,

byśmy odrzucając

podstępne pokusy złych duchów,

wytrwali do końca ziemskiej próby

w miłości Jezusa Chrystusa.

Wspomagajcie nas,

nasi Święci Patronowie!

Święci Aniołowie Stróżowie,

którzy jesteście ciągle przy nas,

przybądźcie nam ku pomocy

oświecajcie nasz umysł,

umacniajcie wolę

i prowadźcie nas do Boga!

Wspierajcie nas

wszystkie zastępy chórów anielskich!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Panie Jezu Chryste!

Ty powiedziałeś:

„Dana Mi jest wszelka władza

w niebie i na ziemi”

(Mt 28,18),

a wysyłając uczniów

na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu

mówiłeś, że tym, „którzy uwierzą,

te znaki towarzyszyć będą:

w imię moje złe duchy będą wyrzucać”

(Mk 16,17)

oraz dałeś im władzę i moc

do pokonania całej potęgi szatana

(Łk 10,19)

ufając w Twoje zapewnienie:

„A oto Ja jestem z wami

przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata”

(Mt 28,20),

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Nakazujemy

w Twoje imię

wszystkim złym duchom:

Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej!

Rozkazujemy wam mocą

Pana naszego Jezusa Chrystusa

idźcie precz duchy pychy, nieczystości,

chciwości, zazdrości, obżarstwa,

gniewu i lenistwa!

W imię Jezusa Chrystusa

odpędzamy was duchy kłamstwa,

nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu,

zdrady, kradzieży, wiarołomstwa,

pijaństwa, narkomanii,

zabijania nienarodzonych i eutanazji

oraz wszelkiego zamieszania:

odejdźcie precz od Ludu Bożego.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Mocą Jezusowej Krwi

odrzucamy was i nakazujemy:

Oddalcie się od nas i nie wracajcie

przewrotne duchy

zabobonów, magii, czarów, astrologii,

fałszywego jasnowidztwa,

bałwochwalstwa, zawiści, sporów,

tortur, niezgody,

mordu, rozłamów i wojny!

Idź precz, szatanie

siejący niewiarę i zwątpienie

w nieskończone miłosierdzie Boga!

Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco,

który chcesz nas doprowadzić do lęku,

depresji, rozpaczy i samobójstwa!

Pełni zaufania w nieskończoną

dobroć i łaskę naszego Boga,

wołamy:

Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie,

który mnie umacnia w Duchu Świętym

do działania ku chwale

Ojca Niebieskiego!

W imię Boga w  Trójcy Jedynego,

odstąpcie przeklęte duchy

od naszych rodzin, braci i sióstr,

od naszych krewnych,

sąsiadów, znajomych i przyjaciół!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Rozkazujemy wam

w imię męki Jezusa Chrystusa

i Jego chwalebnych Ran:

odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych,

i tych, których polecamy

Bogu Najwyższemu!

W imię Jezusa oddalcie się

od Kościoła świętego,

od narodu polskiego

i wszystkich ludów świata!

Mocą świętego znaku Krzyża

odpędzamy was, złe duchy,

od naszych mieszkań, domów,

wsi i miast!

Złączeni z Chrystusem,

naszym Panem

nakazujemy wam,

byście nie przeszkadzali nam

w pracy i w wypełnianiu

naszych codziennych obowiązków

na chwałę Boga,

nie napastowali nas w czasie modlitwy,

świętych czynności liturgicznych,

a zwłaszcza podczas

sprawowania i uczestniczenia

w Najświętszej Eucharystii!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 W imię Boga Stworzyciela,

 w imię Boga Odkupiciela,

w imię Boga Uświęciciela

rozkazujemy wam duchy

sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu,

bezbożności i fałszywego mistycyzmu

oddalcie się od nas  i nie ukazujcie nam

pozornie szerokiej i łatwej drogi,

która w rzeczywistości

prowadzi do zatracenia duszy i ciała.

Odsyłamy was pod Krzyż Chrystusa,

naszego Zbawcy i Pana!

O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela!

Jak niegdyś zapowiedziana

przez Krew Baranka Paschalnego,

obroniłaś lud izraelski od śmierci,

tak i teraz, o Krwi Jezusa,

zapłato naszego zbawienia,

bądź dla nas murem obronnym

przeciw wszystkim zasadzkom szatana!

Ty Jesteś godna

wszelkiej czci i Chwały!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Ojcze niebieski!

My Twoje dzieci, odnawiamy

obietnice chrztu świętego,

wyrzekamy się szatana

i wszystkich spraw jego!

Wierzymy w Ciebie, Boga,

Stworzyciela nieba i ziemi,

aniołów i ludzi!

Wierzymy w Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego,

który stał się Człowiekiem,

umarł na Krzyżu

i trzeciego dnia Zmartwychwstał!

Wierzymy w Ducha Świętego,

naszego Pana,

Ożywiciela i Uświęciciela!

Wierzymy w jeden,

święty, powszechny i apostolski Kościół!

Wierzymy w Świętych Obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie

i życie wieczne w Królestwie Bożym!

Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę,

Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa,

za naszą duchową Matkę,

Matkę Kościoła,

Mistycznego Ciała Chrystusa

oraz Królową nieba i ziemi!

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

Chcemy wypełniać

wszystkie nakazy i przykazania Boże,

trwać w wierności Kościołowi

Chrystusowemu,

żyć w jedności

z naszymi Biskupami i Kapłanami,

uznając nieomylność Ojca świętego

w sprawach wiary i obyczajów!

Niech będzie Uwielbiony Bóg

w Trójcy Świętej Jedyny

w Maryi Niepokalanej,

w świętym Michale Archaniele,

 w Aniołach i wszystkich Świętych!

Razem z zastępami Serafinów

wychwalamy Cię,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

wołając:

Święty, Święty, Święty Pan,

Bóg Zastępów!

Pełne są niebiosa

i ziemia chwały Twojej!

W tej wierze i miłości

Kościoła Chrystusowego

chcemy żyć i umierać.

Amen.

 Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

DALEJ

 

 

 

PSALMY POKUTNE

 

 

ND  	- Z otchłani grzechu (Ps 130)

PN  	- Modlitwa w ucisku (Ps 143,1-11)

WT 	- Błaganie o litość (Ps 6)

ŚR 	- Szczęście uwolnionego (Ps 32)

CZ 	- Błaganie nieszczęśliwego (Ps 38)

PT 	- Błaganie pokutnika (Ps 51)

SB 	- Modlitwa wygnańca (Ps 102)

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA - Psalm 130(129) - z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *

Panie, wysłuchaj głosu mego.

      Nachyl swe ucho *

      na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *

Panie, któż się ostoi?

      Ale Ty udzielasz przebaczenia, *

      aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *

dusza moja oczekuje Pana.

      Bardziej niż strażnicy poranka *

      niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *

u Niego obfite odkupienie.

      On odkupi Izraela *

      ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen. 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK - Psalm 143,1-11 - Modlitwa w ucisku

Usłysz, Panie, modlitwę moją,

w swojej wierności przyjm moje błaganie, *

wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.

      Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *

      bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.

Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel,

moje życie na ziemię powalił, *

pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.

      A we mnie duch mój omdlewa, *

      zamiera we mnie serce.

Wspominam dni dawno minione,

rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *

rozważam dzieło rąk Twoich.

      Wyciągam do Ciebie ręce, *

      jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.

Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *

albowiem duch mój omdlewa.

      Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *

      bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.

Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *

bo w Tobie pokładam nadzieję.

      Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *

      bo wznoszę ku Tobie moją duszę.

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *

uciekam się do Ciebie.

      Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *

      bo Ty jesteś moim Bogiem.

Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *

po bezpiecznej równinie.

      Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, *

      w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

WTOREK - Psalm 6 - Błaganie o litość

Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie *

i nie karz w zapalczywości swojej.

      Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby,

      ulecz mnie, bo znękane są moje kości *

      i wielka trwoga ogarnia moją duszę.

Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie?

Powróć, o Panie, ocal moją duszę, *

wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.

      Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, *

      któż Cię wychwala w Otchłani?

Zmęczyłem się moim jękiem,

płaczem obmywam co noc moje łoże *

i łzami skrapiam posłanie.

      Od smutku moje oko mgłą zachodzi, *

      postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, *

bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.

      Pan usłyszał me błaganie, *

      Pan przyjął moją modlitwę.

Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, *

niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.

      Chwała Ojcu i Synowi, *

      i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen. 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

ŚRODA - Psalm 32(31) - Szczęście uwolnionego od winy

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, *

a jego grzech zapomniany.

      Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *

      a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Gdy milczałem, wysychały me kości *

wśród codziennych moich jęków.

      Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, *

      z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.

Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu", *

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

      Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, *

      gdy znajdzie się w potrzebie.

Choćby nawet wezbrały wody, *

fale go nie dosięgną.

      Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku *

      i dasz mi radość mego ocalenia.

"Będę cię uczył i wskażę drogę, którą pójdziesz, *

mój wzrok będzie czuwał nad tobą.

      Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu,

      można je okiełznać tylko wędzidłem, *

      inaczej nie podejdą do ciebie".

Liczne są cierpienia grzesznika, *

ufających Panu łaska ogarnia.

      Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *

      radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

CZWARTEK - Psalm 38(37) - Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie *

ani mnie nie karz w swej zapalczywości.

      Utkwiły bowiem we mnie strzały Twoje *

      i Twoja ręka zaciążyła nade mną.

Z powodu Twego gniewu nic nie ma zdrowego w mym ciele, *

nic nietkniętego w kościach na skutek grzechu mojego.

      Bo winy moje przerosły moją głowę *

      i przygniatają mnie ciężkim brzemieniem.

Moje rany cuchną i ropieją *

z powodu mojego szaleństwa.

      Przybity i zgarbiony, *

      przez cały dzień chodzę smutny.

Bo ogień trawi lędźwie moje *

i w moim ciele nic nie ma zdrowego.

      Złamany i bardzo wyczerpany *

      jęczę, bo drży moje serce.

Znasz, Panie, wszystkie me pragnienia *

i jęk mój nie skryje się przed Tobą.

      Trzepocze się we mnie serce i z sił opadłem, *

      i nawet gaśnie światło moich oczu.

Stronią od mej choroby sąsiedzi i przyjaciele, *

a moi bliscy trzymają się z daleka.

      Ci, którzy czyhają na me życie, zastawiają sidła,

      pragną mojej zguby, którzy źle mi życzą *

      i przez dzień cały obmyślają podstępy.

A ja nie słucham, tak jak człowiek głuchy, *

jestem jak niemy, co ust nie otwiera.

      Stałem się jak człowiek, który nie słyszy *

      i brak mu w ustach odpowiedzi.

Bo Tobie ufam, Panie, *

Ty, Panie, Boże mój, odpowiesz.

      Mówię bowiem: "Niech się ze mnie nie cieszą, *

      gdy chwieje się ma noga, niech się nade mnie nie wynoszą",

Bo jestem bardzo bliski upadku, *

a ból mój zawsze jest przy mnie.

      Ja przecież wyznaję moją winę, *

      a grzech mój przejmuje mnie trwogą.

Silni są ci, którzy są mi przeciwni bez powodu, *

i liczni, którzy mnie niesłusznie nienawidzą.

      Ci, którzy za dobro złem odpłacają, *

      za to mi grożą, że za dobrem idę.

Panie, Ty mnie nie opuszczaj, *

Boże mój, nie oddalaj się ode mnie!

      Śpiesz mi na pomoc, *

      Panie, zbawienie moje.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen. 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

PIĄTEK - Psalm 51(50) - Błaganie pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

      Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

      i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

      Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

      i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

      Oto urodziłem się obciążony winą *

      i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

      Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

      obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

      Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

      i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

      Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

      i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

      Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

      i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

      Panie, otwórz wargi moje, *

      a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

      Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

      pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

      Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

      wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen. 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

SOBOTA - Psalm 102(101) - Modlitwa wygnańca

Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *

a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie.

      Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza *

      w dniu mego utrapienia.

Nakłoń ku mnie Twe ucho, *

w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj.

      Bo dni moje jak dym znikają, *

      a moje kości płoną jak w ogniu.

Moje serce wysycha jak spalona trawa, *

zapominam nawet o jedzeniu chleba.

      Od głośnego jęku *

      skóra przywarła mi do kości.

Jestem podobny do ptaka na pustyni,

jestem jak sowa w ruinach, *

czuwam jak samotny ptak na dachu.

      Co dzień mnie znieważają wrogowie, *

      srożąc się przeklinają mnie moim własnym imieniem.

Popiół jem zamiast chleba, *

a napój mieszam ze łzami,

      Przez Twą zapalczywość i oburzenie, *

      boś Ty mnie uniósł i odrzucił.

Obumierają dni moje jak wydłużające się cienie, *

a ja usycham jak trawa.

      Ty, Panie, trwasz na wieki, *

      a imię Twoje przez wszystkie pokolenia.

Powstań i okaż litość Syjonowi,

bo nastała pora, byś nad nim się zmiłował, *

bo już nadeszła godzina.

      Albowiem Twoi słudzy miłują jego kamienie, *

      żalem ich przejmują jego gruzy.

Poganie będą się bali imienia Pana, *

a Twej chwały wszyscy królowie ziemi.

      Bo Pan odbuduje Syjon *

      i ukaże się w swym majestacie.

Przychyli się ku modlitwie opuszczonych *

i nie odrzuci ich modłów.

      Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń, *

      lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *

popatrzył z nieba na ziemię,

      Aby usłyszeć jęki uwięzionych, *

      aby skazanych na śmierć uwolnić,

Aby imię Pana głoszono na Syjonie *

i w Jeruzalem Jego chwałę,

      Kiedy zgromadzą się razem narody *

      i królestwa, by służyć Panu.

Ustały moje siły w drodze, *

dni moje zostały skrócone.

      Mówię: "Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. *

      Twe lata trwają przez wszystkie pokolenia.

Ty niegdyś stworzyłeś ziemię *

i niebo jest dziełem rąk Twoich.

      One przeminą, ale Ty zostaniesz,

      zestarzeją się wszystkie jak suknia, *

      jak szatę je zmieniasz i stają się odmienione.

Ty zaś taki sam jesteś zawsze *

i lata Twoje nie mają końca.

      Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, *

      a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności".

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

      Jak była na początku, teraz i zawsze, *

      i na wieki wieków. Amen. 

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

POCZĄTEK

LITANIA

 

 

 

 

 

LITANIA do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

-   Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas

-   Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,     

-   Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,     

-   Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,   

-   Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,   

-   Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,    

-   Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,     

-   Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,   

-   Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,      

-   Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, 

-   Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,      

-   Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,        

-   Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, 

-   Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,      

-   Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,       

-   Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,     

-   Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,   

-   Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,   

-   Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, 

-   Krwi Chrystusa, otucho umierających,   

-   Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,      

-   Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,      

-   Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,   

-   Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,       

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K.    Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W.   I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

 

Módlmy się.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławmy Panu

Bogu niech będą dzięki.

 

 

 

 

 

 

POCZĄTEK

 

 

Modlitwa „ZANURZENIA”
LUB

Modlitwy ks. Piotra Glasa

POWRÓT  > modlitwa codzienna